21.02.2021
Bc. Karel Kozlovský

Provozování taxislužby

1. Identifikační kód

17-01-01

2. Pojmenování (název) životní situace

Provozování taxislužby 

3. Základní informace k životní situaci

 

Provozovat taxislužbu je možné jako dopravce nebo jako zaměstnanec u jiného dopravce (pouze řidič, mezi dopravcem a řidičem musí být základní pracovně právní vztah).
Dopravce je fyzická nebo právnická osoba provozující silniční dopravu.
Dopravce v taxislužbě je tuzemský dopravce provozující silniční dopravu pro cizí potřeby na základě koncese, tj. podnikatel v silniční dopravě, který provozuje silniční dopravu formou taxislužby.
Taxislužba je osobní doprava pro cizí potřeby, kterou se zajišťuje přeprava osob včetně jejich zavazadel vozidly určenými k přepravě nejvýše 9 osob včetně řidiče a která není linkovou osobní dopravou, mezinárodní kyvadlovou dopravou nebo příležitostnou osobní silniční dopravou.
Řidič taxislužby je osoba, která má udělené platné oprávnění řidiče taxislužby, oprávnění je prokázáno průkazem řidiče taxislužby
Taxislužbu lze provozovat pouze vozidlem taxislužby nebo vozidlem cestujícího. Vozidlo taxislužby musí být zapsáno v Evidenci vozidel taxislužby.

 

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Dopravce/Řidič

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Dopravce smí provozovat taxislužbu pouze vozidlem, které je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby (vozidlo taxislužby), nebo ho poskytla přepravovaná osoba pro účely své přepravy (vozidlo cestujícího).
Vozidlo se zařazuje na základě žádosti dopravce. K žádosti je nutné přiložit kopii velkého technického průkazu, ve kterém je dopravce uveden jako vlastník a provozovatel zároveň, popřípadě alespoň jako provozovatel, a jedná se o vozidlo kategorie M1 nebo L. Vozidlo nesmí být evidováno jako vozidlo taxislužby pro jiného dopravce. Místní příslušnost dopravního úřadu se určuje podle sídla dopravce – právnické osoby nebo místa podnikaní – podnikající fyzické osoby
Práci řidiče taxislužby může vykonávat osoba, která je v základním pracovněprávním vztahu s dopravcem, není-li touto osobou dopravce (popř. spolupracující manžel nebo registrovaný partner) a je držitelem oprávnění řidiče taxislužby.
Oprávnění (průkaz) řidiče taxislužby se uděluje na základě žádosti řidiče. K žádosti musí být přiložena aktuální fotografie, zaměstnanec přiloží pracovní smlouvu popř. dohodu o provedení práce. Podmínkou pro udělení je věk 21 let a spolehlivost.

6. Na které instituci životní situaci řešit

 Magistrát města Liberec, odbor dopravy, oddělení silniční a dopravní

 

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, oddělení silniční a dopravní,
(budova nového magistrátu, 3. patro, č. dveří 311, Ing. Ondřej Diviš)
 

 

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Zařazení vozidla:
- Formulář č. 20
- Originál /kopii velkého technického průkazu
- Aktuální výpis z živnostenského rejstříku
- (Kniha taxametru)


Oprávnění (průkaz) řidiče taxislužby:
- Formulář č. 19
- Aktuální dokladová fotografie
- Aktuální výpis z živnostenského rejstříku/ pracovní smlouvu popř. dohodu o provedení práce
 

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář č. 19 - ŽÁDOST K VYDÁNÍ PRŮKAZU O ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČE TAXISLUŽBY

Formulář č. 20 - ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ VOZIDLA

Formulář č. 21 - TAXI - ŽÁDOST O VYŘAZENÍ VOZIDLA

Formuláře jsou umístěné na internetu na adrese https://www.liberec.cz/cz/magistrat-radnice/odbory-magistratu/odbor-dopravy/oddeleni-silnicni-dopravni/

 

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek:   - výpis z Evidence vozidel taxislužby, evidenční nálepka 500 Kč při převzetí
                                 - průkaz řidiče taxislužby činí správní poplatek 500 Kč při převzetí

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 kalendářních dní ode dne zahájení řízení (podání žádosti), ve složitém případě až 60 kalendářních dní.

 

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Živnostenský úřad

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Vozidlo taxislužby musí být viditelně a čitelně označeno a vybaveno (dle § 21 zák. č. 111/1994 Sb.) 

14. Elektronická služba, kterou lze využít

 

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 361/200 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby (z důvodu nesplnění podmínky spolehlivosti) lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, prostřednictvím Magistrátu města Liberec, odboru dopravy, oddělení silniční a dopravní, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení. 

 

18. Nejčastější dotazy

 

 

 

19. Další informace 

 

Přesné informace o provozování taxislužby lze získat při osobním jednání s konkrétním pracovníkem oddělení silničního a dopravního – Ing. Ondřej Diviš.

 

20. Související životní situace a návody jak je řešit

 

 

Za správnost návodu odpovídá útvar

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, silniční a dopravní oddělení

 

Kontaktní osoba

 

Ing. Ondřej Diviš

 

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

04.02.2021

Popis byl naposledy aktualizován

04.02.2021

Datum konce platnosti popisu

 

 

Nastavení cookies