13.01.2022

Vydání řidičského průkazu – udělení nového řidičského oprávnění

1. Identifikační kód

17-02-06

2. Pojmenování (název) životní situace

Vydání řidičského průkazu – udělení nového řidičského oprávnění

3. Základní informace k životní situaci

Vydání řidičského průkazu – udělení nového řidičského oprávnění na základě úspěšné zkoušky odborné způsobilosti (zkoušky v autoškole) a splnění ostatních zákonných podmínek.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává osoba výhradně osobně (zastoupení není možné). V případě podání žádosti osobou, která nedovršila 18 let věku, je nutný kromě jeho podpisu též podpis jeho zákonného zástupce na žádosti. Žadatel o řidičské oprávnění je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Řidičský průkaz lze vydat držiteli řidičského oprávnění.

Řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, která:  
    a) dosáhla věku stanoveného tímto zákonem,
    b) je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel,
    c) je odborně způsobilá k řízení motorových vozidel,
    d) má na území České republiky obvyklé bydliště nebo zde alespoň 6 měsíců studuje,
    e) splnila další podmínky stanovené tímto zákonem,
    f) není ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, není povinným v exekuci pozastavením řidičského oprávnění osobě, které nebylo     uloženo v trestním řízení přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, není povinným v exekuci pozastavením řidičského oprávnění nebo osobě, která nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
    g) není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem,
    h) není ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, pokud se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel během této     zkušební doby,
    ch) jejíž řidičské oprávnění nebylo v jiném členském státě pozastaveno nebo odejmuto, nebo jí nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, pokud uplynula lhůta pro opětovné udělení řidičského oprávnění.

Cizinci, kteří žádají o vydání řidičského průkazu České republiky (udělení řidičského oprávnění), musí mít na území České republiky obvyklé bydliště, kde pobývají nejméně 185 dnů v kalendářním roce.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o vydání řidičského průkazu lze podat na věcně příslušném úřadě i mimo místo trvalého pobytu.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, Odbor dopravy, oddělení registru řidičů, Nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 59 Liberec 1 (budova bývalé knihovny), přepážkové pracoviště č. 11 - 14 v přízemí, v průběhu úředních hodin.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • platný doklad totožnosti,
 • doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt; dokladem prokazujícím obvyklé bydliště žadatele je zejména:
      1. potvrzení o přechodném pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
      2. výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnická práva k nemovitosti,                
      3. nájemní smlouva k nemovitosti,    
      4. potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání,    
      5. výpis z živnostenského rejstříku,…
 • řidičský průkaz, pokud je jeho držitelem (v případě rozšíření řidičského oprávnění)

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je vyplněn příslušným pracovníkem a předán žadateli ke kontrole přímo na přepážkovém pracovišti. Žádost nelze předem vyplnit žadatelem.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Správní poplatky za vydání řidičského průkazu do 20 dnů v případě nového dokladu či výměny se zápisem změny v dokladu jsou 200 Kč.
 • U tzv. „blesků“ s lhůtou pro vydání do 5 pracovních dnů zaplatíte 700 Kč. Zrychlenou žádost (vydání do 5 pracovních dnů) nelze podat v případě vydání prvního řidičského průkazu.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Nejpozději do 20 kalendářních dnů od podání žádosti
 • Nejpozději do 5 pracovních dnů od podání žádosti

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

S převzetím nového řidičského průkazu odevzdat původní řidičský průkaz.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít. 

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy

 • Vyhláška č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 • Pokud je žádosti vyhověno, opravné prostředky nejsou stanoveny.
 • Jestliže žádosti vyhověno není, lze podat ve lhůtě do 15 dnů odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

19. Nejčastější dotazy

 • Mohu řídit motorové vozidlo po úspěšném složení závěrečné zkoušky v autoškole, přestože mi ještě řidičský průkaz nebyl vydán a mám podanou žádost o jeho vydání?

Nemůžete - okamžikem nabytí řidičského oprávnění je až fyzické převzetí řidičského průkazu!!!

 

20. Další informace

 • Držitel řidičského oprávnění nesmí mít více než jeden platný řidičský průkaz.
 • Řidičský průkaz platí pro řízení motorových vozidel po dobu

a) 5 let ode dne jeho vydání, pokud osvědčuje i řidičské oprávnění udělené pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E,

b) 10 let ode dne jeho vydání v ostatních případech.

 • Doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny vozidel (vydaný na základě zkoušky odborné způsobilosti), nesmí být ke dni podání žádosti starší než 6 měsíců.

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor dopravy, oddělení registru řidičů

Kontaktní osoba

Martina Krojidlová, pověřena zastupováním funkce vedoucí oddělení registrace řidičů

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 7. 2018

Popis byl naposledy aktualizován

18. 7. 2018

Datum konce platnosti popisu

 

Nastavení cookies