Odbor majetkové správy a sportu

Ing. Jaroslav Schejbal

vedoucí odboru majetkové správy a sportu
Tel.: 48 524 3313
Budova: Jablonecká 41/27
Č. dveří: 01.26

Odbor majetkové správy a sportu

Sídlo: Liebiegova vila (Jablonecká 41/27)
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Němcová Ivana referent odboru majetkové správy a sportu sekretariát vedoucího odboru Jablonecká 41/27 01.27 48 524 3292

Oddělení sportu a majetkové evidence

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bošek Oldřich referent oddělení sportu a majetkové evidence agenda pronájmů nebytových prostor, agenda umísťování reklamních zařízení Jablonecká 41/27 01.25 48 524 3291
Mgr. Bulířová Eva vedoucí oddělení sportu a majetkové evidence Jablonecká 41/27 01.23 48 524 3316
Bulková Klára referent oddělení sportu a majetkové evidence kontrola smluvních vztahů sportovních zařízení v majetku statutárního města Liberec Jablonecká 41/27 01.28 48 524 3140
Bc. Coufalová Pavla referent oddělení sportu a majetkové evidence agenda pronájmů, pachtů a výpůjček, povolování stánků Jablonecká 41/27 01.15 48 524 3317
Čermáková Markéta referent oddělení sportu a majetkové evidence agenda služebností, hostování cirkusů Jablonecká 41/27 01.15 48 524 3298
Kaplová Helena referent oddělení sportu a majetkové evidence agenda služebností Jablonecká 41/27 01.15 48 524 3304
Kohlová Denisa referent oddělení sportu a majetkové evidence vydávání dílčích stanovisek, souhlasů ze strany statutárního města Liberec a kontrola podmínek uložených stanovisek Jablonecká 41/27 01.25 48 524 3308
Ing. Krebsová Jana referent oddělení sportu a majetkové evidence správce rozpočtové položky, registr smluv, agenda povolování předzahrádek a vykládky zboží Jablonecká 41/27 01.15 48 524 3310
Bc. Kvapilová Jana referent oddělení sportu a majetkové evidence tajemník výboru pro sport, administrace individuálních dotací z oblasti sportu, sportovní akce Jablonecká 41/27 01.28 48 524 3135
Nalezencová Jana, DiS. referent oddělení sportu a majetkové evidence administrace sportovního fondu statutárního města Liberec Jablonecká 41/27 01.28 48 524 3765
Ing. Polochová Jolana referent oddělení sportu a majetkové evidence agenda vypořádání revizí katastrálního úřadu, užívání veřejného prostranství Jablonecká 41/27 01.25 48 524 3314

Oddělení technické správy budov

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bušek Milan domovník údržbář nám. Dr. E. Beneše 1/1 1e 48 524 3955
Bušovská Marie referent oddělení technické správy budov technická správa bytového fondu Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3473
Havlíková Jitka uklízečka nám. Dr. E. Beneše 1/1 1
Ing. Machatý Petr vedoucí oddělení technické správy budov Jablonecká 41/27 01.11 48 524 3427
Pekařová Jitka specialista oddělení (technik – rozpočtář) technik - rozpočtář Jablonecká 41/27 01.06 48 524 3303
Perglerová Radmila referent oddělení technické správy budov Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3312
Poulová Radka referent oddělení technické správy budov správa budov, rozpočet, pronájmy zasedacích místností nám. Dr. E. Beneše 1/1 1d 48 524 3773
Richter Jan domovník údržbář údržbář nám. Dr. E. Beneše 1/1 1e 48 524 3955
Ronec Jiří specialista oddělení (technik – energetik) technik – energetik, technická správa kulturních zařízení Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3432
Rousová Hana uklízečka uklízečka nám. Dr. E. Beneše 1/1 1
Seibert Marcel referent oddělení technické správy budov technická správa budov Magistrátu města Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 1d 48 524 3775
Seibert Vít specialista oddělení technické správy budov technická správa bytového fondu Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3290
Vavřena Vladimír referent oddělení technické správy budov technická správa mateřských škol Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3428
Veselská Štěpánka specialista oddělení technické správy budov technická správa základních škol Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3299

