07.02.2024
Jan Král

Třetí jednání liberecké městské rady

3. schůze Rady města Liberec v roce 2024 proběhla v úterý 6. února. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Petr Židek - náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu

Bod č. 7: Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na projekt "Women’s Euro Hockey Tour Liberec"

Liberečtí radní schválili dotaci v celkové výši 250 000 Kč z rozpočtu statutárního města Liberec spolku Český svaz ledního hokeje z. s. na podporu projektu „Women’s Euro Hockey Tour Liberec“.  Jedná se o nejvýznamnější seniorský ženský hokejový turnaj, který se poprvé koná na území České republiky. Turnaj  je  poslední  prověrkou  evropských  elitních  týmů  před  dubnovým  mistrovstvím  světa.

Akce  se  bude  konat  v liberecké Home Credit Aréně v termínu od 7. 2. do 11. 2. 2024 za účastí týmů z Česka, Finska, Německa, Švýcarska a Švédska. Celkem je naplánováno 10 zápasových utkání. Český svaz ledního hokeje deklaruje velký zájem na budoucí víceleté spolupráci se statutárním městem Liberec a Libereckým krajem při pořádání významných turnajů a akcí všech věkových kategorií.

„Je fajn, že můžeme v Liberci přivítat akci tohoto formátu. Jako hokejový fanoušek se moc těším a věřím, že si i ostatní Liberečáci užijí hokejovou nálož přímo v aréně, a podpoří tým České republiky,“ říká náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

 

Jiří Janďourek - náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

Bod č. 31: Kácení stromů – přehrada

Město Liberec pokračuje v úpravách okolí přehrady Harcov. Rada města nyní schválila kácení stromů a odstranění náletových dřevin u nábřežní cesty a u budoucího nového schodiště u Zvolenské ulice. Kácení je potřeba provést do konce března 2024. Rada vybrala také dodavatele, který předložil nejnižší nabídkovou cenu ve výši 414.380 Kč včetně DPH. Předpokládaná hodnota této zakázky stanovená projektantem činila 1.600.000 Kč bez DPH.

 

Bod č. 33: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na PD Městské terasy "Papírové náměstí v Liberci"

Radní schválili uzavření dodatku ke smlouvě o dílo mezi městem Liberec a studiem re:architekti na vytvoření územní a architektonické studie, projektové dokumentace a provedení inženýrské činnosti pro projekt Papírového náměstí v Liberci.

Sloučením dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro vydání stavebního povolení dojde k výrazné úspoře času zhotovení projektové dokumentace. Čas bude využit v projektování podrobnějšího stupně projektové dokumentace než vzejde v platnost územní studie. Pracnost zhotovení projektové dokumentace včetně výkonu inženýrské činnosti zůstává pro zhotovitele stejná, finanční náklady se nemění.

 

Bod č. 34: Projektová příprava a návrh záměru etapizace realizace okolí Veseckého rybníku

Z důvodu koordinace projektu města Liberec na úpravy okolí Veseckého rybníku s projektem Povodí Labe na rekonstrukci hráze došlo k posunu realizace některých částí etap, které byly schváleny Radou města v březnu  2021. Jedná se zejména o režimová opatření pro individuální dopravu. Radní tak nyní schválili nový návrh etapizace realizace úprav okolí Veseckého rybníku a seznámili se s průběhem projektu, který pokračuje na základě krajinářsko-architektonické studie z roku 2020 a projektové dokumentace mobiliáře z roku 2021.

V letošním roce by měla vzniknout projektová dokumentace, která poslouží i jako podklad pro získání dotační podpory Operačního programu Životního prostředí, případně dalších zdrojů. První etapa proběhla již v roce 2022, kdy město na pobytovou louku umístilo mobiliář. Začátek realizace druhé etapy je plánován na první polovinu roku 2025. Řešit bude výsadbu mimobřežní vegetace, lesní cestu a lesní pěšiny včetně lávky ve východní a jižní části a mobiliář ve východní a jižní části. Třetí etapa by pak měla začít nejdříve na konci roku 2025 a závislá bude na koordinaci s projektem Povodí Labe na rekonstrukci hráze a odbahnění rybníku. Tato etapa bude řešit parkovací stání a část místní komunikace, režimová opatření pro individuální dopravu a informační kampaň, promenádní cestu po pobřeží severně od rybníku, mola, dále výsadbu pobřežní vegetace a vegetace v blízkosti parkovacích stání a také část lesní cesty v blízkosti hráze a vjezdu vozidel.

