Územně analytické podklady

Územně analytické podklady

pro správní obvod obce s rozšířenou působností

Liberec (ORP Liberec)

správní území ORP Liberec tvoří území obcí a měst: 

Bílá, Bílý Kostel nad Nisou, Cetenov, Český Dub, Dlouhý Most, Hlavice, Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí, Janův Důl, Jeřmanice, Kryštofovo Údolí, Křižany, Liberec, Mníšek, Nová Ves, Oldřichov v Hájích, Osečná, Proseč pod Ještědem, Rynoltice, Stráž nad Nisou, Světlá pod Ještědem, Šimonovice, Všelibice, Zdislava.

Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a  vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na  základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (limity využití území), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci.

Územně analytické podklady slouží jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace (především územních plánů obcí), jejich změn a pro rozhodování v území.

První ÚAP ORP Liberec byly pořízeny za finanční podpory Integrovaného operačního programu Evropského fondu pro regionální rozvoj k 31.12.2008. Data územně analytických podkladů jsou průběžně aktualizována. Výkresy a textová zpráva, zde prezentované, jsou nyní aktualizovány v pravidelném 4 letém cyklu v tzv. úplné aktualizaci.

Projekt prvních ÚAP ORP Liberec byl spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje - Integrovaného operačního programu

 

 5. úplná aktualizace

  

Textová část ÚAP:

5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚAP SO ORP LIBEREC [pdf]

 

Přílohy PRURÚ:

          -  Seznam sledovaných jevů pro územně analytické podklady obcí dle vyhlášky 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. 

          - Přílohy E.1, E.2, E.5_Tab.1, E.5_Tab.2, E.6_Tab.1, E.6_Tab.2, E.6_Tab.3, E.6_Tab.4, E.6_Tab.5

            - Ekonomický potenciál obcí - Bílá, Bílý Kostel nad Nisou, Cetenov, Český Dub, Dlouhý Most, Hlavice, Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí, Janův Důl, Jeřmanice, Kryštofovo Údolí, Křižany, Liberec, Mníšek, Nová Ves, Oldřichov v Hájích, Osečná, Proseč pod Ještědem, Rynoltice, Stráž nad Nisou, Světlá pod Ještědem, Šimonovice, Všelibice, Zdislava.

            - Karty jednotlivých obcí - Bílá, Bílý Kostel nad Nisou, Cetenov, Český Dub, Dlouhý Most, Hlavice, Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí, Janův Důl, Jeřmanice, Kryštofovo Údolí, Křižany, Liberec, Mníšek, Nová Ves, Oldřichov v Hájích, Osečná, Proseč pod Ještědem, Rynoltice, Stráž nad Nisou, Světlá pod Ještědem, Šimonovice, Všelibice, Zdislava.

             - Přehled záměrů na provedení změn v území            

            

Přílohy RURÚ:

             - Přehled problémů k řešení v ÚPD

   - Příklady hlavních urbanistických problémů

 

Grafická část ÚAP:

Přehledová mapa SO ORP Liberec - klad mapových listů výkresů ÚAP

Pro otevření výkresu stačí zaškrtnout příslušný výkres a kliknout na požadovanou oblast (pro zobrazení legendy výkresu klikněte na legendu přehledové mapy).

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území:

Výkres limitů využití území Výkres hodnot území Výkres záměrů na provedení změn v území

Rozbor udržitelného rozvoje území:

Výkres problémů k řešení v ÚPD

03-13-03 03-13-04 03-13-05 03-14-01 03-14-02 03-13-08 03-13-09 03-13-10 03-14-06 03-14-07 03-14-08 03-13-11 03-13-12 03-13-13 03-13-14 03-13-15 03-14-11 03-14-12 03-14-13 03-13-16 03-13-17 03-13-18 03-13-19 03-13-20 03-14-16 03-14-17 03-14-18 03-13-22 03-13-23 03-13-24 03-13-25 03-14-21 03-14-22 03-14-23 03-31-02 03-31-03 03-31-04 03-31-05 03-32-01 03-32-02 03-32-03 03-31-09 03-31-10 03-32-06 03-32-07 03-31-14 03-31-15 03-32-11 03-32-12 03-31-19 03-31-20 03-32-16 03-31-25 legenda

Do výkresů ÚAP můžete nahlížet i prostřednictvím mapového serveru Marushka:

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území:

1. Výkres limitů využití území.          2. Výkres hodnot území.          3. Výkres záměrů na provedení změn v území.

Rozbor udržitelného rozvoje území:

4. Výkres problémů k řešení v ÚPD

 

Informace o jevech ÚAP na parcele, zveřejnění dat technické infrastruktury.