Oddělení správy sportovních objektů

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Hozák Miroslav vedoucí oddělení správy sportovních objektů technická správa sportovních objektů. Sportovní areál Liberec Jablonecká 41/27 01.13 48 524 3424
Ing. Janoušek Miroslav specialista odd. správy sport. objektů (technik-TZB) příprava podkladů pro celkovou rekonstrukci městského plaveckého bazénu Jablonecká 41/27 02.11 48 524 3431
Bc. Klimešová Veronika referent oddělení správy sportovních objektů správce rozpočtové položky, administrativa oddělení Jablonecká 41/27 01.07 48 524 3429
Kudrnová Renata referent oddělení správy sportovních objektů technická správa sportovních objektů, Sportovní areál Ještěd Jablonecká 41/27 01.07 48 524 3430
Tučková Kamila referent oddělení správy sportovních objektů Jablonecká 41/27 02.11 48 524 3434

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

Upozornění - prodeje, směny a výkupy pozemků spravuje oddělení samosprávných vyjadřování a majetkových dispozic

 
POPIS ČINNOSTI
Oddělení sportu a majetkové evidence

Oddělení sportu a majetkové evidence zajišťuje agendu služebností pozemků, pronájmy, pachty a výpůjčky pozemků, pronájmy nebytových prostor a umisťování reklamních zařízení,  vyřízení žádostí o předzahrádky, výklad zboží a dočasných stánků, agenda vypořádání revizí katastrálního úřadu, užívání veřejného prostoru a vydává dílčí stanoviska za vlastníka pozemků. Dále zajišťuje administraci Sportovního fondu a individuálních sportovních dotací, podílí se na administraci smluvních vztahů sportovních areálů v majetku statutárního města Liberec a vede jejich evidenci, podílí se na sportovních akcích statutárního města Liberec, komunikuje a spolupracuje se sportovními kluby na území města Liberce.

 

Oddělení technické správy budov

Oddělení technické správy budov zajišťuje technickou pomoc, investice, rekonstrukce a veškeré opravy a revize majetku pro Magistrát města Liberce, Základní školy, Mateřské školy, divadla, bytový fond města aj.

 

Oddělení správy sportovních objektů

Oddělení správy sportovních objektů zajišťuje kontroly sportovních zařízení, opravy a rekonstrukce na svěřeném majetku sloužícímu k rozvoji sportovních aktivit občanů, předkládá návrhy smluv na příslušné udržovací a obnovovací práce, provádí věcnou a cenovou kontrolu staveb, sleduje postup a zabezpečuje jejich realizaci.

 

