03.02.2021
Ivana Jadrná

Narození

1. Identifikační kód

 • SPMA/1

2. Pojmenování (název) životní situace

 • Narození

3. Základní informace k životní situaci

 • Matriční úřad, v jehož správním obvodu se dítě narodilo, po obdržení podkladů ze zdravotnického zařízení, případně ústního oznámení o narození, provede zápis do knihy narození a vystaví dítěti rodný list.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Rodiče dítěte.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Nejdříve třetí pracovní den po narození dítěte je možné vyzvednout jeho rodný list na našem úřadě. Za trvání manželství nebo pokud bylo uznáno otcovství souhlasným prohlášením rodičů před narozením dítěte, stačí když se k vyzvednutí rodného listu dostaví pouze jeden z rodičů a předloží sepsané prohlášení a doklady uvedené v bodě č. 8.
 • Pokud je matka svobodná, rozvedená nebo vdova a otcovství nebylo před narozením dítěte souhlasným prohlášením rodičů před matričním úřadem určeno, není muž považován za otce dítěte do doby než se dostaví současně s matkou na úřad a otcovství podepíší.

6. Na které instituci životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec
 • Matriční úřad podle místa narození dítěte

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad)
 • oddací list (v případě, že dítě je narozeno za trvání manželství a rodiče užívají každý jiné příjmení) 
 • souhlasné prohlášení o určení otcovství, pokud se dítě narodilo neprovdané matce a otcovství k němu bylo určeno před jeho narozením
 • rodiče cizinci - cestovní doklad, průkaz pobytu cizince, rodné listy, případně oddací list, s úředním překladem do českého jazyka (o potřebných dokladech, případně vyšším ověření dokladů se včas informujte na oddělení matriky)

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Prohlášení o jménu dítěte je předáváno při zápisu na gynekologicko-porodnickém oddělení nemocnice Liberec, nebo je k dispozici na oddělení matriky.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Vystavení prvopisu rodného listu ani sepsání zápisu o určení otcovství nepodléhá správnímu poplatku.
 • Duplikát rodného listu 100,- Kč (správní poplatek se vybírá při vydání duplikátu).

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Do 30 dnů po obdržení hlášení o narození ze zdravotnického zařízení, případně ústního oznámení o narození, rodný list je zpravidla vystaven rodičům na počkání, po předložení potřebných dokladů.
 • Prohlášení o určení otcovství se sepisuje ihned, jsou-li předloženy požadované doklady.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • Zajištění zdravotního pojištění – zdravotní pojišťovna matky dítěte

14. Elektronická služba, kterou lze využít

 • Tuto situaci není možné řešit elektronickou poštou.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

16. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

19. Nejčastější dotazy

 • Je možné zapsat novorozenci dvě jména?

Na prohlášení o jménu v porodnici uvedou rodiče dvě jména a matrika je zapíše novorozenci do rodného listu.

20. Další informace

 

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

Za správnost návodu odpovídá útvar

 • Odbor správní a živnostenský, oddělení matriky.

Kontaktní osoba

 • Ivana Jadrná

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 • 15. 8. 2017

Popis byl naposledy aktualizován

 • 18. 4. 2019

Datum konce platnosti popisu

 • není stanoveno

 

Nastavení cookies