13.01.2022

Průkaz profesní způsobilosti řidiče

1. Identifikační kód

17-02-02

2. Pojmenování (název) životní situace

Profesní způsobilosti řidiče

3. Základní informace k životní situaci

Pokud příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností žádosti řidiče, zda je profesně způsobilý, vyhoví, vydá namísto písemného vyhotovení rozhodnutí

a) řidičský průkaz, do kterého zaznamená profesní způsobilost řidiče (záznam bude proveden na zadní stranu ŘP v položce 12. harmonizovaným  kódem 95), nebo

b) průkaz profesní způsobilosti řidiče, pokud řidič není držitelem řidičského průkazu vydaného Českou republikou.

 

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který

a) je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt,

b) je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185   dnů v kalendářním roce, nebo

 c) je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci 5) pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky,

pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.

Povinnost podle odstavce 2 se nevztahuje na řidiče

 a) vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km.h-1,

 b) vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, obecní policií, Vězeňskou službou České republiky, Celní správou České republiky, Generální inspekcí bezpečnostních sborů a zpravodajskými službami České republiky,

 c) vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv,

 d) vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby,

 e) vozidel ve zkušebním provozu 6) a při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou a údržbou,

 f) vozidel používaných při výcviku podle částí třetí a páté tohoto zákona a při zkouškách podle částí třetí a čtvrté  tohoto zákona,

 g) vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče,

 h) vozidel používaných pro vlastní potřeby a

 i) zemědělských a lesnických traktorů.

 

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Pouze žadatel o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • podání žádosti a osobní účast žadatele

žadatel je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny (dokládá řidičským průkazem), průkaz profesní způsobilosti řidiče lze vydat pouze držitelům řidičského oprávnění v rozsahu skupin C1,C,D1,D,C1E,CE,D1E,DE 

 • žadatel zaplatil správní poplatek (viz. bod 10)
 • žadatel úspěšně vykonal zkoušku v období 6 měsíců před podáním žádosti, nebo
 • žadatel se podrobil výuce v rámci pravidelného školení v plném rozsahu nebo splnil podmínky předepsané § 48 zákona č. 247/2000 Sb. a je občanem
 • členského státu EU a má na území České republiky trvalý pobyt, nebo
 • členského státu EU a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo
 • jiného než členského státu EU a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky

6. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, Odbor dopravy, oddělení registru řidičů

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, Odbor dopravy, oddělení registru řidičů, Nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 59 Liberec 1 (budova bývalé knihovny), přepážkové pracoviště č. 11 - 14 v přízemí.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • platný doklad totožnosti,
 • řidičský průkaz
 • potvrzení o absolvování školení a přezkoušení.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání  průkazu profesní způsobilosti řidiče (žádost o vydání řidičského průkazu) je k dispozici pouze na přepážkovém pracovišti.

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Správní poplatek činí při vyhotovení řidičského průkazu ve lhůtě do 20-ti dnů
  200 Kč v hotovosti, nebo platební kartou při podání žádosti na přepážkovém pracovišti
 • Správní poplatek činí při vyhotovení řidičského průkazu do 5-ti pracovních dnů 700 Kč v hotovosti , nebo platební kartou již při podání žádosti na přepážkovém pracovišti

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Nejpozději do 20-ti kalendářních dnů od podání žádosti (správní poplatek 200 Kč)
 • Nejpozději do 5-ti pracovních dnů od podání žádosti (správní poplatek 700 Kč)

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít. 

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 156/2008 Sb. o o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.

16. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

19. Nejčastější dotazy

 

20. Další informace

Platnost průkazu profesní způsobilosti řidiče je 5 let od podání žádosti, tj. shodná s platností řidičského průkazu.

Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení průkazu profesní způsobilosti řidiče je jeho držitel povinen bez zbytečného odkladu ohlásit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Bez zbytečného odkladu po ohlášení vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností řidiči potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení průkazu profesní způsobilosti řidiče. Potvrzení nahrazuje ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený průkaz profesní způsobilosti řidiče a jeho platnost je 30 dnů od jeho vydání.

Za ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený průkaz profesní způsobilosti řidiče vyhotoví řidiči na základě písemné žádosti a po zaplacení správního poplatku obecní úřad obce s rozšířenou působností do 20 dnů ode dne podání žádosti duplikát průkazu.

Dojde-li ke změně údajů v průkazu profesní způsobilosti řidiče, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností řidiči na písemnou žádost nový průkaz profesní způsobilosti řidiče. Žadatel musí doložit změnu údajů a zaplacení správního poplatku. Datum ukončení platnosti nového průkazu se musí shodovat s datem ukončení platnosti průkazu, který je novým průkazem nahrazován. Pro držitele platného dokladu, osvědčujícího profesní způsobilost řidiče, vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisu Evropské unie, kterému byl na území České republiky povolen trvalý nebo přechodný pobyt, nebo který začal vykonávat závislou práci nebo podnikat podle § 46 odst. 2, se použije toto ustanovení obdobně.

Držitel průkazu profesní způsobilosti řidiče je povinen při převzetí řidičského průkazu se záznamem profesní způsobilosti řidiče nebo nového průkazu profesní způsobilosti řidiče odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností dosavadní průkaz nebo potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení průkazu profesní způsobilosti řidiče, pokud mu byly vydány.

 

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

Řidičský průkaz –vydání (udělení řidičského oprávnění).

Řidičský průkaz – výměna.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor dopravy, oddělení registru řidičů.

Kontaktní osoba

Martina Krojidlová, pověřena zastupováním funkce vedoucí oddělení registrace řidičů

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 7. 2018

Popis byl naposledy aktualizován

16. 7. 2018

Datum konce platnosti popisu

 

 

Nastavení cookies