02.09.2020
Karel Horník

Lesy - odnětí pozemků plnění funkcí lesa (využití lesních pozemků k nelesním účelům, např. k umístění stavby)

 

1. Identifikační kód

 

2. Pojmenování (název) životní situace

 • Využití lesních pozemků k nelesním účelům (např. umístění stavby na lesním pozemku) - odnětí pozemků plnění funkcí lesa

3. Základní informace k životní situaci

 • Problematiku upravují především ustanovení § 15 a následujících lesního zákona. Odnětí pozemků plnění funkcí lesa (dále jen "odnětí") je uvolnění těchto pozemků pro jiné využití. Trvalým se rozumí trvalá změna využití pozemků, dočasným se pozemek uvolňuje pro jiné účely na dobu uvedenou v rozhodnutí.
 • Odnětí je zpoplatněno. Poplatek je ukládán spolu s povolením odnětí nezávisle na vlastnictví lesa. Příjemci poplatku jsou Státní fond životního prostředí a obec.
 • Jiným případem je omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa. Jde o stav, kdy na dotčených pozemcích nemohou být plněny některé funkce lesa v obvyklém rozsahu. Toto omezení není předmětem této životní situace.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Žádost o odnětí nebo o omezení podává orgánu státní správy lesů ten, v jehož zájmu má k odnětí nebo k omezení dojít.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Využití lesních pozemků k jiným účelům je možné pouze na základě povolení orgánu státní správy lesů.
 • Žádost je vyřizována ve správním řízení (je vydáváno správní rozhodnutí) a musí obsahovat povinné náležitosti (viz níže).
 • V případech, kdy je vydáváno územní rozhodnutí, podává se žádost o povolení odnětí až po jeho vydání.
 • Odnětí nebo omezení pro nové stavby pro rekreaci na pozemcích určených pro plnění funkcí lesa musí být v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. V lesích ochranných a v lesích zvláštního určení nesmí nové stavby narušit plnění funkcí, pro které byly tyto lesy vyhlášeny za lesy ochranné nebo za lesy zvláštního určení.
 • Projektanti nebo pořizovatelé územně plánovací dokumentace, návrhů na stanovení dobývacích prostorů a zpracovatelé dokumentací staveb jsou povinni dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními tohoto zákona. Jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější; přitom jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení, způsob následné rekultivace a uspořádání území po dokončení stavby.
 • Každý, kdo zamýšlí provést liniovou stavbu, při níž se předpokládá dotčení lesních pozemků, je povinen před zpracováním podkladů k vydání územního rozhodnutí vyžádat si u orgánu státní správy lesů informace o podmínkách vedení trasy přes lesní pozemky dotčené zamýšlenou stavbou.
 • Jestliže k dalšímu využití lesních pozemků odňatých plnění funkcí lesa nebo lesních pozemků, jejichž plnění funkcí lesa je omezeno, je třeba stavební povolení nebo jiné rozhodnutí podle zvláštních předpisů, nesmí být započato s jejich odlesňováním dříve, než toto rozhodnutí nabude právní moci.

6. Na které instituci životní situaci řešit

 • zábory do 1ha - Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí
 • zábory nad 1ha - Krajský úřad Libereckého kraje

V dalších částech této životní situace jsou popisovány případy záborů do 1ha.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody. Budova „nového magistrálu“ (bývalá knihovna) druhé patro, č. dveří 230 – 231.

 

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Náležitosti žádosti o povolení odnětí jsou stanoveny vyhláškou č. 77/1996 Sb. (§ 1). Jedná se o:

 1. podrobné zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o uvažovaném použití pozemků určených k plnění funkcí lesa,
 2. údaje o celkovém rozsahu pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž zábor se předpokládá, podle způsobu záboru -- trvalé nebo dočasné odnětí, trvalé nebo dočasné omezení, u dočasných záborů jeho počátek a konec,
 3. údaje o dotčených pozemcích určených k plnění funkcí lesa podle katastru nemovitostí (obec, katastrální území, parcelní číslo, druh, výměra pozemku, údaje o vlastníku a nájemci pozemku),
 4. snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, popřípadě geometrický plán,
 5. údaje lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy o lesních porostech na dotčených pozemcích, včetně jejich zařazení do hospodářských souborů a kategorií lesa,
 6. komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech a předpoklad zvýšených provozních nákladů,
 7. výpočet poplatku za odnětí,
 8. u dočasného záboru návrh plánu rekultivace, pokud je nezbytný,
 9. územní rozhodnutí nebo stanoviska dotčených orgánů státní správy v případě, že se územní rozhodnutí nevydává, popřípadě se slučuje územní a stavební řízení,
 10. vyjádření vlastníka a nájemce dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa,
 11. vyjádření odborného lesního hospodáře.