Oddělení sportu a majetkové evidence

Oblast majetkové evidence
A) Samostatná působnost
 • na základě příslušných vnitřních směrnic provádí fyzickou inventarizaci veškerého nemovitého majetku spravovaného statutárního města Liberec, pokud nebyl svěřen do správy jiného útvaru nebo organizace, kde je inventarizace prováděna samostatně, zpracovává podklady o provedených inventarizacích a jejich výsledcích pro inventarizační komisi;
 • komplexně zajišťuje agendu pronájmu objektů a prostorů vyjma těch, které spravují jiné útvary MML;
 • v rámci vyjádření vlastníka v příslušných správních řízeních vydává stanoviska, popř. dílčí stanoviska, za vlastníka nemovitostí (užívání veřejného prostranství, územní a stavební řízení apod.);
 • ve spolupráci s ostatními útvary MML předkládá ke schválení zřízení služebností (strpění sítí, služebnosti stezky, průhonu a cesty);
 • eviduje všechny smluvní vztahy (nájmy, výpůjčky atd.) k majetku města, administrativně zabezpečuje tyto smluvní vztahy za statutárního města Liberec vyjma majetku, který spravují jiné útvary MML či jiné organizace;
 • koordinuje proces povolování stánků, prodejních míst, a předzahrádek na pozemcích statutárního města Liberec;
 • ve spolupráci s příslušnými útvary MML, zabývajícími se rozvojem města a územní koncepcí, vytipovává veškerý, pro zajišťování veřejných funkcí statutárního města Liberec, nepotřebný majetek, který je možno privatizovat s cílem co nejvyššího výnosu;
 • posuzuje a předkládá, ve spolupráci s příslušnými útvary, orgánům statutárního města Liberec návrhy privatizačních projektů;
 • za statutárního města Liberec připravuje a příslušným orgánům navrhuje taková opatření, která budou směřovat ke zhodnocení majetku, zlepšení podmínek pro jeho privatizaci či zachování některých veřejných funkcí (např. změny územního plánu, scelení pozemků, zřízení služebností atd.);
 • ve spolupráci s ostatními útvary MML navrhuje orgánům statutárního města Liberec záměry vypořádání vztahů k majetku statutárního města Liberec, zejména nemovitostem, s cílem logického a harmonického uspořádání majetkoprávních vztahů; v této oblasti zpracovává veškeré podklady pro orgány, které rozhodují o privatizaci majetku statutárního města Liberec, zajišťuje styk s jednotlivými kupujícími a katastrálním úřadem, eviduje zaregistrované kupní smlouvy a platební podmínky, předává příslušným odborům podklady k následným úkonům souvisejícím se zcizením majetku statutárního města Liberec, vede evidenci o realizovaných prodejích;
 • v rámci svěřené působnosti uzavírá jménem statutárního města Liberec smlouvy o nájmu nebo výpůjčce majetku statutárního města Liberec na dobu kratší než 30 dnů;
 • jménem statutárního města Liberec uzavírá smlouvy o přijetí peněžitého nebo movitého daru v hodnotě do 10 000,- Kč, pokud tato působnost není svěřena jiným odborům;
 • zpracovává stanoviska ke vzorům, metodikám, návrhům vyhlášek, nařízení a zásad a jejich změnám, interním směrnicím, předpisům a postupům, podílí se na tvorbě smluv;
B) Přenesená působnost

Nevykonává

Oblast sportu
 • propaguje město Liberec jako sportovní destinaci;
 • podílí se na tvorbě a aktualizaci strategického Plánu rozvoje sportu;
 • připravuje akční plán sportu pro daný kalendářní rok;
 • vytváří a koordinuje koncepci projektů v rámci rozvoje sportu, zjišťuje možnosti čerpání finančních prostředků z dotačních fondů;
 • vytváří ediční plán realizace reklamy a inzerce v časopisech, vytváří články o sportovním dění ve městě do zvolených periodik;
 • spolupracuje s regionálními i národními institucemi při rozvoji sportu (Liberecký kraj, Euroregion Nisa, Národní sportovní agentura, MŠMT, apod.);
 • koordinuje a propaguje sportovní akce jiných subjektů, které mají potenciál zvýšit atraktivitu Liberce;
 • koordinuje sportovní akce na náměstí Dr. E. Beneše, vč. akcí externích pořadatelů, připravuje povolení pro pořadatele, vede kalendář sportovních akcí na náměstí;
 • vede a zpracovává veškerou agendu sportovního fondu a agendu individuálních dotací, včetně konzultace s žadateli o poskytnutí dotací a zpracovává podklady pro jednání Rady města Liberec a Zastupitelstva města Liberec projednané ve správních radách fondů;
 • spolupracuje se sportovními organizacemi na území města Liberec;
 • evidence sportovních zařízení ve vlastnictví statutárního města Liberec;
 • na základě usnesení Zastupitelstva města Liberec uzavírá s příslušnými žadateli o dotace ze sportovního fondu smlouvy a odpovídá za kontrolu účelně využitých poskytnutých dotací;
 • organizuje a zabezpečuje poskytování veřejné služby v rámci provozování Městského stadionu Liberec;
 • připravuje stanoviska oddělení k majetkoprávním operacím u sportovních a tělovýchovných organizací v majetku statutárního města Liberec;
 • projednává možnosti propagace sportovních zařízení, zjišťuje pravidelnou komunikaci a vede evidenci sportovních zařízení ve městě, zpracovává přehled významných sportovních akcí;
 • zodpovídá za plnění koncesní smlouvy se společností SFM Liberec s.r.o.;
 • spolupracuje, komunikuje, uzavírá smluvní vztahy s jednotlivými společnostmi v rámci zajištění chodu sportovišť (Sportovního areálu Ještěď, Sportovního areálu Liberec, Plavecký bazén, Sportpark Liberec aj.) a kontroluje jejich plnění;
 • v rámci své působnosti uzavírá jménem statutárního města Liberec smlouvy o přijetí peněžitých nebo movitých darů v hodnotě do 10 000 Kč;
 • zajišťuje činnost výboru pro sport.

