09.11.2021
Ivana Jadrná

Registrované partnerství

1. Identifikační kód

 • SPMA/3

2. Pojmenování (název) životní situace

 • Registrované partnerství

3. Základní informace k životní situaci

 • Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení o tom, že spolu do partnerství vstupují. Prohlášení se činí před matrikářem na základě otázky, položené těmto osobám, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství. Před učiněním prohlášení výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství. Protokol, který se o prohlášení sepisuje, podepisují osoby vstupující do partnerství, matrikář a tlumočník, je-li jeho přítomnost nutná.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Do partnerství může vstoupit každý, komu to zákon o partnerství nezakazuje.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob byla státním občanem České republiky.

Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci.

Do partnerství nemůže vstoupit osoba, která:

 • nedosáhla věku 18 let
 • nemá způsobilost k právním úkonům
 • již dříve uzavřela manželství anebo vstoupila do partnerství nebo obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí, a její manželství, nebo partnerství, nebo obdobný svazek trvá

6. Na které instituci životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec, bližší informace zde
 • Registrující matriční úřady stanovené v příloze č. 4 vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Dle § 33 zákona o matrikách je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství státním občanem ČR a je přihlášena k trvalému pobytu v ČR, je povinna matričnímu úřadu prokázat svou totožnost a k výše uvedenému tiskopisu připojit:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera

Občan není povinen předkládat doklady, pokud si skutečnosti v nich uvedené matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy nebo ze základních registrů.

Dle § 34 zákona o matrikách je osoba, která chce vstoupit do partnerství jež je občanem ČR a má trvalý pobyt v cizině, povinna prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit výše uvedené doklady nebo jím odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Výpis o místě trvalého pobytu a osobním stavu musí být vydány státem, na jehož území má partner pobyt.

Dle § 35 zákona o matrikách, je-li osoba, která chce vstoupit do partnerství, cizincem, k předepsanému tiskopisu připojí:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat i cestovním dokladem)
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo dokladu o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost
 • potvrzení vydané Ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území ČR; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinného příslušníka. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů

Předkládané listiny vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Podrobné informace sdělí na dotaz kterýkoli registrující matriční úřad.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Vstup do registrovaného partnerství mezi osobami, které nemají trvalý pobyt na území České republiky - 3000,- Kč
 • Vstup do registrovaného partnerství mezi osobami, z nichž pouze jedna má trvalý pobyt na území České republiky - 2000,- Kč

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Doklad o registrovaném partnerství je vystaven zpravidla do 1 týdne po uzavření registrovaného partnerství.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 • Protokol o prohlášení, který se sepisuje, podepisují osoby vstupující do partnerství, matrikář, tlumočník, je-li jeho přítomnost nutná.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • Výměna občanského průkazu, v případě, že je uvedený osobní stav

14. Elektronická služba, kterou lze využít

 • Tuto situaci není možné řešit elektronickou poštou.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pzdějších předpisů

16. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 •  Opravné prostředky nejsou stanoveny

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

19. Nejčastější dotazy 

20. Další informace

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

Za správnost návodu odpovídá útvar

 • Odbor správní a živnostenský, oddělení matriky.

Kontaktní osoba

 • Ivana Jadrná

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 • 15. 8. 2017

Popis byl naposledy aktualizován

 • 23. 11. 2017

Datum konce platnosti popisu

 • není stanoveno

 

Nastavení cookies