15.05.2021
Bc. Karel Kozlovský

Uložení inženýrských sítí a připojování pozemních komunikací (podklady pro stavbu rodinného domu)

1. Identifikační kód

17-1-04

2. Pojmenování (název) životní situace

Uložení inženýrských sítí a připojování pozemku k pozemní komunikaci (podklady pro stavbu rodinného domu).

3. Základní informace k životní situaci

Nutnost existence projektové dokumentace (umístění stavby rodinného domu včetně napojení na inženýrské sítě).

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Stavebník nebo jeho zástupce na základě plné moci. 

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost včetně projektové dokumentace (dále PD) je možné podat přímo u konkrétní pracovnice odboru dopravy,  na podatelně statutárního města Liberec, poslat poštou nebo elektronicky (datovou schránkou v příslušném formátu).

6. Na které instituci životní situaci řešit

Na odboru dopravy Magistrátu města Liberec, 3. patro budovy nového magistrátu, č. dveří 308, (Ing. Simona Brabcová), č. dveří 311 (p. Jana Fričová, Ing. Markéta Janečková), č. dveří 318 (Ing. Yvona Apková, Bc. Zdenka Podhůrská) v kterýkoliv úřední den.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru dopravy Magistrátu města Liberec u paní Ing. Brabcové (č. dveří 308), paní Fričové a paní Bc. Podhůrské (č. dveří 311), paní Ing. Apkové  a paní Coufalové (č. dveří 318) v úřední dny.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Projektovou dokumentaci, v případě zastupování plnou moc, správní poplatek, výpis z obchodního rejstříku, vyjádření vlastníka dotčené komunikace a vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje – dopravního inspektorátu Liberec.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je k dispozici přímo na odboru dopravy u příslušné pracovnice (Ing. Brabcová, p. Fričová, Ing. Apková, Bc. Podhůrská, p. Coufalové) nebo na webových stránkách statutárního města Liberec, odboru dopravy.

- Žádost o povolení k připojení a umístění inženýrských sítí  (formulář č. 1)

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za připojení 500,- Kč, správní poplatek za zvláštní užívání 1000,- Kč, který je možný zaplatit hotově u příslušné pracovnice odboru dopravy MML (Ing. Brabcová, p. Fričová, Ing. Apková, Bc. Podhůrská, p. Coufalová), složenkou nebo bankovním převodem

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30-ti dnů (ve složitých případech do 60-ti dnů)

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Správci komunikací (statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, Krajská správa silnic Libereckého kraje) a Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje – dopravní inspektorát Liberec a Česká Lípa

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  • prověření rozhledových poměrů

  • posouzení obalových křivek

  • dopravní posouzení vzhledem ke stavebně technickému a dopravně technickému stavu dotčené komunikace

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Datové schránky, e-mail, fax

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

  • vyhlášky č. 104/01997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

16. Jaké jsou související předpisy

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

  • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

  • vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů

  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání (do 15-ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí k odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje, podáním u odboru dopravy Magistrátu města Liberec)

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuty – řeší přestupkové oddělení odboru dopravy Magistrátu města Liberec

19. Nejčastější dotazy

Chtěli bychom stavět rodinný dům. Co pro to od odboru dopravy potřebujeme?

20. Další informace

 

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

Nutnost existence komunikace ve vyhovujícím stavebně-technickém a dopravně-technickém stavu, na kterou se komunikačně připojí (zpracování PD).  Při nevyhovujícím stavu komunikace  na základě zpracované PD projednat tuto stavbu s příslušným stavebním úřadem a získat řádné povolení. V případě zásahu do komunikace stavebník musí požádat i o případnou uzavírku a zvláštní užívání komunikace

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor dopravy Magistrátu města Liberec – oddělení silniční a dopravní

Kontaktní osoba

Ing. Simona Brabcová, Jana Fričová, Ing. Yvona Apková, Bc. Zdeňka Podhůrská, Hana Coufalová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

23.4.2019

Popis byl naposledy aktualizován

23.4.2019

Datum konce platnosti popisu

Nastavení cookies