 

 

 

 

Oddělení správy objektů a zařízení

Oblast technické správy budov

A) Samostatná působnost 
 • komplexně připravuje a realizuje (případně koordinuje) údržbu, revize, opravy, rekonstrukce a opravy investičního charakteru na objektech ve vlastnictví statutárního města Liberec sloužících sociálním, zdravotnickým či bytovým účelům města Liberec;
 • operativně a průběžně zajišťuje drobné opravy údržbu domů sloužících sociálním, zdravotnickým či bytovým účelům města Liberec a jejich příslušenství, ve smyslu platných předpisů, včetně operativního zajištění havarijních oprav v rámci nepřetržité služby pro hlášení a odstraňování havárií;
 • zajišťuje správu a koordinuje údržbu, připravuje podklady pro projektovou přípravu u nemovitostí příspěvkových organizací zřízených statutárního města Liberec za účelem poskytování sociálních a zdravotních služeb; komplexně připravuje, realizuje či koordinuje rekonstrukce a opravy investičního charakteru v objektech sloužících těmto příspěvkovým organizacím;
 • přebírá majetek po jeho rekonstrukcích, obnovách nebo po zásazích do něj třetími osobami, včetně sledování záručních lhůt, uplatňování reklamací, sankcí a pokut;
 • zajišťuje likvidaci pojistných událostí při odpovědnosti statutárního města Liberec jako vlastníka komunikací;
 • komplexně spravuje všechny budovy Magistrátu města Liberec (mimo budovy sloužící k provozu Magistrátu města Liberec), zajišťuje jejich provozuschopnost – dodávky médií, údržbu, opravy, investice i rozvoj;
 • vykonává všechny činnosti, které souvisejí s běžnou administrativní a technickou správou nemovitostí (pozemků a budov), které nemají ve správě jiné útvary Magistrátu města Liberec či třetí subjekty, nebo nemovitostí specifického charakteru – na základě rozhodnutí orgánů statutárního města Liberec či v případě nutnosti ochránit tento majetek před poškozením;
 • dočasně technicky zabezpečuje před zničením či poškozením movitý a nemovitý majetek, u něhož jsou pochybnosti o vlastnictví statutárního města Liberec;
 • zajišťuje revizi velkého rozsahu (EZS, EPS, elektro, plyn, dieselagregát, vzduchotechnika, chlazení, výtahy atd.);
 • zajišťuje zimní údržbu budov a souvisejících chodníků (shoz sněhu a rampouchů, úklid sněhu);
 • jménem statutárního města Liberec uzavírá smlouvy o nájmu nebo výpůjčce majetku statutárního města Liberec, který je mu svěřen na dobu kratší než 30 dnů;
 • komplexně zajišťuje správu, údržbu a investiční činnost spojenou se všemi nemovitými objekty a s nimi souvisejícím majetkem ve vlastnictví statutárního města Liberec, jejichž garantem je odbor školství a kultury;
 • zajišťuje předprojektovou a projektovou přípravu staveb, realizaci staveb, přejímku staveb od dodavatelů a vlastní kolaudaci;
 • připravuje podklady pro vypsání výběrových řízení a účastní se výběrových řízení na určených stavbách;
 • provádí věcnou a cenovou kontrolu staveb, sleduje postup a zabezpečuje realizaci staveb;
 • zodpovídá za převod dokončených investic do majetku města nebo příslušného správce;
 • zodpovídá za správné čerpání státních dotací poskytovaných na jednotlivé investiční akce, včetně jejich zpětného vyúčtování v rámci jednotlivých investičních akcí;
 • vykonává všechny činnosti související s funkcí technického dozoru investora na realizovaných stavbách;
 • poskytuje metodickou podporu v oblasti správy majetku organizacím zřizovaným statutárním městem Liberec na úseku školství a kultury;
 • projednává s řediteli škol výši příspěvku na provoz organizací;
 • vyřizuje stížnosti a podněty na úseku své působnosti;
 • zodpovídá za sestavení, kontrolu a zúčtování rozpočtu oddělení a za zpracování podkladů pro Radu města Liberec a Zastupitelstvo města Liberec.
B) Přenesená působnost

