24.02.2022
Bc. Markéta Franicová

Umístění předzahrádky, výkladu zboží, prodejního stánku

1. Identifikační kód
2. Pojmenování (název) životní situace

Umístění předzahrádky, výkladu zboží, prodejního stánku (pevný, přenosný, mobilní)

3. Základní informace k životní situaci
O povolení stánkového prodeje, výkladu zboží a předzahrádky je nutno požádat v případě, že chcete uskutečňovat prodej na místech k tomu určených (tržní řád) mimo provozovnu.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatel – právnická osoba, fyzická osoba oprávněná k podnikání

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Vyplnit žádost o umístění předzahrádky, výkladu zboží nebo stánku. Vypsat parcelní číslo, katastrální území, ulici a výměru, na které je umístění požadováno. Dále přílohou musí být:
- situační nákres z katastrální mapy - umístění stánku, předzahrádky a výkladu zboží
- nákres či foto stánku, předzahrádky nebo výkladu zboží
- kopie živnostenského listu, výpisu z obch. rejstříku odkup pozemku, přiložit
- závazné stanovisko odboru životního prostředí (platí v případě stánků a předzahrádek, pokud budou umístěny v prostoru městské památkové zóny po dobu nad 30 kalendářních dnů)
Podat na podatelně statutárního města Liberce.

6. Na které instituci životní situaci řešit
Statutární město Liberec – odbor majetkové správy – oddělení majetkové evidence a dispozic.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Statutární město Liberec, Jablonecká 41(tzv. Liebiegova vila) – odbor majetkové správy – oddělení majetkové evidence a dispozic

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
K podání žádosti nejsou nutné žádné doklady.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Tiskopis žádosti je k dispozici na internetových stránkách Prodejní stánky, předzahrádky a výklad zboží - Statutární město Liberec; na podatelně statutárního města Liberec a je k dispozici i u referentů na oddělení majetkové evidence a dispozic.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Za vyřízení prvotní žádosti a jejího posouzení se neplatí žádný poplatek
V případě, že bude stánek, výklad zboží a předzahrádka umístěna na komunikaci se platí poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a dle délky záboru
1. - 10. den činí 100,- Kč
11. den – max. půl roku činí 500,- Kč
více jak půl roku činí 1.000,-Kč
Po skončení užívání se vyměřuje místní poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství dle obecně závazné vyhlášky č.8/2011

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Ke každé žádosti se přistupuje individuálně, odvíjí se od konkrétní situace – nutnost získání potřebných písemných stanovisek (dopravní inspektorát, památková péče, PČR atd.).

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Odbor dopravy, oddělení silniční a dopravní v případě užívání komunikace
Odbor ekonomiky, oddělení poplatků a pohledávek k vypočítání poplatků za užívání

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
14. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost je možné podat datovou schránkou - 7c6by6u

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Zákona č. 128/2000 sb., o obcích
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Zákon č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích

16. Jaké jsou související předpisy
Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 8/2011
Nařízení statutárního města Liberec č. 1/2013
Směrnice rady č. 9RM

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Porada vedení

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Dle občanského zákoníku, zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

19. Nejčastější dotazy
20. Další informace
21. Související životní situace a návody, jak je řešit

Za správnost návodu odpovídá útvar
Oddělení majetkové evidence a dispozic - MSMA
Kontaktní osoba
Ing. Jana Krebsová
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
Popis byl naposledy aktualizován
Datum konce platnosti popisu
konec platnosti podpisu není stanoven

Nastavení cookies