02.09.2020
Karel Horník

Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace v souvislosti se stavbou lešení, zařízení staveniště, placené vyhrazené stání a stání pro invalidní osoby, akce, přechodná a místní úprava provozu

1. Identifikační kód

17-01-03

2. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace v souvislosti se stavbou lešení, zařízení staveniště, placené vyhrazené stání a stání pro invalidní osoby, akce, přechodná a místní úprava provozu.

3. Základní informace k životní situaci

Povolení k výše uvedené žádosti vydává odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad na úseku  místních komunikací a silnic II. a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti statutárního města Liberec.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost může podat fyzická  i právnická osoba (sám žadatel,  zhotovitel i objednatel prací).

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vyplnit žádost s předepsanými údaji, doložit potřebnými doklady, které jsou uvedeny v žádosti a podepsat oprávněnou osobou. Žádost včetně příloh možno zaslat  poštou, osobně přímo na podatelnu MML, prostřednictvím datové schránky nebo k předání přímo na odboru dopravy.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, oddělení silniční a dopravní.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Nová budova magistrátu, 3. patro, č. dv. 318, Ivana Ohnsorgová. Úřední hodiny Po, St – 8,00 – 17,00 hod., Út, Čt – 8,00 – 16,00 hod., Pá – 8,00 – 14,00 hod. Každý poslední pátek v měsíci je sanitární den.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklad o totožnosti, výpis  OR (právnická osoba), živnostenský list (fyzická  podnikající).

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře o povolení zvláštního užívání komunikace (dle bodu 1) jsou k dispozici buď na odboru dopravy, oddělení silniční a dopravní nebo na webových stránkách zde

  1. žádost o povolení zvláštního užívání komunikace – chodníku, ke stavbě lešení, zařízení staveniště, umístění kontejneru (formulář č. 10)
  2. žádost o povolení akce na Náměstí Dr. E. Beneše  (formulář č. 11)
  3. žádost o povolení akce na Soukenném náměstí (formulář č. 12)
  4. žádost o zřízení vyhrazeného stání pro invalidní osobu (formulář č. 15)
  5. žádost o zřízení vyhrazeného placeného stání (formulář č. 16)
  6. žádost o povolení místní a přechodné úpravy (formulář č. 7)

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

vydání povolení ke zvláštnímu užívání  komunikace na dobu platnosti

- 10 dní a na dobu kratší než 10 dní                100,- Kč

- 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců       500,- Kč

- delší než 6 měsíců                                       1000,- Kč 

 

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

rozhodnutí se vydává bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení, (podání žádosti), k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvláště složitý případ   

 

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Krajské ředitelství  policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát Liberec (dále Policie KŘ – DI).

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

- v případě omezení silničního provozu doložit souhlas příslušného orgánu Policie KŘ – DI,

- v případě silnic II. a III. třídy souhlas a podmínky majetkového správce  Krajské správy  

   silnic Libereckého   kraje.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

V případě nutnosti vyjádření dopravců a odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

-  vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  kterou se provádí zákon

    o pozemních komunikacích,

-  zákon č. 361/2000 Sb.,  o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy

- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

K vydanému rozhodnutí  je možno se odvolat v zákonné lhůt 15-ti dnů ode dne jeho doručení u odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje prostřednictvím odboru dopravy Magistrátu města Liberec, oddělení silniční a dopravní.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

sankce dle § 42 (pořádková pokuta), dle § 42a (přestupky, kterých se dopustí fyzické osoby), dle § 42b (správní delikty, kterých se dopustí  právnické a podnikající fyzické osoby) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků

19. Nejčastější dotazy

Výše poplatku související se zvláštním užíváním, lhůty pro vyřízení, kde zajistit dopravní značení v případě, kdy ho bude stavba vyžadovat.

20. Další informace

Dotazy související s konkrétním případem, zda je nutné vyjádření Policie ČR KŘ-DI.

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

V případě nedodržení termínu je třeba v dostatečném předstihu požádat o změnu rozhodnutí. Po skončení stavebních prací je třeba nahlásit ukončení prací správci komunikací, tj. statutárnímu městu Liberec, odboru technické správy veřejného majetku.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, oddělení silniční a dopravní.

Kontaktní osoba

Ivana Ohnsorgová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

23.04.2019

Popis byl naposledy aktualizován

23.04.2019

Datum konce platnosti popisu

Nastavení cookies