09.06.2022
Veronika Hiršalová

Cestovní doklady

1. Identifikační kód

SPSC

2. Pojmenování (název) životní situace

Cestovní pas

3. Základní informace k životní situaci

Cestovní pas se vydává občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let. Dobu platnosti cestovního pasu nelze prodloužit. Dle zákona je možné vyřídit cestovní pas do 30 dnů, popř. do 5 pracovních dnů nebo 24 hodin (ve zkrácené lhůtě). Rozdíl je ve správním poplatku. Cestovní doklad musí mít občan pro cestování do zahraničí. Tato povinnost platí i pro malé děti.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O cestovní pas může požádat jen občan České republiky na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností v ČR nebo na zastupitelském úřadě v zahraničí.
Za občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce.
Občan starší 15 let ale mladší 18 let musí mít k vydání cestovního dokladu souhlas zákonného zástupce (úředně ověřený písemný souhlas nebo podpis zákonného zástupce přímo v žádosti - osobní přítomnost na přepážce).

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Cestovní pas do 30 dnů:
Žádost a fotografie bude pořízena přímo na přepážce úřadu obce s rozšířenou působností. Žadatel je povinen uvést do žádosti pravdivě všechny požadované údaje a jejich pravdivost prokázat. Žadatel předkládá doklad totožnosti (platný cestovní pas, platný občanský průkaz nebo originál rodného listu).

Nemůže-li prokázat pravdivost požadovaných údajů v žádosti, je povinen předložit podklady pro jejich zjištění.

Cestovní pas do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin:
Žádost a fotografie bude pořízena na přepážce úřadu obce s rozšířenou působností nebo na Ministerstvu vnitra ČR. Žadatel je povinen uvést do žádosti pravdivě všechny požadované údaje a jejich pravdivost prokázat. Žadatel předkládá doklad totožnosti (platný cestovní pas, platný občanský průkaz nebo originál rodného listu).

Nemůže-li prokázat pravdivost požadovaných údajů v žádosti, je povinen předložit podklady pro jejich zjištění.

Pokud se vyřizuje první cestovní pas:
U občana mladšího 15 let:
je nutné předložit originál rodného listu dítěte. V případě, vzniknou-li důvodné pochybnosti o údaji o státním občanství, je nutné předložit osvědčení o státním občanství.  Na tuto skutečnost bude žadatel upozorněn při podání žádosti o pas - na místě, po posouzení dokladů. Doklad o státním občanství případně vystavovuje krajský úřad – oddělení matrik a státního občanství prostřednictvím úřadu, u kterého je žádost o pas podávána.

Občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, je povinen prokázat státní občanství České republiky dokladem o státním občanství.

Platnost pasu:

 • 5 let - občan mladší 15 let
 • 10 let - občan starší 15 let 

Za občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce, který také vyhotovený cestovní pas musí vyzvednout. Vazbu zákonného zástupce prokáže předložením rodného listu (originál). V ostatních případech vyzvedává vyhotovený doklad vždy držitel dokladu po předložení dokladu totožnosti.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o cestovní doklad může být podána na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností v ČR, případně na zastupitelském úřadě v zahraničí. V případě cestovních dokladů se zkrácenou lhůtou vyhotovení na Ministerstvu vnitra ČR.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Agendu cestovních dokladů zajišťuje odbor správní a živnostenský, oddělení správních činností, přepážková pracoviště č. 15, 16, 18 – 21 (budova nového magistrátu - nám. Dr. E. Beneše 183/22), kontaktní osoby Ludmila Bezděkovská, DiS., tel.: 485 243 735 nebo Viktor Černý, tel. 485 243 712 , v úředních hodinách magistrátu.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel je povinen předložit:

 • doklad totožnosti (platný občanský průkaz, případně platný cestovní pas)
 • jedná-li se o první cestovní pas u občanů mladších 15 let je nutné předložit rodný list (originál), popř. osvědčení o státním občanství, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji
 • v případě žádosti za dítě - rodný list (originál)

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro vyhotovení cestovního pasu se formulář nevyplňuje - žádost je pořízena elektronicky na přepážce včetně biometrických údajů (fotografie + otisky prstů).

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

cestovní pas do 30 dnů

 • do 15 let - 100 Kč
 • od 15 let - 600 Kč

cestovní pas do 5 pracovních dnů

 • do 15 let - 1 000 Kč
 • od 15 let - 3 000 Kč

cestovní pas do 24 hodin

 • do 15 let - 2 000 Kč
 • od 15 let - 6 000 Kč

Všechny správní poplatky jsou vybírány při podání žádosti.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Cestovní pas je možné vyřídit ve lhůtě do 30 dnů, popř. do 5 pracovních dnů nebo 24 hodin.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Držitel cestovního pasu je povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení cestovního dokladu anebo jeho nález orgánu příslušnému k jeho vydání, popřípadě matričnímu úřadu nebo nejbližšímu útvaru policie.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost je nutné ve všech případech podat osobně, není možné elektronické podání.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění

16. Jaké jsou související předpisy

 • vyhláška č. 281/2021 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, v platném znění,
 • vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracování biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, v platném znění,
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky spojené s vydáním cestovního pasu nejsou stanoveny.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za ztrátu, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití cestovního dokladu je možné uložit pokutu až do výše 10 000 Kč. Stejnou pokutu lze uložit i za to, že občan neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního dokladu příslušnému úřadu.

19. Nejčastější dotazy

 • Můžu si nechat starý cestovní pas na památku?

Ne, současná legislativa neumožňuje ponechat cestovní doklad. Občan je povinen cestovní doklad odevzdat ke skartaci obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

 • Můžu podat žádost kdekoliv, nebo pouze v místě trvalého pobytu?

Občan může požádat u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností bez ohledu na svoje trvalé bydliště. Dále prostřednictvím Ministerstva vnitra České republiky v případě vydávání osobních dokladů ve zkrácených lhůtách.

 • Musím předložit rodný list dítěte, když žádám o cestovní pas, nemůže si úřad tuto skutečnost ověřit ve své databázi?

Ano, musíte předložit rodný list. Zákon o cestovních dokladech stanoví povinnost předložit doklad prokazující údaje uvedené v žádosti. Pokud nemá dítě občanský průkaz, je tedy nutné předložit originál rodného listu.

20. Další informace

Do cestovního pasu není možné zapsat dítě ani titul.

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

Za správnost návodu odpovídá útvar

Oddělení správních činností — SPSC

Kontaktní osoba

Veronika Hiršalová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

02. 08. 2022

Popis byl naposledy aktualizován

09. 02. 2022

Datum konce platnosti popisu

 

Nastavení cookies