Pořizovatel územně analytických podkladů je dle §166 novely stavebního zákona (183/2006 Sb.) povinen zveřejňovat na internetových stránkách příslušné obce s rozšířenou působností informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, které byly poskytnuty podle § 27 stavebního zákona.

Na základě výše uvedeného byla prostřednictvím mapového aplikačního serveru Marushka, magistrátu města Liberec, zveřejněna data o technické infrastruktuře (sítě a zařízení) v rozsahu zahrnující celé území obce s rozšířenou působností Liberec (ORP Liberec). Tato data jsou průběžně aktualizována (aktuálnost dat závisí na frekvenci předávání těchto dat vlastníky technické infrastruktury) a je k nim připojena informace o datu předání.

Zobrazení dat technické infrastruktury:

Ve vrstvě územně analytické podklady (ÚAP) ~ 1. Tematické okruhy máte k výběru 3 tematické okruhy (Energetika a spoje, Hygiena životního prostředí a Vodní hospodářství), které obsahuji jednotlivé mapové vrstvy s technickou infrastrukturou. Zaškrtnutím jednoho z okruhů nebo konkrétní vybrané vrstvy (např. teplovod včetně ochranného pásma) zobrazíte požadovaná data (viz instruktážní video 1). Při každém zaškrtnutí vrstvy je vhodné zaškrtnout i menší políčko vedle ikony „i“, umožňující přímý přístup k textovým informacím ke každému grafickému prvku. S ohledem na velký objem dat a čas potřebný pro jejich načítaní v mapovém portálu doporučujeme výrazně zmenšit zájmové území (výběr území obdélníkem). Po načtení dat je v mapovém okně souhrn všech Vámi vybraných prvků (sítí, zařízení …). Každý grafický prvek (linie, značka) má připojenu ikonu „i“. Po kliknutí na ikonu levým tlačítkem myši, dostáváte nabídku 3 možností textových informací k danému prvku (objektu technické infrastruktury).
Informace o atributech:
seznam popisných informací vztahujících se ke konkrétnímu objektu (síti, zařízení): název objektu a jeho technické parametry
Informace o prvku:
informace o poskytovateli dat (vlastníkovi technické infrastruktury), zdroj a datum předání dat
Pasport údaje o území (číslo jevu ÚAP z vyhlášky 500/2006 Sb., např. A070 - kanalizace):
Předávací protokol k poskytnutým datům s informacemi o vlastníkovi technické infrastruktury, zdroji, formě předání a datu zpracování (předání) dat. Součástí je také potvrzení poskytovatele údaje o správnosti úplnosti a aktuálnosti údajů k datu předání

Jevy ÚAP na parcele (technická infrastruktura na parcele):

Ve vrstvě územně analytické podklady (ÚAP) ~ 3. Jevy ÚAP na parcele získáte informaci o všech jevech technické infrastruktury sledovaných v rámci územně analytických podkladů, které se na vybrané parcele nacházejí. K získání této informace vedou 2 cesty:
1. Po zaškrtnutí této vrstvy se v mapovém okně zobrazí čísla parcel v černém rámečku. (viz instruktážní video 2). Po kliknutí na vybrané parcelní číslo levým tlačítkem myši se dostanete do nabídky: Jevy ÚAP na parcele, Poskytovatelé ÚAP na parcele. První možnost vypíše seznam všech objektů technické infrastruktury evidovaných v ÚAP (název jevu), kterými je vybraná parcela zasažena, druhá doplňuje seznam o výpis subjektů, které data poskytly, tedy jejich název a adresu.
2. V případě, že Vás zajímá výskyt sítí a zařízení technické infrastruktury na předem známé parcele, můžete využít vyhledávání (viz instruktážní video 3). V záložce Hledat najděte sekci ÚAP a v ní dotaz: Jevy ÚAP na parcele. V dialogovém okně zadejte název katastrálního území a číslo parcelní. Po vyhledání se Vám zobrazí obrys zvolené parcely, v jehož středu bude ikona „i“. Po kliknutí na ni levým tlačítkem myši dostanete nabídku Jevy ÚAP na parcele, Poskytovatelé ÚAP na parcele a postupujete dále stejně jako v bodu 1.

program Adobe Reader na prohlížení dokumentů ve formátu pdf naleznete zde

program Adobe Flash Player na prohlížení videa ve formátu swf naleznete zde

Nastavení cookies