Oddělení sportu a majetkové evidence

Mgr. Eva Bulířová

vedoucí oddělení sportu a majetkové evidence
Tel.: 48 524 3316
Budova: Jablonecká 41/27
Č. dveří: 01.23

Oddělení sportu a majetkové evidence

Sídlo: Liebiegova vila (Jablonecká 41/27)
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 48 524 3316

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bošek Oldřich referent oddělení sportu a majetkové evidence agenda pronájmů nebytových prostor, agenda umísťování reklamních zařízení Jablonecká 41/27 01.25 48 524 3291
Bulková Klára referent oddělení sportu a majetkové evidence kontrola smluvních vztahů sportovních zařízení v majetku statutárního města Liberec Jablonecká 41/27 01.28 48 524 3140
Bc. Coufalová Pavla referent oddělení sportu a majetkové evidence agenda pronájmů, pachtů a výpůjček, povolování stánků Jablonecká 41/27 01.15 48 524 3317
Čermáková Markéta referent oddělení sportu a majetkové evidence agenda služebností, hostování cirkusů Jablonecká 41/27 01.15 48 524 3298
Kaplová Helena referent oddělení sportu a majetkové evidence agenda služebností Jablonecká 41/27 01.15 48 524 3304
Kohlová Denisa referent oddělení sportu a majetkové evidence vydávání dílčích stanovisek, souhlasů ze strany statutárního města Liberec a kontrola podmínek uložených stanovisek Jablonecká 41/27 01.25 48 524 3308
Ing. Krebsová Jana referent oddělení sportu a majetkové evidence správce rozpočtové položky, registr smluv, agenda povolování předzahrádek a vykládky zboží Jablonecká 41/27 01.15 48 524 3310
Bc. Kvapilová Jana referent oddělení sportu a majetkové evidence tajemník výboru pro sport, administrace individuálních dotací z oblasti sportu, sportovní akce Jablonecká 41/27 01.28 48 524 3135
Nalezencová Jana, DiS. referent oddělení sportu a majetkové evidence administrace sportovního fondu statutárního města Liberec Jablonecká 41/27 01.28 48 524 3765
Ing. Polochová Jolana referent oddělení sportu a majetkové evidence agenda vypořádání revizí katastrálního úřadu, užívání veřejného prostranství Jablonecká 41/27 01.25 48 524 3314

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

Oddělení sportu a majetkové evidence zajišťuje agendu služebností pozemků, pronájmy, pachty a výpůjčky pozemků, pronájmy nebytových prostor a umisťování reklamních zařízení,  vyřízení žádostí o předzahrádky, výklad zboží a dočasných stánků, agenda vypořádání revizí katastrálního úřadu, užívání veřejného prostoru a vydává dílčí stanoviska za vlastníka pozemků. Dále zajišťuje administraci Sportovního fondu a individuálních sportovních dotací, podílí se na administraci smluvních vztahů sportovních areálů v majetku SML a vede jejich evidenci, podílí se na sportovních akcích SML, komunikuje a spolupracuje se sportovními kluby na území města Liberce.

Oblast majetkové evidence
A) Samostatná působnost
 • na základě příslušných vnitřních směrnic provádí fyzickou inventarizaci veškerého nemovitého majetku spravovaného statutárního města Liberec, pokud nebyl svěřen do správy jiného útvaru nebo organizace, kde je inventarizace prováděna samostatně, zpracovává podklady o provedených inventarizacích a jejich výsledcích pro inventarizační komisi;
 • komplexně zajišťuje agendu pronájmu objektů a prostorů vyjma těch, které spravují jiné útvary MML;
 • v rámci vyjádření vlastníka v příslušných správních řízeních vydává stanoviska, popř. dílčí stanoviska, za vlastníka nemovitostí (užívání veřejného prostranství, územní a stavební řízení apod.);
 • ve spolupráci s ostatními útvary MML předkládá ke schválení zřízení služebností (strpění sítí, služebnosti stezky, průhonu a cesty);
 • eviduje všechny smluvní vztahy (nájmy, výpůjčky atd.) k majetku města, administrativně zabezpečuje tyto smluvní vztahy za statutárního města Liberec vyjma majetku, který spravují jiné útvary MML či jiné organizace;
 • koordinuje proces povolování stánků, prodejních míst, a předzahrádek na pozemcích statutárního města Liberec;
 • ve spolupráci s příslušnými útvary MML, zabývajícími se rozvojem města a územní koncepcí, vytipovává veškerý, pro zajišťování veřejných funkcí statutárního města Liberec, nepotřebný majetek, který je možno privatizovat s cílem co nejvyššího výnosu;
 • posuzuje a předkládá, ve spolupráci s příslušnými útvary, orgánům statutárního města Liberec návrhy privatizačních projektů;
 • za statutárního města Liberec připravuje a příslušným orgánům navrhuje taková opatření, která budou směřovat ke zhodnocení majetku, zlepšení podmínek pro jeho privatizaci či zachování některých veřejných funkcí (např. změny územního plánu, scelení pozemků, zřízení služebností atd.);
 • ve spolupráci s ostatními útvary MML navrhuje orgánům statutárního města Liberec záměry vypořádání vztahů k majetku statutárního města Liberec, zejména nemovitostem, s cílem logického a harmonického uspořádání majetkoprávních vztahů; v této oblasti zpracovává veškeré podklady pro orgány, které rozhodují o privatizaci majetku statutárního města Liberec, zajišťuje styk s jednotlivými kupujícími a katastrálním úřadem, eviduje zaregistrované kupní smlouvy a platební podmínky, předává příslušným odborům podklady k následným úkonům souvisejícím se zcizením majetku statutárního města Liberec, vede evidenci o realizovaných prodejích;
 • v rámci svěřené působnosti uzavírá jménem statutárního města Liberec smlouvy o nájmu nebo výpůjčce majetku statutárního města Liberec na dobu kratší než 30 dnů;
 • jménem statutárního města Liberec uzavírá smlouvy o přijetí peněžitého nebo movitého daru v hodnotě do 10 000,- Kč, pokud tato působnost není svěřena jiným odborům;
 • zpracovává stanoviska ke vzorům, metodikám, návrhům vyhlášek, nařízení a zásad a jejich změnám, interním směrnicím, předpisům a postupům, podílí se na tvorbě smluv;
B) Přenesená působnost

