02.09.2020
Karel Horník

Uložení inženýrských sítí a připojování pozemních komunikací (podklady pro stavbu rodinného domu)

1. Identifikační kód

17-1-04

2. Pojmenování (název) životní situace

Uložení inženýrských sítí a připojování pozemních komunikací (podklady pro stavbu rodinného domu )

3. Základní informace k životní situaci

Nutnost existence projektové dokumentace (umístění stavby rodinného domu včetně napojení na inženýrské sítě).

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Stavebník nebo jeho zástupce na základě plné moci 

5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost včetně projektové dokumentace (dále PD) je možné podat přímo u konkrétní pracovnice odboru dopravy,  na podatelně Statutárního města Liberec, poslat poštou nebo elektronicky (datovou schránkou v příslušném formátu)

6. Na které instituci životní situaci řešit

na odboru dopravy Magistrátu města Liberec, 3. patro budovy nového magistrátu, č. dveří 307, Ing. Simona Brabcová, v kterýkoliv úřední den;

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru dopravy Magistrátu města Liberec u paní Ing. Brabcové v úřední dny

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Projektovou dokumentaci, v případě zastupování plnou moc, správní poplatek, výpis z obchodního rejstříku, vyjádření vlastníka dotčené komunikace a vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie ČR – dopravního inspektorátu Liberec

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je k dispozici přímo na odboru dopravy u příslušné pracovnice (Ing. Brabcová) nebo na webových stránkách Statutárního města Liberec, odboru dopravy

- Žádost o povolení k připojení a umístění inženýrských sítí  (formulář č. 1)

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za připojení 500,- Kč, správní poplatek za zvláštní užívání 1000,- Kč, který je možný zaplatit hotově u příslušné pracovnice odboru dopravy MML (Ing. Brabcová), složenkou nebo bankovním převodem

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30-ti dnů (ve složitých případech do 60-ti dnů)

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Správci komunikací (Statutární město Liberec, odbor technické správy veřejného majetku, Krajská správa silnic Libereckého kraje) a Policie ČR, Krajské ředitelství policie Severočeského kraje – dopravní inspektorát Liberec a Česká Lípa

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  • prověření rozhledových poměrů
  • posouzení obalových křivek
  • dopravní posouzení vzhledem ke stavebně technickému a dopravně technickému stavu dotčené komunikace

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Datové schránky, e-mail, fax

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhlášky č. 104/01997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

16. Jaké jsou související předpisy

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání (do 15-ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí k odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje, podáním u odboru dopravy Magistrátu města Liberec)

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuty – řeší přestupkové oddělení odboru dopravy Magistrátu města Liberec

19. Nejčastější dotazy

Chtěli bychom stavět rodinný dům. Co pro to od odboru dopravy potřebujeme?

20. Další informace

 

21. Související životní situace a návody, jak je řešit

Nutnost existence komunikace ve vyhovujícím stavebně-technickém a dopravně-technickém stavu, na kterou se komunikačně připojí (zpracování PD).  Při nevyhovujícím stavu komunikace  na základě zpracované PD projednat tuto stavbu s příslušným stavebním úřadem a získat řádné povolení. V případě zásahu do komunikace stavebník musí požádat i o případnou uzavírku a zvláštní užívání komunikace

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor dopravy Magistrátu města Liberec – oddělení silniční a dopravní

Kontaktní osoba

Ing. Simova Brabcová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

14.12.2006

Popis byl naposledy aktualizován

 

Datum konce platnosti popisu

Nastavení cookies