Oddělení technické správy budov

Ing. Petr Machatý

vedoucí oddělení technické správy budov
Tel.: 48 524 3427
Budova: Jablonecká 41/27
Č. dveří: 01.11

Oddělení správy objektů a zařízení

Sídlo: Liebiegova vila (Jablonecká 41/27)
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 48 524 3427

Hlášení poruch a závad v městských domech a bytech

Prosíme uveďte vždy adresu objektu a číslo bytové jednotky s Vaším kontaktem.

485 244 964  Kotková Bronislava
485 244 967  Macková Lucie

Oddělení humanitní, Odbor sociální a bytové politiky, statutární město Liberec

485 244 944
ve všední dny 8:00 - 14:00 nebo na záznamník, v ostatní dny a časy pouze záznamník

Odbor majetkové správy a sportu , statutární město Liberec

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bušek Milan domovník údržbář nám. Dr. E. Beneše 1/1 1e 48 524 3955
Bušovská Marie referent oddělení technické správy budov technická správa bytového fondu Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3473
Havlíková Jitka uklízečka nám. Dr. E. Beneše 1/1 1
Pekařová Jitka specialista oddělení (technik – rozpočtář) technik - rozpočtář Jablonecká 41/27 01.06 48 524 3303
Perglerová Radmila referent oddělení technické správy budov Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3312
Poulová Radka referent oddělení technické správy budov správa budov, rozpočet, pronájmy zasedacích místností nám. Dr. E. Beneše 1/1 1d 48 524 3773
Richter Jan domovník údržbář údržbář nám. Dr. E. Beneše 1/1 1e 48 524 3955
Ronec Jiří specialista oddělení (technik – energetik) technik – energetik, technická správa kulturních zařízení Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3432
Rousová Hana uklízečka uklízečka nám. Dr. E. Beneše 1/1 1
Seibert Marcel referent oddělení technické správy budov technická správa budov Magistrátu města Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 1d 48 524 3775
Seibert Vít specialista oddělení technické správy budov technická správa bytového fondu Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3290
Vavřena Vladimír referent oddělení technické správy budov technická správa mateřských škol Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3428
Veselská Štěpánka specialista oddělení technické správy budov technická správa základních škol Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3299

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

Oddělení správy objektů a zařízení zajišťuje technickou pomoc, investice, rekonstrukce a veškeré opravy a revize majetku pro Základní školy, Mateřské Školy, divadla, bytový fond města aj.

Oblast technické správy budov

A) Samostatná působnost 
 • komplexně připravuje a realizuje (případně koordinuje) údržbu, revize, opravy, rekonstrukce a opravy investičního charakteru na objektech ve vlastnictví statutárního města Liberec sloužících sociálním, zdravotnickým či bytovým účelům města Liberec;
 • operativně a průběžně zajišťuje drobné opravy údržbu domů sloužících sociálním, zdravotnickým či bytovým účelům města Liberec a jejich příslušenství, ve smyslu platných předpisů, včetně operativního zajištění havarijních oprav v rámci nepřetržité služby pro hlášení a odstraňování havárií;
 • zajišťuje správu a koordinuje údržbu, připravuje podklady pro projektovou přípravu u nemovitostí příspěvkových organizací zřízených statutárního města Liberec za účelem poskytování sociálních a zdravotních služeb; komplexně připravuje, realizuje či koordinuje rekonstrukce a opravy investičního charakteru v objektech sloužících těmto příspěvkovým organizacím;
 • přebírá majetek po jeho rekonstrukcích, obnovách nebo po zásazích do něj třetími osobami, včetně sledování záručních lhůt, uplatňování reklamací, sankcí a pokut;
 • zajišťuje likvidaci pojistných událostí při odpovědnosti statutárního města Liberec jako vlastníka komunikací;
 • komplexně spravuje všechny budovy Magistrátu města Liberec (mimo budovy sloužící k provozu Magistrátu města Liberec), zajišťuje jejich provozuschopnost – dodávky médií, údržbu, opravy, investice i rozvoj;
 • vykonává všechny činnosti, které souvisejí s běžnou administrativní a technickou správou nemovitostí (pozemků a budov), které nemají ve správě jiné útvary Magistrátu města Liberec či třetí subjekty, nebo nemovitostí specifického charakteru – na základě rozhodnutí orgánů statutárního města Liberec či v případě nutnosti ochránit tento majetek před poškozením;
 • dočasně technicky zabezpečuje před zničením či poškozením movitý a nemovitý majetek, u něhož jsou pochybnosti o vlastnictví statutárního města Liberec;
 • zajišťuje revizi velkého rozsahu (EZS, EPS, elektro, plyn, dieselagregát, vzduchotechnika, chlazení, výtahy atd.);
 • zajišťuje zimní údržbu budov a souvisejících chodníků (shoz sněhu a rampouchů, úklid sněhu);
 • jménem statutárního města Liberec uzavírá smlouvy o nájmu nebo výpůjčce majetku statutárního města Liberec, který je mu svěřen na dobu kratší než 30 dnů;
 • komplexně zajišťuje správu, údržbu a investiční činnost spojenou se všemi nemovitými objekty a s nimi souvisejícím majetkem ve vlastnictví statutárního města Liberec, jejichž garantem je odbor školství a kultury;
 • zajišťuje předprojektovou a projektovou přípravu staveb, realizaci staveb, přejímku staveb od dodavatelů a vlastní kolaudaci;
 • připravuje podklady pro vypsání výběrových řízení a účastní se výběrových řízení na určených stavbách;
 • provádí věcnou a cenovou kontrolu staveb, sleduje postup a zabezpečuje realizaci staveb;
 • zodpovídá za převod dokončených investic do majetku města nebo příslušného správce;
 • zodpovídá za správné čerpání státních dotací poskytovaných na jednotlivé investiční akce, včetně jejich zpětného vyúčtování v rámci jednotlivých investičních akcí;
 • vykonává všechny činnosti související s funkcí technického dozoru investora na realizovaných stavbách;
 • poskytuje metodickou podporu v oblasti správy majetku organizacím zřizovaným statutárním městem Liberec na úseku školství a kultury;
 • projednává s řediteli škol výši příspěvku na provoz organizací;
 • vyřizuje stížnosti a podněty na úseku své působnosti;
 • zodpovídá za sestavení, kontrolu a zúčtování rozpočtu oddělení a za zpracování podkladů pro Radu města Liberec a Zastupitelstvo města Liberec.
B) Přenesená působnost

