09.06.2022
Veronika Hiršalová

Občanský průkaz

1. Identifikační kód

SPSC

2. Pojmenování (název) životní situace

Občanský průkaz    

3. Základní informace k životní situaci

Občanský průkaz se vydává občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let a občanům od 70 let s dobou platnosti na 35 let. Dobu platnosti nelze prodloužit. Občanský průkaz je dle zákona vyhotoven do 30 dnů, popř. do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin ode dne podání žádosti. Rozdíl je ve správním poplatku. Občanský průkaz je povinen mít občan, který dovršil věk 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Na základě žádosti mohou mít občanský průkaz také občané mladší 15 let a občané bez trvalého pobytu na území České republiky.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O občanský průkaz žádá občan České republiky.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

K vydání nového občanského průkazu je nutné předložit stávající občanský průkaz. Jedná-li se o vydání prvního občanského průkazu je nutné předložit také rodný list (originál), případně další doklady, osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu. V případě důvodných pochybností může být vyžadován ještě doklad o státním občanství (platný cestovní pas nebo osvědčení o státním občanství, který vystaví matrika příslušného Krajského úřadu). Na tuto skutečnost bude žadatel upozorněn při podání žádosti o občanský průkaz - na místě, po posouzení dokladů. Doklad o státním občanství pak bude vystavovat krajský úřad – oddělení matrik a státního občanství prostřednictvím úřadu, u kterého je žádost o občanský průkaz podávána.

Občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, je povinen prokázat státní občanství České republiky dokladem o státním občanství.

Biometrické údaje (fotografie + otisky prstů) se pořizují přímo na příslušném pracovišti.

Platnost OP:

 • 5 let - občan mladší 15 let
 • 10 let - občan starší 15 let
 • 35 let - občan starší 70 let

6. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o vydání občanského průkazu je možné podat na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností v ČR. V případě občanského průkazu ve zkrácené lhůtě i na Ministerstvu vnitra ČR.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky s trvalým pobytem na území České republiky, který dovršil věk 15 let. Výjimkou jsou občané omezeni ve svéprávnosti, kteří mohou mít občanský průkaz pouze v případě, že o něj požádá jejich opatrovník.

Agendu občanských průkazů zajišťuje odbor správní a živnostenský, oddělení správních činností, přepážková pracoviště č. 15, 16, 18 – 21 (budova nového magistrátu - nám. Dr. E. Beneše 183/22), kontaktní osoby Jana Žáková, tel.: 485 243 718 nebo Alena Hlubučková, tel.: 485 243 717, v úředních hodinách magistrátu.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel je povinen předložit:

 • občanský průkaz (v případě prvního občanského průkazu se předkládá rodný list - originál nebo platný cestovní pas a v případě pochybností doklad o státním občanství)
 • při žádosti o OP pro dítě - rodný list (originál) - pro ověření vazby zákonného zástupce
 • případně další doklady, které osvědčují skutečnosti zapisované do občanského průkazu v případě, že je stávající občanský průkaz neobsahuje (např. rodinný stav)

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro vyhotovení občanského průkazu se formulář nevyplňuje – žádost je pořízena elektronicky na přepážce včetně biometrických údajů (fotografie + otisky prstů).

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání nového občanského průkazu je bez poplatku s následujícími výjimkami:

 • do 5 pracovních dnů – 500 Kč/dítě do 15 let – 300 Kč
 • 24 hodin – 1 000 Kč/dítě do 15 let – 500 Kč
 • za občanský průkaz s platností 2 měsíce (po nabytí státního občanství) – 200 Kč
 • za ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený průkaz – 200 Kč
 • občanu mladšímu 15 let – 100 Kč
 • občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky – 200 Kč
 • na vlastní žádost – 200 Kč
 • převzetí občanského průkazu u jiného úřadu než byla žádost o občanský průkaz podána – 100 Kč.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Občanský průkaz je vyřízen do 30 dnů, popř. do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin ode dne podání žádosti.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Občan je povinen ohlásit neprodleně příslušnému úřadu poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití. V případě odcizení nebo ztráty je možné ohlásit tuto skutečnost i policii.

 

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o občanský průkaz není možné podat bez osobní účasti žadatele.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • 269/2021 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
 • 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

16. Jaké jsou související předpisy

 • vyhláška č. 281/2021 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, v platném znění,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky spojené s vydáním občanského průkazu nejsou stanoveny.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za ztrátu, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití občanského průkazu je možné uložit pokutu až do výše 10.000 Kč. Stejnou pokutu lze uložit i za to, že občan neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu příslušnému úřadu. Pokutu až do výše 15.000 Kč lze uložit v případě že není požádáno o nový občanský průkaz po dovršení 15 let.

19. Nejčastější dotazy

 • Je mi 15 let a žádám o první občanský průkaz, co budu potřebovat s sebou?