Nevykonává

Oblast sportu
 • propaguje město Liberec jako sportovní destinaci;
 • podílí se na tvorbě a aktualizaci strategického Plánu rozvoje sportu;
 • připravuje akční plán sportu pro daný kalendářní rok;
 • vytváří a koordinuje koncepci projektů v rámci rozvoje sportu, zjišťuje možnosti čerpání finančních prostředků z dotačních fondů;
 • vytváří ediční plán realizace reklamy a inzerce v časopisech, vytváří články o sportovním dění ve městě do zvolených periodik;
 • spolupracuje s regionálními i národními institucemi při rozvoji sportu (Liberecký kraj, Euroregion Nisa, Národní sportovní agentura, MŠMT, apod.);
 • koordinuje a propaguje sportovní akce jiných subjektů, které mají potenciál zvýšit atraktivitu Liberce;
 • koordinuje sportovní akce na náměstí Dr. E. Beneše, vč. akcí externích pořadatelů, připravuje povolení pro pořadatele, vede kalendář sportovních akcí na náměstí;
 • vede a zpracovává veškerou agendu sportovního fondu a agendu individuálních dotací, včetně konzultace s žadateli o poskytnutí dotací a zpracovává podklady pro jednání Rady města Liberec a Zastupitelstva města Liberec projednané ve správních radách fondů;
 • spolupracuje se sportovními organizacemi na území města Liberec;
 • evidence sportovních zařízení ve vlastnictví statutárního města Liberec;
 • na základě usnesení Zastupitelstva města Liberec uzavírá s příslušnými žadateli o dotace ze sportovního fondu smlouvy a odpovídá za kontrolu účelně využitých poskytnutých dotací;
 • organizuje a zabezpečuje poskytování veřejné služby v rámci provozování Městského stadionu Liberec;
 • připravuje stanoviska oddělení k majetkoprávním operacím u sportovních a tělovýchovných organizací v majetku statutárního města Liberec;
 • projednává možnosti propagace sportovních zařízení, zjišťuje pravidelnou komunikaci a vede evidenci sportovních zařízení ve městě, zpracovává přehled významných sportovních akcí;
 • zodpovídá za plnění koncesní smlouvy se společností SFM Liberec s.r.o.;
 • spolupracuje, komunikuje, uzavírá smluvní vztahy s jednotlivými společnostmi v rámci zajištění chodu sportovišť (Sportovního areálu Ještěď, Sportovního areálu Liberec, Plavecký bazén, Sportpark Liberec aj.) a kontroluje jejich plnění;
 • v rámci své působnosti uzavírá jménem statutárního města Liberec smlouvy o přijetí peněžitých nebo movitých darů v hodnotě do 10 000 Kč;
 • zajišťuje činnost výboru pro sport.

 

 

 

Aktuality odboru

29.07.2016

Změna interního předpisu - užívání prostoru nebo místnosti

Nový interní předpis ke stanovení nájemného za užívaní prostoru nebo místnosti ve vlastnictví statutárního města Liberec.
 
01.03.2014

Změna interního předpisu pro zřizování služebností

Nový interní předpis pro zřizování služebností - platný od 5. 2. 2014
 
01.02.2012

Změna interního předpisu ke stanovení cen pozemků

Nový interní předpis ke stanovení cen pozemků - platný od 1.2.2012.
 
2
Následující

 

Nastavení cookies