24.02.2021

Přidělení bezbariérového bytu

1. Identifikační kód

2. Kód

3. Pojmenování (název) životní situace

Přidělení bezbariérového bytu

4. Základní informace k životní situaci

Bezbariérové a upravitelné byty mají charakter bytů zvláštního určení ve smyslu ust. § 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jedná se o byty zvlášť upravené a určené pro zdravotně znevýhodněné osoby a osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Upřednostňováni budou žadatelé s trvalým pobytem na území města Liberec (obce s rozšířenou působností).
 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o byt může podat občan České republiky nebo cizinec s povolením k trvalému pobytu na území ČR (nebo jejich zákonný zástupce), který splňuje všechny tyto podmínky:

 

  • nemá žádné dluhy vůči SML (tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti),
  • je osobou zdravotně postiženou s omezenou schopností pohybu nebo orientace nebo osobou se závažným onemocněním s prognózou výrazného zhoršení pohybu nebo orientace (nutno doložit – ZTP/P, (u nezletilých i ZTP), invalidita III. stupně),
  • je příjemcem dávek důchodového pojištění, státní sociální podpory nebo pomoci v hmotné nouzi.

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Oddělení humanitní vede evidenci žadatelů o byty zvláštního určení – domy s pečovatelskou službou. Před předložením žádosti radě města provádí zaměstnanci statutárního města Liberec místní a sociální šetření v domácnostech žadatelů. Místní šetření je následně u neuspokojených žadatelů, kterým byt nebyl do 1 roku přidělen, možné opakovat vždy nejméně 3 měsíce od posledního realizovaného, pokud není s žadatelem dohodnuto jinak.
Žadatel je povinen neprodleně písemně doplnit resp. aktualizovat žádost, pokud dojde ke změnám v údajích uvedených v žádosti (zejména změna bydliště, závažná změna zdravotního stavu, závažná změna sociální situace, stupeň přiznaných dávek atp.)
Žádost o přidělení bezbariérového nebo upravitelného bytu lze zrušit/vzít zpět na základě písemného sdělení žadatele.

Vyřazení žádosti z evidence:

Žádost je vyřazena z evidence v případě, že:
a) žadatelova situace se změnila od podání žádosti natolik, že již nesplňuje podmínky pro přidělení bytu zvláštního určení (bezbariérový, upravitelný), nebo
b) žadatel při podání, aktualizování nebo změně žádosti uvedl nepravdivé údaje, které ho neoprávněně zvýhodní, nebo
c) žadatel odmítne dvakrát přidělený byt bez vážných důvodů nebo bez vážných důvodů neuzavře nájemní smlouvu ve lhůtě 15 dnů po doručení výzvy k uzavření nájemní smlouvy.
Skutečnost, že žádost byla vyřazena z evidence, bude žadateli písemně oznámena do 30 dnů od rozhodnutí poradní skupiny pro bydlení.

 

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

8. Na které instituci životní situaci řešit

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor školství a sociálních věcí, oddělení humanitní, kontaktní místo Centrum bydlení Liberec: Na Bídě 564/12, 460 01, Liberec IV - Perštýn

Telefonní číslo: 778 757 888

adresa pro korespondenci: Náměstí Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, 460 59

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  • Formulář Žádost o přidělení bezbariérového bytu lze obdržet na na kontaktním místě statutárního města Liberec nebo je ke stažení zde.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Za správnost návodu odpovídá útvar Odbor školství a sociálních věcí, oddělení humanitní

Kontaktní osoba: Centrum bydlení Liberec: Na Bídě 564/12, 460 01, Liberec IV - Perštýn, Telefonní číslo: 778 757 888

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

Popis byl naposledy aktualizován 19. 2. 2021

Datum konce platnosti popisu

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Nastavení cookies