22.02.2021

Žádost o nájemní byt - řešení životní situace

Žádost o nájemní byt

startovací byty v ulici Krajní č.p. 1575 - 1580  

byty s věcně usměrňovaným nájmem v ulici  U Sila č.p. 1201 - 1206

byty pro příjmově vymezené osoby v ulici Krejčího 1175 - 1178, Česká 617, Nad Sokolovnou 616

standardní byty v různých lokalitách

1. Identifikační kód

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o nájemní byt 

 

4. Základní informace k životní situaci

 • Všechny byty ve vlastnictví statutárního města jsou tedy výlučně přidělovány na sociální bázi - osobám v bytové nouzi či ohroženým ztrátou bydlení, ohroženým rodinám s dětmi, seniorům, lidem s nízkými příjmy, se znevýhodněním zdravotním i sociálním aj., kteří nedokáží vlastními prostředky řešit své bytové potřeby v komerční sféře. Byty ve vlastnictví SML mohou být též využity a přiděleny v rámci systému Housing First.

 

 • Byty se nabízejí na základě Pravidel pro hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Liberec schválených usnesením Rady města Liberec č. 146/2021 ze dne 16. 2. 2021.

 

 • Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec (dále jen SML) jsou nedílnou součástí širšího Rámce pro realizaci obecního plánu sociálního bydlení, který je souborným katalogem dokumentů, analýz, záměrů, námětů, opatření a služeb, jež mohou napomoci ke zdárnému naplňování sociálně zaměřené bytové politiky SML.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Žádost může podat plnoletý občan České republiky způsobilý k právním úkonům, který:
 1.  nemá uzavřený nájem k žádnému bytu (tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti),
 2.  nemá vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovém domu, rodinnému domu nebo k bytu (tuto podmínku musí splňovat i další  
  členové domácnosti),
 3.  nemá žádné dluhy vůči SML (tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti),
 4. žádost může podat i ten, kdo je nájemcem obecního bytu, ovšem byt je pro něj vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu jeho nebo jeho nezletilých dětí nevyhovující a nabídne-li jeho uvolnění,
 5. žadatel je v pracovním poměru (za pracovní poměr se považuje také evidence na úřadu práce, studium, mateřská nebo rodičovská dovolená, starobní důchod, invalidní důchod 3. stupně nebo soustavná péče o dítě s těžkým zdravotním postižením).

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Pro přidělování bytů ve vlastnictví SML platí Pravidla pro přidělování bytů, schválená Radou města Liberec (https://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/byty/byty.html). Byt ve vlastnictví SML lze získat pouze na základě výběrového řízení dle podmínek uvedených v těchto pravidlech.
 • Na kontaktním místě statutárního města Liberec se zájemci o sociální bydlení zaevidují. Kontaktní místo statutárního města Liberec vede evidenci žadatelů o sociální byty. Před předložením žádosti radě města provádí pracovníci statutárního města Liberec místní šetření v domácnosti žadatelů.
 • Žadatel k doplnění informací může využít podporu kontaktního centra pro bydlení statutárního města Liberec, které také připravuje kazuistickou zprávu o situaci žadatele, navrhuje přidělení bytu a doporučuje postup práce s žadatelem. Žádost o přidělení sociálního bytu lze zrušit/vzít zpět na základě písemného sdělení žadatele.
 • V případě uvolnění vhodného bytu pro žadatele, je žadatel povinen zúčastnit se prohlídky konkrétního nabídnutého bytu dané domácnosti (nezúčastní-li se prohlídky, ztrácí nárok být posouzen). Následně je jeho žádost předložena k projednání radě města.
 • Na základě výběrového řízení, projednání a schválení Radou města Liberec je byt přidělen žadateli. Na jeden byt nelze podat více žádostí členů společné domácnosti.

 

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

8. Na které instituci životní situaci řešit

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Odbor školství a sociálních věcí, oddělení humanitní, kontaktní místo Centrum bydlení Liberec: Na Bídě 564/12, 460 01, Liberec IV - Perštýn

  Telefonní číslo: 778 757 888

  adresa pro korespondenci: Náměstí Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, 460 59

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • občanský průkaz (doklad totožnosti),

 • výpis z rejstříku trestů (ne starší jak 3 měsíce) žadatele a všech zletilých členů společné domácnosti,

 • potvrzení o příjmech všech členů společné domácnosti za posledních 12 kalendářních měsíců před podáním žádosti,

 • kopie přiznání ID nebo kopie průkazky ZTP/P (u dětí ZTP) – pokud je přiznán.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • Za správnost návodu odpovídá útvar Odbor školství a sociálních věcí, oddělení humanitní

  Kontaktní osoba: Centrum bydlení Liberec: Na Bídě 564/12, 460 01, Liberec IV - Perštýn, Telefonní číslo: 778 757 888

 • Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 • Popis byl naposledy aktualizován 19. 2. 2021

 • Datum konce platnosti popisu

 • Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Nastavení cookies