12.05.2021
Veronika Hiršalová

Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

1. Identifikační kód

SPZU/1

2. Pojmenování (název) životní situace

Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

3. Základní informace k životní situaci

 • Zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně je podnikatel povinen oznámit předem živnostenskému úřadu.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Podnikatel - fyzická osoba, v případě právnické osoby statutární orgán, případně zmocněnec na základě písemné plné moci.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Na základě živnostenského oprávnění může být živnost provozována v jedné nebo více provozovnách. Podnikatel sice nemá povinnost mít k provozování živností provozovny, ale provozuje-li živnost v provozovně, je povinen předem oznámit zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně živnostenskému úřadu.

6. Na které instituci životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Odbor správní a živnostenský, oddělení Živnostenský úřad - budova Nového magistrátu, nám. Dr. E. Beneše 183/22 - přepážkové pracoviště, kontakty zde
 • v úředních hodinách magistrátu

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Oznámení provozovny musí obsahovat:

 • obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení
 • identifikační číslo (IČO)
 • adresu provozovny a předmět podnikání v této provozovně, u živnosti volné obor činnosti
 • datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Vyplňuje se elektronicky jednotný registrační formulář pro právnické osoby na přepážkách oddělení Živnostenský úřad.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Správní poplatky nejsou stanoveny.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Živnostenský úřad, který obdrží oznámení, přidělí provozovně identifikační číslo provozovny, nebylo-li již přiděleno, provede zápis provozovny do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 • Nejsou.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat právní důvod pro užívání provozovny.
 • Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka
 • Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů (zejména stavební zákon), byla řádně označena a aby pro každou provozovnu byla ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny.
 • Podnikatel je povinen při ukončení činnosti v provozovně informovat živnostenský úřad o tom, kde lze vypořádat případné závazky

14. Elektronická služba, kterou lze využít

 

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (Živnostenský zákon), v platném znění.

16. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
 • Hygienické, požárně-bezpečnostní a další předpisy

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 • Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas s vydáním vyrozumění o zápisu provozovny do živnostenského rejstříku s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu.
 • Podnět lze podat vůči živnostenskému úřadu, který vyrozumění vydal.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 • Uložení pokuty dle § 62 živnostenského zákona.
 • Řízení ve věcech upravených živnostenským zákonem se řídí správním řádem, pokud živnostenský zákon nestanoví jinak.

19. Nejčastější dotazy

 • Jakým způsobem se označuje živnostenská provozovna?

Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem (IČO). Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo adrese umístění odštěpného závodu zahraniční osoby. Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být navíc označena i jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů, prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat, kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.

Musím živnostenskému úřadu oznámit dočasné uzavření provozovny, např. z důvodu nemoci nebo dovolené?

Dočasné uzavření provozovny není podnikatel povinen živnostenskému úřadu oznamovat. Je však povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec uzavření.

20. Další informace

 

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • Ohlášení živnosti fyzickou osobou.
 • Ohlášení živnosti právnickou osobou.

Za správnost návodu odpovídá útvar

 • Odbor správní a živnostenský, oddělení Živnostenský úřad

Kontaktní osoba

 • Ing. Michaela Hernychová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 • 1. 1. 2018

Popis byl naposledy aktualizován

 • 26. 4. 2018

Datum konce platnosti popisu

 • není stanoveno

 

Nastavení cookies