07.07.2021
Bc. Karel Kozlovský

Přezkoušení z odborné způsobilosti

1. Identifikační kód

17-02-10

2. Pojmenování (název) životní situace

Přezkoušení z odborné způsobilosti

3. Základní informace k životní situaci

Přezkoušení z odborné způsobilosti je povinen se podrobit:

·       držitel řidičského oprávnění, kterému příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností v rámci řízení o omezení nebo odnětí řidičského oprávnění nařídil, aby se ve stanovené lhůtě podrobil přezkoušení z odborné způsobilosti, vyjdou-li najevo skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že držitel řidičského oprávnění pozbyl částečně nebo zcela odbornou způsobilost.

·       žadatel o vrácení řidičského oprávnění, kterému bylo řidičské oprávnění odňato pro ztrátu odborné způsobilosti,

·       žadatel o vrácení řidičského oprávnění, pokud od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky,

·       řidič, který dosažením počtu 12 bodů v bodovém hodnocení pozbyl řidičské oprávnění a hodlá požádat o jeho vrácení,

·       řidič, který pozbyl řidičské oprávnění v důsledku soudem uloženého trestu nebo příslušným správním úřadem uložené sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, pokud ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok a řidič hodlá požádat o vrácení řidičského oprávnění.

·       žadatel o řidičské oprávnění, jehož doklad o odborné způsobilosti je starší než 6 měsíců

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel řidičského oprávnění.

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Podání žádosti (prostřednictvím autoškoly) a osobní účast žadatele na přezkoušení.
 • Přezkoušení z odborné způsobilost se provádí podle zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, kdy zahrnuje zkoušku:

a) z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy,

b) ze znalostí ovládání a údržby vozidla, jde-li o žadatele o řidičské oprávnění pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E,

c) z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem (k této zkoušce výcvikové vozidlo poskytuje provozovatel autoškoly).

 • Jestliže řidič při přezkoušení z odborné způsobilosti neprospěl, může zkoušku opakovat pouze jednou. Opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za pět pracovních dnů. Neuspěje-li řidič při opakované zkoušce, musí se podrobit nové výuce nebo výcviku z předmětu, ve kterém neprospěl.

 

 • Opakovací dílčí zkoušky i zkoušky po ukončení nové výuky nebo výcviku z některého předmětu je řidič povinen složit ve lhůtě šesti měsíců ode dne konání první zkoušky při přezkoušení z odborné způsobilosti; jinak se musí podrobit nové výuce a výcviku v plném rozsahu.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, Odbor dopravy, oddělení registrace řidičů.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

– zkušební komisaři řidičů., Nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 59 Liberec 1 (budova bývalé knihovny), 2. patro, kancelář č. 219, Magistrát města Liberec, Odbor dopravy

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • platný doklad totožnosti
 • doklad o zaplacení poplatku

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • 700 Kč -  za kompletní zkoušku
 • 100 Kč -  za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích
 • 200 Kč -  za opakovanou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby vozidla
 • 400 Kč -  za opakovanou zkoušku z praktické jízdy

Poplatek hradí žadatel na pokladně Magistrátu města Liberec (budova bývalé knihovny), přepážková pracoviště v přízemí. Poplatek se hradí před zkouškou a doklad žadatel předkládá ke zkoušce.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Stanovená lhůta pro přezkoušení z odborné způsobilosti v rámci řízení o omezení nebo odnětí řidičského oprávnění nesmí být kratší než 30 dní, náhradní lhůta nesmí být kratší než 15 dní.
 • Držitel řidičského oprávnění je povinen podrobit se přezkoušení z odborné způsobilosti ve stanovené lhůtě. Nemůže-li se držitel řidičského oprávnění ze závažného důvodu podrobit přezkoušení z odborné způsobilosti ve stanovené lhůtě, oznámí tuto skutečnost neprodleně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který mu stanoví lhůtu náhradní.
 • Nepodrobí-li se držitel řidičského oprávnění bez závažného důvodu přezkoušení z odborné způsobilosti ve stanovené lhůtě ani se nepodrobí přezkoušení z odborné způsobilosti ve lhůtě náhradní, považuje se za odborně nezpůsobilého k řízení motorových vozidel.
 • Opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za pět pracovních dnů. Jestliže řidič při přezkoušení z odborné způsobilosti neprospěl, může zkoušku opakovat pouze jednou.
 • Opakovací dílčí zkoušky i zkoušky po ukončení nové výuky nebo výcviku z některého předmětu je řidič povinen složit ve lhůtě šesti měsíců ode dne konání první zkoušky při přezkoušení z odborné způsobilosti; jinak se musí podrobit nové výuce a výcviku v plném rozsahu.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Provozovatel autoškoly, jehož prostřednictvím je třeba se k přezkoušení z odborné způsobilosti přihlásil.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít. 

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou související předpisy

 • Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nepodrobí-li se v rámci řízení o omezení nebo odnětí řidičského oprávnění držitel řidičského oprávnění bez závažného důvodu přezkoušení z odborné způsobilosti ve stanovené lhůtě ani se nepodrobí přezkoušení z odborné způsobilosti ve lhůtě náhradní, považuje se za odborně nezpůsobilého k řízení motorových vozidel.

19. Nejčastější dotazy

 

20. Další informace

 

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

Řidičský průkaz – vydání (udělení řidičského oprávnění)

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor dopravy, oddělení registrace řidičů.

Kontaktní osoba

Milan Čtrnáct

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 7. 2018

Popis byl naposledy aktualizován

18. 7. 2018

Datum konce platnosti popisu

 

Nastavení cookies