24.08.2021
Veronika Hiršalová

Ohlášení živnosti právnickou osobou

1. Identifikační kód

 • SPZU/3

2. Pojmenování (název) životní situace

 • Ohlášení živnosti právnickou osobou

3. Základní informace k životní situaci

 • Ohlašovací živnost může provozovat každá právnická osoba, která splní podmínky stanovené živnostenským zákonem (č. 455/1991 Sb.) a získá příslušné živnostenské oprávnění.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Za právnickou osobu jedná statutární orgán společnosti (jednatel, ředitel, předseda představenstva a pod.) nebo osoba zmocněná na základě plné moci.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Právnická osoba, která hodlá provozovat živnost, je povinna to ohlásit živnostenskému úřadu.

6. Na které instituci životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Odbor správní a živnostenský, oddělení Živnostenský úřad - budova Nového magistrátu, nám. Dr. E. Beneše 183/22 - přepážkové pracoviště, kontakty zde
 • v úředních hodinách magistrátu

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

1. Je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného státu než České republiky, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce
2. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží právnická osoba čestné prohlášení učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem tohoto státu o tom, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5; tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce
3. Je-li odpovědný zástupce občanem členského státu EU, doklady podle § 46 odst. 1 písm. a) živnostenského zákona, je-li odpovědný zástupce občanem jiného státu než členského státu EU a nemá-li na území ČR povolen trvalý pobyt, doklady podle § 46 odst. 1 písm. b); tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce
4. Doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce
5. Prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem
6. Doklad o tom, že PO byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že PO je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního nebo jiného veřejného rejstříku, pokud byl již zápis proveden; zahraniční PO výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o provozování závodu v zahraničí;
7. Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má PO na území ČR sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí;
8. Ohlašuje-li  živnost „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ nebo obory volné živnosti „Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“ a „Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“ připojí doklad obsahující seznam osob, které jsou skutečnými majiteli společnosti, pokud tyto údaje nejsou zjistitelné z veřejného rejstříku, nebo z evidence skutečných majitelů. Je-li skutečný majitel občanem jiného členského státu EU, doklady podle § 46 odst. 1 písm. a) živnostenského zákona (výpis z evidence trestů). Není-li skutečný majitel občanem členského státu EU a nemá-li na území ČR povolen trvalý pobyt, doklady podle § 46 odst. 1 písm. b); tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
9. Doklad o zaplacení správního poplatku

 • Při jednání na živnostenském úřadě prokazuje fyzická osoba svoji totožnost platným průkazem totožnosti.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Vyplňuje se elektronicky jednotný registrační formulář pro právnické osoby na přepážkách oddělení Živnostenský úřad.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • 1000 Kč   ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání           
 •   500 Kč   další ohlášení živnosti                                                               
 •   100 Kč   vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny
 •     20 Kč   vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost za každou i započatou stránku
 •     50 Kč   přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona

Všechny správní poplatky jsou vybírány při podání žádosti. Správní poplatky se hradí v hotovosti nebo platební kartou na přepážkovém pracovišti. V případě elektronického podádní lze správní poplatek uhradit bezhotovostním převodem na příjmový účet 4096302/0800, VS: 9900 (do zprávy pro příjemce uveďte Vaše příjmení a jméno).

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Podle živnostenského zákona provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a následně vydá podnikateli výpis.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

14. Elektronická služba, kterou lze využít

 • Ohlášení živnosti volné je možné podat i elektronickou poštou, pokud žadatel disponuje ověřeným elektronickým podpisem. Pro bližší informace klikněte zde
 • Nutné je zabezpečit zaplacení správních poplatků.
 • U živností řemeslných a vázaných elektronické podání je obtížné z důvodu dokládání originálů dokladů o odborné způsobilosti. Konkrétní případ je třeba řešit dotazem u živnostenského úřadu.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Vydání a změny živnostenských oprávnění se řídí zákonem č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 • Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas s vydaným živnostenským oprávněním s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat vůči živnostenskému úřadu, který živnostenské oprávnění vydal.
  V případě, že živnostenský úřad rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, nebo že nebyly splněny podmínky pro vznik oprávnění, lze proti takovému rozhodnutí podat odvolání.
  Odvolání se podává ke Krajskému živnostenskému úřadu Krajského úřadu Libereckého kraje prostřednictvím Živnostenského úřadu Magistrátu města Liberec (podnikatel jej tedy musí doručit na živnostenský úřad, který napadené rozhodnutí vydal!) a musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

19. Nejčastější dotazy

 

20. Další informace

 

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

Za správnost návodu odpovídá útvar

 • Odbor správní a živnostenský, oddělení Živnostenský úřad

Kontaktní osoba

 • Ing. Michaela Hernychová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 • 1. 1. 2018

Popis byl naposledy aktualizován

 • 26. 4. 2018

Datum konce platnosti popisu

 • není stanoveno

 

Nastavení cookies