Nevykonává

oblast provozu a správy budov Magistrátu města Liberec

A) Samostatná působnost

 • komplexně zajišťuje provoz magistrátu po stránce technického zabezpečení;
 • komplexně spravuje všechny budovy v majetku statutárního města Liberec, které slouží potřebám Magistrátu města Liberec (dále jen budovy magistrátu), zajišťuje jejich provozuschopnost – dodávky médií, realizuje jejich údržbu, opravy, revize, investice i rozvoj;
 • garantuje péči o památkový charakter těchto budov;
 • zajišťuje revize velkého rozsahu budov magistrátu (EZS, EPS, hromosvod, elektro, plyn, dieselagregát, vzduchotechnika, chlazení, výtahy atd.);
 • zajišťuje drobné opravy movitého majetku, opravy nemovitostí ve správě oddělení většího rozsahu, opravy památkových objektů
 • zajišťuje zimní údržbu budov a souvisejících chodníků (shoz sněhu a rampouchů, úklid sněhu);
 • vykonává veškeré činnosti, které souvisejí s běžnou administrativní a technickou správou nemovitostí, sloužící potřebám magistrátu;
 • připravuje podklady pro vypsání výběrových řízení, zajišťuje podklady pro projektovou přípravu rekonstrukcí budov magistrátu;
 • provádí technické zabezpečovací práce za účelem ochrany movitého nebo nemovitého majetku, sloužícího k provozu magistrátu;
 • zajišťuje likvidaci pojistných událostí v rámci svěřených nemovitostí;
 • zajišťuje úklid a řádnou funkčnost všech budov Magistrátu města Liberec;
 • spolupracuje při pořádání akcí statutárního města Liberec;
 • zajišťuje koordinované zásobování prostor magistrátu nábytkem, včetně jeho výměn, oprav, inventarizace a likvidace;
 • podílí se na technickém zabezpečení voleb a referend;
 • zajišťuje krátkodobé pronajímání a výpůjčky zasedacích, reprezentačních a dalších prostor v budovách, které jsou ve správě tohoto oddělení, 
 • jménem statutárního města Liberec uzavírá smlouvy o nájmu nebo výpůjčce majetku SML, který je mu svěřen na dobu kratší než 30 dnů;
 • zajišťuje přípravu zasedacích místností a obřadní síně dle požadavků kanceláře primátora;

B) Přenesená působnost
nevykonává

 

