Vyřizuji osobní doklady a průkazy

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE K OBČANSKÝM PRŮKAZŮM, CESTOVNÍM PASŮM A ŘIDIČSKÝM PRŮKAZŮM NALEZNETE V ODKAZECH POD RYCHLÝM INFO. 
 

Rychlé info: 

 • O vydání občanského průkazu a cestovního pasu může občan požádat u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností; v případě vydání osobního dokladu ve zkrácené lhůtě i u Ministerstva vnitra ČR
 • Občanské průkazy i cestovní pasy vyřídíte na přepážkových pracovištích č. 15 – 21 v budově nového magistrátu.
 • Pro vyřízení dokladů se můžete předem objednat na webových stránkách MML přes on-line rezervační systém a vyhnete se tak možnému čekání ve frontě.
 • Občanský průkaz vyřídíte ve lhůtě do 24 hodin, do 5 pracovních dnů nebo do 30 dnů.
 • Cestovní pas vyřídíte ve lhůtě do 24 hodin, do 5 pracovních dnů nebo 30 dnů.
 • Vydání nebo výměnu řidičského průkazu vyřídíte na přepážkových pracovištích č. 11 - 14 v budově nového magistrátu.

 

Co si s sebou přinesete k vyřízení občanského průkazu, jakou formou se žádost podává a jaké správní poplatky zaplatíte? 

 • K žádosti o je nutné předložit stávající - platný občanský průkaz nebo originál rodného listu.
 • K žádosti o první občanský průkaz je nutné předložit originál rodného listu nebo platný cestovní pas ČR, popř. doklad o státním občanství v případě pochybností o tomto údaji.
 • K žádosti o občanský průkaz pro dítě do 15 let je nutné předložit jeho rodný list (originál) nebo platný cestovní pasobčanský průkaz zákonného zástupce.
 • Žádost se podává elektronicky přímo na přepážkovém pracovišti.
 • Digitální fotografie občana se pořizuje přímo na přepážkovém pracovišti.
 • Správní poplatky za vydání občanského průkazu ve lhůtě do 30 dnů se neplatí (dítě do 15 let 100 Kč); u občanských průkazů ve zkrácené lhůtě typu blesk s lhůtou pro vydání do 5 pracovních dnů se platí 500 Kč (dítě do 15 let 300 Kč) a typu superblesk do 24 hodin 1 000 Kč (dítě do 15 let 500 Kč).
   

Co si s sebou přinesete k vyřízení cestovního pasu, jakou formou se žádost podává a jaké správní poplatky zaplatíte?

 • K žádosti o cestovní pas je nutné předložit platný občanský průkaz, popř. stávající cestovní doklad nebo jiný doklad osvědčující totožnost občana (originál rodného listu).
 • U žádosti o první cestovní pas může být vyžadován i doklad o státním občanství; v případě občanů bez trvalého pobytu na území ČR je vyžadován vždy.
 • K žádosti o cestovní pas pro dítě do 15 let je nutné předložit jeho rodný list (originál) a občanský průkaz zákonného zástupce.
 • Žádá-li o cestovní pas občan ve věku 15 - 18 let, připojí k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem; písemný souhlas není nutný v případě, že je zákonný zástupce osobně přítomen a podepíše souhlas na žádosti.
 • Žádost se podává elektronicky přímo na přepážkovém pracovišti.
 • Digitální fotografie občana se pořizuje přímo na přepážkovém pracovišti.
 • Správní poplatky za vydání cestovního pasu do 30 dnů jsou 600 Kč (dítě do 15 let 100 Kč); u cestovních pasů ve zkrácené lhůtě typu blesk s lhůtou pro vydání do 5 pracovních dnů zaplatíte 3 000 Kč (děti do 15 let 1 000 Kč) a typu superblesk do 24 hodin 6 000 Kč (dítě do 15 let 2 000 Kč).
   

 Co si s sebou přinesete k vyřízení řidičského průkazu, jakou formou se žádost podává a jaké správní poplatky zaplatíte?

 • K žádosti o řidičský průkaz je nutné předložit platný doklad totožnosti.
 • V případě výměny nebo rozšíření řidičského oprávnění je nutné předložit řidičský průkaz.
 • V případě, že žadatel nemá na území České republiky trvalý pobyt, je nutné předložit doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele. Tímto dokladem je zejména:
   
  • potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky
  • výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitost
  • nájemní smlouva k nemovitosti
  • potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání
  • výpis z živnostenského rejstříku,… 
    
 • V případě vydání řidičského průkazu výměnou za řidičský průkaz členského státu nebo řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo náhradou za ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený řidičský průkaz členského státu je nutné předložit čestné prohlášení žadatele, že mu jiným členským státem nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a jeho řidičské oprávnění nebylo pozastaveno nebo odejmuto, nebo již uplynula doba, na kterou byl zákaz činnosti uložen, nebo doba pro opětovné udělení řidičského oprávnění
 • Žádost se podává elektronicky na přepážkovém pracovišti.
 • Digitální fotografie občana se pořizuje na přepážkovém pracovišti.
 • Správní poplatky za vydání řidičského průkazu do 20 dnů v případě nového dokladu či výměny se zápisem změny v dokladu jsou 200 Kč; u tzv. „blesků“ s lhůtou pro vydání do 5 pracovních dnů zaplatíte 700 Kč. Výměna řidičského průkazu z důvodu uplynutí doby platnosti je zdarma.

 

Formuláře ke stažení

Formulář SPSC/2 - Ohlášení ztráty občanského průkazu

Vyplněný a podepsaný formulář ohlášení ztráty občanského průkazu je nutné osobně odevzdat na příslušném pracovišti.
 

Formulář SPSC/3 - Ohlášení ztráty cestovního dokladu

Vyplněné a podepsané ohlášení je nutné osobně odevzdat na příslušném pracovišti.
 

Nastavení cookies