02.09.2020
Karel Horník

Rozchod rodičů, úprava poměrů

1. Identifikační kód

 

2. Pojmenování (název) životní situace

Rozchod rodičů, úprava poměrů.

3. Základní informace k životní situaci

  • Před rozhodnutím, kterým se rozvádí manželství rodičů nezletilého dítěte, upraví soud jejich práva a povinnosti k dítěti pro dobu po rozvodu. Určí, komu bude dítě svěřeno do péče a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu.
  • Jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, může soud svěřit dítě do společně, popř. střídavé výchovy obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a budou-li tak lépe zajištěny jeho potřeby.
  • Při rozhodování o svěření dítěte do výchovy rodičů soud sleduje především zájem dítěte s ohledem na jeho osobnost, zejména vlohy, schopnosti a vývojové možnosti a se zřetelem na životní poměry obou rodičů. Dbá, aby bylo respektováno právo dítěte na péči obou rodičů a na udržování pravidelného osobního styku s nimi, a právo druhého rodiče, jemuž nebude dítě svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti. Soud přihlédne rovněž k citové orientaci a zázemí dítěte, výchovné schopnosti a odpovědnosti rodiče, stabilitě budoucího výchovného prostředí, ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem, k citovým vazbám dítěte na sourozence, prarodiče a další příbuzné a též k hmotnému zabezpečení ze strany rodiče včetně bytových poměrů.
  • Soud vždy vezme v úvahu, kdo dosud kromě řádné péče o dítě dbal o jeho výchovu po stránce citové, rozumové a mravní.
  • Upravit poměry k dítěti lze i pro dobu před rozvodem manželství a také v případě ukončení družského poměru, z něhož se dítě narodilo. Podmínkou takové úpravy poměrů nezletilého dítěte je, že spolu rodiče nežijí, nevedou společnou domácnost.
  • Do pravomocného rozhodnutí soudu, tj. do doby, než bude určeno, komu z rodičů je dítě svěřeno do péče, mají oba rodiče vůči nezletilému dítěti stejná práva a povinnosti.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zákonný zástupce dítěte.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podáním návrhu (osobně, poštou) na úpravy výchovy a výživy k nezletilému dítěti k příslušnému okresnímu soudu.

6. Na které instituci životní situaci řešit

V rámci poradenství na Magistrátu města Liberec, odboru sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, jinak na příslušném okresním soudě.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Uran - tř. 1. Máje 108, Liberec III.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při jednání na magistrátě není nutné dokládat nějaké písemnosti.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Neexistuje jednotný formulář.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou stanoveny.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Oba rodiče, případně jejich právní zástupci a kolizní opatrovník určený soudem, který zastupuje nezletilé dítě.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Na žádost předložit veškeré podklady, které vyžaduje soud.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

 

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí soudu prvního stupně je možné se v zákonem dané lhůtě odvolat, a to prostřednictvím soudu prvního stupně.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

19. Nejčastější dotazy

 

20. Další informace

 

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

Rozchod rodičů, úprava styku.

Neplacení výživného.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Kontaktní osoba

Bc. Jana Špringlová, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

telefon 485 244 810, email springlova.jana@magistrat.liberec.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2014 

Popis byl naposledy aktualizován

12. 12. 2019

Datum konce platnosti popisu

Nastavení cookies