Oddělení správy sportovních objektů

A) Samostatná působnost

 • zajišťuje předprojektovou a projektovou přípravu staveb, realizaci staveb, přejímku staveb od dodavatelů a vlastní kolaudaci
 • připravuje podklady pro vypsání výběrových řízení a účastní se výběrových řízení na určených stavbách;
 • provádí věcnou a cenovou kontrolu staveb, sleduje postup a zabezpečuje realizaci staveb;
 • zodpovídá za správné čerpání státních dotací poskytovaných na jednotlivé investiční akce;
 • zodpovídá za sestavení, kontrolu a zúčtování rozpočtu oddělení a za zpracování podkladů pro radu a zastupitelstvo města.
 • na základě pokynu kanceláře tajemníka vyřizuje stížnosti, podněty a petice na úseku své působnosti;
 • připravuje stanoviska oddělení k majetkoprávním operacím u sportovních a tělovýchovných organizací v majetku statutárního města Liberec;
 • jménem statutárního města Liberec uzavírá smlouvy o nájmu nebo výpůjčce majetku statutárního města Liberec, který je mu svěřen na dobu kratší než 30 dnů
 • zajišťuje předprojektovou a projektovou přípravu staveb, realizaci staveb, přejímku staveb od dodavatelů a vlastní kolaudaci u sportovních a tělovýchovných organizací v majetku statutárního města Liberec;
 • připravuje podklady pro vypsání výběrových řízení a účastní se výběrových řízení na určených stavbách u sportovních a tělovýchovných organizací v majetku statutárního města Liberec;
 • provádí věcnou a cenovou kontrolu staveb; sleduje postup a zabezpečuje realizaci staveb u sportovních a tělovýchovných organizací v majetku statutárního města Liberec;
 • zodpovídá za převod dokončených investic do majetku města nebo příslušného správce;
 • zodpovídá za správné čerpání státních dotací poskytovaných na jednotlivé investiční akce;
 • zajišťuje činnosti související s funkcí technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce na realizovaných stavbách;
 • poskytuje metodickou podporu v oblasti správy majetku organizacím zřizovaným statutárním městem Liberec;
 • zodpovídá za převod dokončených investic do majetku města nebo příslušného správce u sportovních a tělovýchovných organizací v majetku statutárního města Liberec;
 • je supervizorem správy sportovních areálů, které jsou ve vlastnictví města; koordinuje a zajišťuje aktivity v těchto areálech v souladu se smlouvami, spolupracuje s provozovateli areálů na činnostech ve sportovních areálech a vytváří pro ně návrhy koncepcí; zajišťuje opravy, údržbu a rozvoj areálů dle uzavřených smluv;
 • přebírá majetek po jeho rekonstrukcích, obnovách nebo po zásazích do něj třetími osobami, včetně sledování záručních lhůt, uplatňování reklamací, sankcí a pokut na sportovních areálech.

B) Přenesená působnost

Nevykonává

Aktuality odboru

18.11.2020

Odbor majetkové správy a sportu pečuje o zeleň

Odbor majetkové správy pečuje o zeleň rostoucí u objektů škol a školek
 
17.06.2020

Usychající topoly u školy v Barvířské nahradí odolnější duby

Mladé stromy se zazelenají podél cyklostezky už v příštím roce.
 
18.03.2020

Upozornění pro nájemníky bytových jednotek ve správě statutárního města Liberec

Na základě rozhodnutí vlády, kterým v souvislosti s šířením nákazy onemocnění Covid19 omezuje volný pohyb osob, má toto nařízení dopad i na správu objektů.
 
29.07.2019

Nové multifunkční hřiště ve Vesci

Pro širší využití sportovního areálu, který provozuje na základě nájemní smlouvy TJ Sokol Doubí z.s. v ulici Mařanova bylo v prostoru vedle fotbalového hřiště navrženo a následně vybudováno odborem majetkové správy nové multifunkční hřiště.
 

 

Nastavení cookies