02.09.2020
Karel Horník

Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, uzavírky (úplná, částečná, přechodná úprava provozu) v souvislosti se stavební činností a dále dodatečné povolení zvláštního užívání pozemní komunikace v souvislosti s havárií na vedení

1. Identifikační kód

17-01-02

2. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, uzavírky (úplná, částečná, přechodná úprava provozu) v souvislosti se stavební činností a dále dodatečné povolení zvláštního užívání pozemní komunikace v souvislosti s havárií na vedení (inženýrské sítě).

3. Základní informace k životní situaci

Povolení k výše uvedeným žádostem vydává odbor dopravy, oddělení silniční a dopravní, jako silniční správní úřad na úseku místních komunikací a silnic II. a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti Statutárního města Liberec.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost může podat fyzická i právnická osoba (jak zhotovitel, tak i objednatel prací).

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vyplnit žádost s předložením potřebných dokladů (seznam uveden jako příloha v žádosti). Žádost možno zaslat poštou, osobně na podatelnu nebo prostřednictvím datové  schránky.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, oddělení silniční a dopravní.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

III. patro budovy Nové radnice, č. dv. 318, pondělí a středa 8,00 – 17,00 hodin, úterý a čtvrtek 8,00 – 16,00 hodin,  pátek  8,00 – 14,00 hodin (poslední pátek v měsíci sanitární den).

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklad totožnosti, výpis z obchodního rejstříku (právnické osoby), výpis z živnostenského rejstříku (fyzická osoba podnikající).

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Výše uvedené formuláře jsou k dispozici na oboru dopravy nebo na internetových stránkách dle výše uvedených pořadových čísel zde

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

vydání povolení ke zvláštnímu užívání  komunikace na dobu platnosti

- 10 dní a na dobu kratší než 10 dní                100,- Kč

- 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců       500,- Kč

- delší než 6 měsíců                                       1000,- Kč 

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

rozhodnutí se vydává bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení, (podání žádosti), k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvláště složitý případ   

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem řízení je vždy vlastník (správce) dotčené komunikace.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě omezení silničního provozu souhlas příslušného orgánu Policie ČR, KŘ, dopravní inspektorát, v případě silnic II. a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti Statutárního města Liberec souhlas Krajské správy silnic Libereckého kraje. 

14. Elektronická služba, kterou lze využít

V případě nutnosti vyjádření (stanovisko) k dopravcům v případě uzavírek a nařízených objížděk (žádost na odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje, Ředitelství silnic a dálnic ČR, dotčených obcí).

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 13/1997 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

K vydanému rozhodnutí se lze odvolat v zákonné lhůtě 15 dnů ode dne doručení u odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje prostřednictvím Magistrátu města Liberec, odbor dopravy, oddělení silniční   a dopravní). U uzavírek se odnímá odkladný účinek.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

sankce dle § 42 (pořádková pokuta), dle § 42a (přestupky, kterých se dopustí fyzické osoby), dle § 42b (správní delikty, kterých se dopustí  právnické a podnikající fyzické osoby) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků

19. Nejčastější dotazy

Výše správního poplatku za vydané povolení včetně poplatků za povolený zábor, lhůty pro vydání povolení, v případě uzavírky (nařízená objížďka) zajištění dopravního značení.

20. Další informace

Dotazy související s konkrétním případem (zda je nutný souhlas Policie ČR, KŘ – dopravní inspektorát, a to v případě zvláštního užívání komunikace IV. třídy (chodník) a dále, zda v dotčené ulici je provozována linková osobní doprava (DPML, a.s., ČSAD Liberec, a.s. a další dopravci).

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

V případě, že termín ukončení prací není možné z objektivních důvodu dodržet,  je nutné včas požádat o změnu termínu (v případě zvláštního užívání) nebo o vydání nového rozhodnutí (v případě uzavírek). Po dokončení prací neprodleně požádat vlastníka (správce pozemní komunikace) o převzetí povrchu dotčené pozemní komunikace.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, oddělení silniční a dopravní.

Kontaktní osoba

Ing. Ivona Apková, Bc. Zdeňka Podhůrská, Jana Fričová, Hana Coufalová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

15.12.2009

Popis byl naposledy aktualizován

30.8. 2013

Datum konce platnosti popisu

Nastavení cookies