Přestupky

1. Identifikační kód

 • SPPR

2. Pojmenování (název) životní situace

 • Přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku.

3. Základní informace k životní situaci

 • U přestupků proti občanskému soužití se jedná nejčastěji o ublížení na zdraví, vyhrožování újmou na zdraví, urážky na cti a hrubé jednání. 
 • U přestupků proti majetku se jedná nejčastěji o krádež, podvod či poškození věci.
 • U přestupků proti veřejnému pořádku se nejčastěji jedná o rušení nočního klidu.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Oznámit přestupek může každý, tedy i např. svědek přestupku, nejčastěji je to však osoba, která byla přestupkem postižena.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Došlo ke spáchání výše uvedených přestupků, či jiných přestupků spadajících do kompetence oddělení přestupků Magistrátu města Liberec (např. pokousání psem, atd.). Postup upravuje zejména správní řád a zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. V případě nejasností se dotazujte na oddělení přestupků - viz bod 7.

6. Na které instituci životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec
 • dále se můžete obrátit na Policii ČR (tel. 158), nebo městskou policii (tel. 156)

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Občanský průkaz.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 • Nejčastěji je to protokol o podání vysvětlení, který s oznamovatelem sepíší policisté, strážníci nebo pracovníci přestupkového oddělení libereckého magistrátu.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Oznámení přestupku není zpoplatněno.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Lhůty jsou dány příslušným právním předpisem. Promlčecí doba u přestupků s horní hranicí správního trestu do 100.000 Kč je 1 rok.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 • Osoby, se kterými správní orgán jedná jsou - ten, kdo měl přestupek spáchat, ten proti kterému byl přestupek spáchán, svědci, ten komu vznikla majetková újma.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • Především navrhování důkazů (jména svědků, předložení listin apod.)

14. Elektronická služba, kterou lze využít

 • Oznámení o přestupku můžete zaslat prostřednictvím datové schránky Magistrátu města Liberec - 7c6by6u.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění 
 • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění 
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů                                                                                                                         

16. Jaké jsou související předpisy

       Na základě veřejnoprávních smluv řeší přestupky za obce:

 • Dlouhý Most
 • Janův Důl
 • Jeřmanice
 • Křižany
 • Osečná
 • Stráž nad Nisou
 • Šimonovice

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 • Každý účastník řízení je v písemném vyhotovení rozhodnutí seznámen s možností podání řádného opravného prostředku.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 • nedostavení se bez omluvy k podání vysvětlení                 5 000 Kč
 • nedostavení se bez omluvy k ústnímu jednání (svědek)   50 000 Kč

19. Nejčastější dotazy

 • Sousedské spory, incidenty mezi rodinnými příslušníky, rušení nočního klidu.

20. Další informace

 

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • Přestupky na úseku životního prostředí nebo dopravy. Tyto jsou řešeny příslušnými odbornými úřady libereckého magistrátu.

Za správnost návodu odpovídá útvar

 • Odbor správní a živnostenský, oddělení přestupků

Kontaktní osoba

 • Mgr. Petra Schovancová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 • 1. 7. 2017

Popis byl naposledy aktualizován

 • 19. 12. 2019

Datum konce platnosti popisu

 • není stanoveno

 

Nastavení cookies