 

Ivan Langr - náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch

Bod č. 17: Vyhlášení konkurzních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů mateřských a základních škol a prodloužení funkčních období ředitelů mateřských škol

Liberečtí radní k poslednímu dni šestiletého funkčního období (31. 7. 2024) odvolávají z funkcí ředitele ZŠ Aloisina výšina, ZŠ a MŠ Barvířská, ZŠ Dobiášova, ZŠ Husova, ZŠ a ZUŠ Jabloňová, ZŠ a MŠ Ostašov, ZŠ Lesní, ZŠ Na Výběžku, ZŠ Sokolovská a ZUŠ Frýdlantská. Na tato vedoucí pracovní místa budou vyhlášena konkurzní řízení. Stejně tak i v MŠ Dětská a MŠ Klubíčko, jejichž ředitelky oznámily ukončení působení ve vedoucí funkci.

Zároveň s tím radní schválili prodloužení funkčních období o dalších šest let ředitelkám mateřských škol Korálek, Sluníčko, Jizerka, Jeřmanická, Nad přehradou, Matoušova, Beruška, Delfínek, Srdíčko, Pohádka, Stromovka, Rosnička, V zahradě a Klíček.

 

Jiří Šolc - náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie

Bod č. 47: Zpráva o využitelnosti a provozu Rekreačního a sportovního areálu Vesec za rok 2023

Radní města se seznámili se zprávou, která popisuje využitelnost, provoz a údržbu Rekreačního a sportovního areálu Vesec a rozhodli pokračovat v zajišťování úkonů schvalování krátkodobých pronájmů za účelem pořádání akcí v tomto městském areálu. Za rok 2023 bylo na nájemném z konaných akcí bez služeb vybráno 616 132 Kč vč. DPH, což je o 127 tisíc více, než v předchozím roce. Mezi významné akce patřily například závody Gladiator Race, Night Run a Avon běh, festival Benátská!, Dětský den, Mistrovství ČR na kolečkových lyžích a mnoho dalších.

Nově v roce 2023 navázala správa areálu spolupráci s Policií ČR, kdy koncem srpna 2023 proběhla speciální dopravně bezpečnostní akce. Novinkou je také spolupráce s TJ Dukla, která dle smlouvy od prosince 2023 zajišťuje zasněžování areálu a výrobu běžeckých stop v areálu. Mezi hlavní opravy a investice patřila oprava kanalizace u venkovních WC, instalace automatických závor na parkoviště či oprava technologie umělého zasněžování.

„Po více než patnácti letech od konání MS 2009 se ukazuje Rekreační a sportovní areál Vesec (RASAV) jako pevná součást naší volnočasové infrastruktury. Snažíme se areál udržovat a zlepšovat, zároveň uklízet a chránit před vandaly. Letos bychom rádi realizovali zázemí pro karavany,“ říká náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

 

Adam Lenert - náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti

Bod č. 13: Vydání změny Z1_G územního plánu Liberec

Liberečtí radní projednali a doporučili zastupitelstvu schválit a vydat návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává změna Z1_G územního plánu Liberec. Návrh bude ještě projednán ve Výboru pro plánování území a dopravu. Tato změna pořizovaná zkráceným postupem prověřila možnost úprav regulačních kódů dvou lokalit v katastrálním území Vratislavice nad Nisou.

Konkrétně se jedná o plochy volnočasového sportovního areálu "Nové Vratislavice" za účelem umožnění rozvoje a umístění doplňkových staveb (zastřešení terasy občerstvení a zázemí pro návštěvníky) a ploch příslušejících ke sportovnímu areálu a fotbalovému hřišti TJ Jiskra včetně areálu sokolovny za účelem umožnění rozvoje území (umístění tribuny, zázemí pro diváky, či výstavba sportovní haly jako nástavby zázemí sokolovny).

„Jsem velice rád, že byla tato změna územního plánu úspěšně projednána a že díky této změně územního plánu může dojít k dalšímu rozvoji dnes již hojně využívaným lokalitám, které využívají obyvatelé celého Liberce,“ říká náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti Adam Lenert.

Nastavení cookies