02.09.2020
Karel Horník

Občan je bez zaměstnání a nestačí mu finanční prostředky k zabezpečení potřeb rodiny

1. Identifikační kód

 

2. Pojmenování (název) životní situace

Občan je bez zaměstnání a nestačí mu finanční prostředky k zabezpečení potřeb rodiny

3. Základní informace k životní situaci

  • Občan se můžel ocitnout ve složité životní situaci (ztráta zaměstnání, přechod na méně placené místo, zhoršení zdravotního stavu ...). Finanční prostředky mu nepokryjí základní potřeby jako je zakoupení potravin, zaplacení ubytování, ale i nečekané jednorázové výdaje rodiny (nákup školních pomůcek, úhrada dětského tábora pro nezletilé dítě ...).

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan, který dovršil osmnáctého roku věku.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Osoba či rodina nacházející se v hmotné nouzi, může využít systému pomoci v hmotné nouzi a podat žádost o dávku v hmotné nouzi.

Občan, který nemá dostatečné finanční prostředky k zabezpečení potřeb rodiny, si může požádat o příspěvek na živobytí (pokrytí výživy a základních osobních potřeb), doplatek na bydlení (na úhradu nákladů spojených s bydlením) a mimořádnou okamžitou pomoc (jednorázové dávky na částečné nebo úplné pokrytí jednorázových nečekaných výdajů rodiny). 

Řízení o poskytnutí sociální dávky je zahájeno dnem podání příslušné žádosti.

Základní informace o jednotlivých sociálních dávkách najdete na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz 

6. Na které instituci životní situaci řešit

K vyřízení žádosti je příslušná Krajská pobočka Úřadu práce České republiky podle místa trvalého pobytu žadatele.
Osoby s trvalým bydlištěm v Liberci se obrací na Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v Liberci, ulice Dr.Milady Horákové 580/7, Liberec IV - Perštýn.
Kontakt : 950 132 111

Pracovníci Krajské pobočky Úřadu práce České republiky jsou povinni Vám pomoci s vyplněním žádosti, informovat Vás o podmínkách nároku a vždy Vaši žádost přijmout. Pouze na základě podané žádosti a po zhodnocení plnění podmínek může být rozhodnuto, zda máte nebo nemáte na danou dávku nárok.

Nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi nelze přiznat zpětně, ale náleží od prvního dne kalendářního měsíce, v němž byla podána žádost, pokud v něm osoba zároveň splnila všechny podmínky pro přiznání nároku na dávku.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Řešení tíživé životní situace je dobré neodkládat a řešit co nejrychleji. Rady a základní sociální poradenství týkající se řešení složitých životních situací poskytuje Magistrát města Liberec, odbor sociální péče, oddělení sociálních činností.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný občanský průkaz a další doklady, které mají vliv na finanční nebo sociální situaci rodiny (výměr důchodu, rozsudek o stanovení výživného na nezletilé dítě, doklad o aktuální výši nákladů na bydlení ...).

 

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Řízení o přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi se zahajuje na základě písemné žádosti podané na předepsaném formuláři. Tyto formuláře, včetně potřebných příloh, jsou k dispozici v tištěné podobě na všech pobočkách Úřadu práce České republiky, v elektronické podobě je naleznete na internetové adrese portal.mpsv.cz/forms.  

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti je do 30 dnů ode dne jejího podání, ve složitějších případech se prodlužuje na 60 dnů ode dne podání žádosti.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastník řízení je osoba, která podá žádost o dávku hmotné nouze (žadatel). 

Osoby, které žijí s žadatelem ve společné domácnosti a jsou uvedeny v zákoně o životním a existenčním minimu, jsou společně posuzovanými osobami.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Doložení dokladů potřebných k rozhodnutí o dávce je individuální, jejich seznam sdělí příslušná pracovnice v průběhu rozhodování o přiznání, poskytování a vyplácení dávky hmotné nouze.

V případě poskytnutí a vyplácení dávky jsou žadatel a společně posuzované osoby povinni i nadále prokazovat, zda splňují podmínky pro další poskytování dávky hmotné nouze.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Forma datové zprávy se zaručeným elektronickým podpisem. ID datové schránky :pnszpvi Úřadu práce České republiky - krajská pobočka v Liberci - kontaktní pracoviště Liberec.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Zákon č. 314/2012 Sb., kterým se mění zákon č.155/1995 o důchodovém pojištění
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě nesouhlasu s rozhodnutím lze podat opravný prostředek (odvolání), a to způsobem, uvedeným v "Poučení" rozhodnutí.

Podrobnější informace poskytnou, a případné dotazy zodpoví, pracovníci příslušné pobočky Úřadu práce České republiky.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nesplnění povinností ve lhůtě stanovené orgánem pomoci v hmotné nouzi může být po předchozím upozornění žádost o dávku zamítnuta. 

19. Nejčastější dotazy

 

20. Další informace

Spolupráce se sociálními pracovníky Magistrátu města Liberec, odboru sociální péče, oddělení sociálních činností je dobrovolná, vycházející z vlastní vůle občana.

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

Sociální pracovníci Magistrátu města Liberec, odboru sociální péče, oddělení sociálních činností, Vám rádi zdarma poradí a pomohou zejména v těchto oblastech:

- základní a odborné sociální poradenství (např. dávkový sociální systém, síť sociálních služeb a organizací)
- pomoc osobám s materiálními problémy (např.osobám bez zaměstnání)
- pomoc osobám, které ztratily přístřeší, nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení
- mezilidské vztahy
- krizové životní situace
- problematika osob se zdravotním postižením
- podpora osob pečujících o osoby závislé na péči
- podpora osob ohrožených rizikovým způsobem života
- podpora obětem agrese, trestné činnosti a domácího násilí
- podpora osob ohrožených sociálním vyloučením
- podpora osob propuštěných z vězení

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor sociální péče, oddělení sociálních činností

Kontaktní osoba

Mgr. Jana Kulhánková

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2014

Popis byl naposledy aktualizován

7. 8. 2014

Datum konce platnosti popisu

Nastavení cookies