Dále žádost musí obsahovat identifikaci žadatele, tj. u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, identifikační číslo a adresu (místo podnikání), popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Žádost musí obsahovat rovněž označení orgánu, kterému je podávána a podpis žadatele.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Formulář žádosti o povolení odnětí není legislativně stanoven.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Odnětí je zpoplatněno. Poplatek je žadateli ukládán spolu s povolením odnětí nezávisle na vlastnictví lesa.  Příjemci poplatku jsou Státní fond životního prostředí a obec.
 • Způsob úhrady poplatku je uveden v rozhodnutí o povolení odnětí.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • 30 dní. Složitější případy 60 dní.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 • Vlastník lesa.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • Uhrazení poplatku za odnětí.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

 • Podání v elektronické podobě.
 • Komunikace prostřednictvím datové schránky.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Podle zákona č. 289/1995 Sb, o lesích (lesní zákon)
 • vyhlášky č. 77/1996 Sb.
 • vyhlášky 55/1999 Sb. o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

16. Jaké jsou související předpisy

 • stavební zákon
 • vodní zákon
 • zákon o ochraně přírody a krajiny
 • správní řád
 • ad.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 • Proti rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 • Tomu, kdo bez rozhodnutí orgánu státní správy lesů o odnětí nebo bez rozhodnutí o omezení pozemky určené k plnění funkcí lesa odnímá nebo omezuje jejich využívání pro plnění funkcí lesa uloží orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

19. Nejčastější dotazy

Kdy není třeba odnětí?

Bez odnětí lze na pozemcích určených k plnění funkcí lesa umístit

a) signály, stabilizační kameny a jiné značky pro geodetické účely, stožáry nadzemních vedení, vstupní šachty podzemního vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m2,

b) přečerpávací stanice, vrty a studny, stanice nadzemního nebo podzemního vedení, zařízení a stanice sloužící monitorování životního prostředí a větrní jámy, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m2.

 • Musím platit poplatek za odnětí i když jsem vlastníkem odnímaného lesního pozemku?

Ano.

 • Kde seženu údaje lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy o lesních porostech na dotčených pozemcích, včetně jejich zařazení do hospodářských souborů a kategorií lesa, komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech a výpočet poplatku za odnětí?

Můžete se obrátit na vlastníka lesa, regionální pobočky Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů nebo pracoviště lesních projektových organizací. Podrobné informace podají orgány státní správy lesů

20. Další informace

 • Obecné podmínky pro podání žádosti o povolení odnětí.

Forma podání je stanovena správním řádem následovně : „Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.“

 • V případech kdy je ve věci vydáváno územní rozhodnutí, předchází podání žádosti o povolení odnětí postup podle samostatné životní situace „Záměr dotčení lesních pozemků nebo pozemků ve vzdálenosti do 50 m od lesa“
 • Pokud orgán státní správy lesů nerozhodne jinak, zaniká platnost rozhodnutí o odnětí nebo o omezení a pozemek se vrací plnění funkcí lesa
  a) uplynutím lhůty, na kterou bylo rozhodnutí vydáno,
  b) nebude-li do dvou let od právní moci rozhodnutí započato s využíváním pozemku k účelu, pro který bylo rozhodnutí vydáno; vlastník lesa je povinen tyto skutečnosti oznámit orgánu státní správy lesů, který rozhodnutí vydal a který vyrozumí ostatní účastníky řízení.

                        Uhrazené poplatky se v takovém případě nevracejí.

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

Za správnost návodu odpovídá útvar

Oddělení ochrany přírody

Kontaktní osoba

Mgr. Miloslava Marková

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

17.12.2019

Popis byl naposledy aktualizován

17.12.2019

Datum konce platnosti popisu

 

Nastavení cookies