Při žádosti o první občanský průkaz je nutné předložit vždy originál nebo ověřenou kopii rodného listu nebo platný cestovní pas ČR. Žadateli, kterému bylo 15 let může podat žádost sám, do 15 let je nutný souhlas zákonného zástupce.

 • Můžu podat žádost kdekoliv, nebo pouze v místě trvalého pobytu?

Občan může požádat u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností bez ohledu na svoje trvalé bydliště. Dále prostřednictvím Ministerstva vnitra České republiky v případě vydávání osobních dokladů ve zkrácených lhůtách.

 • Končí mi platnost občanského průkazu, co budu potřebovat pro nový?

Přijdete se stávajícím občanským průkazem, kterému končí platnost (nebo již skončila). Zde s Vámi elektronicky vyplní žádost, kterou podepíšete. Fotografie je rovněž pořízena elektronicky při podání žádosti.

 • Bude mi končit platnost občanského průkazu, kdy nejdřív můžu žádat o nový a kolik to stojí?

Výměna občanského průkazu je ve lhůtě do šesti měsíců před koncem platnosti bezplatná.

 • Ztratil/a jsem nebo mi byl odcizen občanský průkaz, co je potřeba udělat?

Ztrátu nebo odcizení je třeba neprodleně nahlásit na kterémkoliv úřadě s rozšířenou působností, popřípadě na policii. Po nahlášení ztráty či odcizení se občanský průkaz stává neplatným, i když ho následně naleznete! Takovýto doklad je nutné, jako neplatný, odevzdat úřadům.
V zahraničí je třeba ztrátu nebo odcizení občanského průkazu neprodleně nahlásit na našem zastupitelském úřadě. Zde Vám v případě potřeby vystaví náhradní cestovní doklad pro návrat do ČR.

 • Co musím předložit k žádosti, když jsem ztratil/a občanský průkaz?

Při podání žádosti o nový občanský průkaz za ztracený nebo odcizený je třeba předložit originál rodného listu nebo platný cestovní pas popř. jinou veřejnou listinu. Správní poplatek za vydání občanského průkazu z důvodu ztráty nebo odcizení je 200 Kč ve standardní lhůtě do 30 dnů.

 • Žil/a jsem dlouhodobě v zahraničí. Co budu potřebovat pro nový občanský průkaz?

I občan s dlouhodobým pobytem mimo Českou republiku má ze zákona povinnost mít platný občanský průkaz, jestliže neukončil pobyt na území České republiky. Při podání žádosti o nový občanský průkaz předložíte původní občanský průkaz nebo cestovní pas či originál rodného listu, popř. doklad o rodinném stavu nebo osvědčení o státním občanství.

 •  Můžu si vyhotovený občanský průkaz převzít na jiném úřadě?

Převzít si občanský průkaz můžete na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, pokud ho uvedete do žádosti. Volba jiného výdejového úřadu je zpoplatněna správním poplatkem 100 Kč.

 • K čemu slouží čip v občanském průkazu?

Od 1. 7. 2018 se vydávají všechny občanské průkazy s elektronickým čipem. Tomu se říká eObčanka, a když si čip aktivujete, můžete s ní online prokázat svoji totožnost a můžete si na ni uložit svoje kvalifikované podpisové a autentizační certifikáty. Pro online používání eObčanky budete potřebovat do počítače aplikaci, kterou si můžete stáhnout na stránkách info.eidentita.cz a čtečku čipových karet. 

 • K čemu nejlépe využít eOBČANKU?

K přihlášení na Portál občana, což je brána k online službám veřejné správy. Na Portálu občana máte vlastní účet. Ke svému účtu máte přístup jen vy. Přes svůj účet na Portálu občana si můžete zažádat o online služby veřejné správy nebo třeba spravovat svoje doklady. Pokud máte připojenou datovou schránku, můžete elektronicky komunikovat s úřady a pokud jste přihlášeni pomocí eidentity, můžete i přecházet bez dalšího přihlášení na jiné portály veřejné správy.
Místo chození na úřady si můžete některé služby vyřídit online kdykoli a odkudkoli. Ušetříte čas i peníze, protože některé služby jsou přes Portál občana levnější nebo dokonce zdarma.

20. Další informace

Od 1. 1. 2012 se do občanského průkazu nezapisují údaje o manželech a partnerech, údaje o dětech, údaje o rodném příjmení, údaje o omezení svéprávnosti, o opatrovníkovi a zákazu pobytu. Od stejného data je možné zvolit si, zda-li bude v novém dokladu uveden rodinný stav. 

Od 2. 8. 2021 se nezapisují  do občanského průkazu tituly.

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

Za správnost návodu odpovídá útvar

Oddělení správních činností — SPSC

Kontaktní osoba

Veronika Hiršalová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

02. 08. 2021

Popis byl naposledy aktualizován

09. 02. 2022

Datum konce platnosti popisu

Nastavení cookies