Nevykonává

oblast provozu a správy budov Magistrátu města Liberec

A) Samostatná působnost

 • komplexně zajišťuje provoz magistrátu po stránce technického zabezpečení;
 • komplexně spravuje všechny budovy v majetku statutárního města Liberec, které slouží potřebám Magistrátu města Liberec (dále jen budovy magistrátu), zajišťuje jejich provozuschopnost – dodávky médií, realizuje jejich údržbu, opravy, revize, investice i rozvoj;
 • garantuje péči o památkový charakter těchto budov;
 • zajišťuje revize velkého rozsahu budov magistrátu (EZS, EPS, hromosvod, elektro, plyn, dieselagregát, vzduchotechnika, chlazení, výtahy atd.);
 • zajišťuje drobné opravy movitého majetku, opravy nemovitostí ve správě oddělení většího rozsahu, opravy památkových objektů
 • zajišťuje zimní údržbu budov a souvisejících chodníků (shoz sněhu a rampouchů, úklid sněhu);
 • vykonává veškeré činnosti, které souvisejí s běžnou administrativní a technickou správou nemovitostí, sloužící potřebám magistrátu;
 • připravuje podklady pro vypsání výběrových řízení, zajišťuje podklady pro projektovou přípravu rekonstrukcí budov magistrátu;
 • provádí technické zabezpečovací práce za účelem ochrany movitého nebo nemovitého majetku, sloužícího k provozu magistrátu;
 • zajišťuje likvidaci pojistných událostí v rámci svěřených nemovitostí;
 • zajišťuje úklid a řádnou funkčnost všech budov Magistrátu města Liberec;
 • spolupracuje při pořádání akcí statutárního města Liberec;
 • zajišťuje koordinované zásobování prostor magistrátu nábytkem, včetně jeho výměn, oprav, inventarizace a likvidace;
 • podílí se na technickém zabezpečení voleb a referend;
 • zajišťuje krátkodobé pronajímání a výpůjčky zasedacích, reprezentačních a dalších prostor v budovách, které jsou ve správě tohoto oddělení, 
 • jménem statutárního města Liberec uzavírá smlouvy o nájmu nebo výpůjčce majetku SML, který je mu svěřen na dobu kratší než 30 dnů;
 • zajišťuje přípravu zasedacích místností a obřadní síně dle požadavků kanceláře primátora;

B) Přenesená působnost
nevykonává

Dokumenty oddělení

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

   Formuláře

    Formuláře žádostí jsou umístěny na PORTÁLU OBČANA

 

Aktuality odboru

16.07.2024

Nové školní sportoviště při ZŠ 5. května

V červnu roku 2024 bylo dokončeno hřiště při ZŠ 5. května. Na modernizaci tohoto hřiště se čekalo přes 30 let.
 
18.11.2020

Odbor majetkové správy a sportu pečuje o zeleň

Odbor majetkové správy pečuje o zeleň rostoucí u objektů škol a školek
 
17.06.2020

Usychající topoly u školy v Barvířské nahradí odolnější duby

Mladé stromy se zazelenají podél cyklostezky už v příštím roce.
 
18.03.2020

Upozornění pro nájemníky bytových jednotek ve správě statutárního města Liberec

Na základě rozhodnutí vlády, kterým v souvislosti s šířením nákazy onemocnění Covid19 omezuje volný pohyb osob, má toto nařízení dopad i na správu objektů.
 
29.07.2019

Nové multifunkční hřiště ve Vesci

Pro širší využití sportovního areálu, který provozuje na základě nájemní smlouvy TJ Sokol Doubí z.s. v ulici Mařanova bylo v prostoru vedle fotbalového hřiště navrženo a následně vybudováno odborem majetkové správy nové multifunkční hřiště.
 
Předchozí
1

 

Nastavení cookies