12.05.2021

Výpis z evidenční karty řidiče

1. Identifikační kód

17-02-04

2. Pojmenování (název) životní situace

Výpis z evidenční karty řidiče.

3. Základní informace k životní situaci

Podání písemné žádosti osobně na oddělení registru řidičů.

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  • Fyzická osoba, pokud jde o údaje o ní vedené.
  • Jiná fyzická nebo právnická osoba na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje fyzická nebo právnická osoba žádá, ověřeného příslušným orgánem.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti a osobní účast žadatele, v případě nepřítomnosti ověřená plná moc.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, Odbor dopravy, oddělení registru řidičů

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  •  Magistrát města Liberec, Odbor dopravy, oddělení registru řidičů, Nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 59 Liberec 1 (budova bývalé knihovny), přepážkové pracoviště č. 11- 14 v přízemí.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný doklad totožnosti.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče je k dispozici na přepážkovém pracovišti.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek 15,- Kč za  první stránku, každá další i započatá stránka 5,- Kč. Poplatek lze uhradit hotově, nebo platební kartou při vydání výpisu přímo na přepážkovém pracovišti.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bezodkladně.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít. 

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

16. Jaké jsou související předpisy

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

19. Nejčastější dotazy

 

20. Další informace

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností je dále oprávněn poskytnout údaje z registru řidičů na základě písemné žádosti pouze

a) orgánům státní správy v rozsahu potřebném k plnění jejich úkolů,

b) soudům všech stupňů, státním zastupitelstvím všech stupňů,

c) orgánům a organizacím, které jsou pověřeny zvláštními předpisy k práci s těmito údaji, například pojišťovně ke zjištění údajů o řidiči, který byl účastníkem dopravní nehody nebo takovou nehodu zavinil,

d) orgánům činným v trestním řízení,

e) obcím v rozsahu potřebném pro jejich činnost.

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

Výpis z bodového systému.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor dopravy, oddělení registru řidičů.

Kontaktní osoba

Martina Krojidlová, pověřena zastupováním funkce vedoucí oddělení registrace řidičů

1. 7. 2018

Popis byl naposledy aktualizován

16. 7. 2018

Datum konce platnosti popisu

 

 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

Nastavení cookies