09.03.2022
Bc. Veronika Klimešová

Podání podnětu k zahájení řízení z moci úřední, v kompetenci výkonu státního a stavebního dozoru stavebního úřadu podle stavebního zákona (oznámení o porušení povinností podle stavebního zákona)

 

1. Identifikační kód

2. Pojmenování (název) životní situace
Podání podnětu k zahájení řízení z moci úřední, v kompetenci výkonu státního a stavebního dozoru obecného stavebního úřadu podle stavebního zákona (oznámení o porušení povinností podle stavebního zákona).
3. Základní informace k životní situaci
 Jedná se o situaci, kdy zjevně existuje stav obecné stavby, ať už se jedná o nově budovanou nebo stávající (dokončenou) stavbu, který není v souladu s požadavky stavebního zákona, nebo činnost nějaké osoby, která protiprávní stav stavby způsobuje, udržuje nebo ho provádí anebo stavbu užívá v rozporu se stavebním zákonem. Nejedná se o záležitosti speciálních staveb, jako jsou stavby drah, letišť či vodních děl apod.
Stavební úřad je povinen každé zjištění o takové situaci prověřit a v případě důvodného podezření na porušení stavebního zákona zajistit řádné údaje pro vymezení předmětu a také okruhu účastníků správního řízení, ve kterém může vydat příslušná nařízení a rozhodnutí k zajištění nápravy. Tato nařízení či rozhodnutí je možné vydat jen v rozsahu působností a zmocnění stavebního úřadu podle stavebního zákona (stavební úřad nemá např. pravomoci rozhodovat o nápravě a náhradě škod, které vznikly dalším osobám například sousedům při provádění stavby v rozporu či bez stavebního povolení apod.).

4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Kdokoliv
5. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Informaci o skutečnosti, o které podatel podnětu ví, nebo se domnívá, že je v rozporu se stavebním zákonem, může oznámit místně příslušnému stavebnímu úřadu a to jakýmkoli běžným způsobem a formou komunikace (telefon, mail, dopis, ústně, atd.). Odbor stavební úřad Magistrátu města Liberec vykonává působnost obecného stavebního úřadu na území statutárního města Liberec a obcí Dlouhý Most, Jeřmanice, Stráž nad Nisou, Šimonovice.

Pokud podatel podnětu požaduje informaci o řešení jeho podnětu, musí o to současně s podnětem výslovně požádat. Bez výslovné žádosti není stavební úřad povinen poskytovat žádné informace. Žádost (na rozdíl od vlastního podnětu) pak musí splňovat požadavky na podání podle § 37 správního řádu, zejména identifikaci žadatele (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu nebo adresa doručovací), při podání e-mailem musí být žádost opatřena elektronickým podpisem, nebo musí být do 5 dnů potvrzeno ústně do protokolu, písemně nebo řádným podáním v elektronické podobě (datová schránka nebo mail s elektronickým podpisem).

Osobní údaje podatele podnětu stavební úřad neumožňuje třetím osobám zjistit nahlížením do spisové složky podnětu podle §38 správního řádu ani je nesděluje jako informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Vyžádaná informace však obsahuje pouze sdělení podle § 42 správního řádu, to jest sdělení, že správní orgán správní řízení z moci úřední zahájil, nebo že neshledal důvody k jeho zahájení, popřípadě že podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu, pokud stav zjišťování ve 30 denní lhůtě umožní učinit takové závěry, v opačném případě (většinou) je poskytnuta alespoň informace o provedených opatřeních.

6. Na které instituci životní situaci řešit
Na Magistrátu města Liberec, odboru stavební úřad, oddělení státního stavebního dozoru, 1. patro budovy nového magistrátu, č. dveří 112, podatelna a informační kancelář odboru stavební úřad, v kterýkoliv úřední den
7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
 V budově nového magistrátu na adrese nám. Dr. E. Beneše 183/22, 1. patro budovy nového magistrátu, č. dveří 112, podatelna a informační kancelář odboru stavební úřad, v kterýkoliv úřední den nebo kdykoliv prostřednictvím veřejně dostupných kontaktů Magistrátu města Liberec, nebo přímo pracovníků odboru stavební úřad oddělení státního stavebního dozoru a to kdykoliv.

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro podání samotného podnětu na místě či na dálku není třeba zajišťovat žádné doklady, jen je vhodné co nejpřesněji lokalizovat a identifikovat stavbu a pozemek, kde k porušení stavebního zákona mělo dojít či dochází a co nejsrozumitelněji popsat skutečnost, ve které podatel podnětu spatřuje porušení stavebního zákona. Podatel podnětu může skutečné či předpokládané porušení stavebního zákona oznámit i anonymně a to i v případě, že oznámení provede ústně do protokolu na stavebním úřadě, kde může požadovat neuvádět v protokolu své jméno či informace, které by vedly k jeho identifikaci. Na zahájení řízení z moci úřední není právní nárok.
Pokud podatel podnětu žádá informaci o řešení jeho podnětu, musí to provést v souladu s požadavky správního řádu (§ 37 podání), to jest řádně se identifikovat a autorizovat svou žádost a to nejpozději do 30 dnů od podání podnětu. Podatel může žádost učinit přímo do protokolu o podání podnětu, nebo mohou požádat samostatně (samostatným podáním). Na doručení žádosti (ať už je součástí podnětu či samostatně) se vztahují požadavky správního řádu na řádné doručení správnímu orgánu podle § 37 správního řádu!

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Zvláštní formulář pro podání externího podnětu nejsou k dispozici. Formulář pro všeobecné podání stavebnímu úřadu, použitelný i pro podnět, a žádost je k dispozici pouze tištěná přímo na podatelně a informační kanceláři odboru stavební úřad
10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Podnět ani související žádost nepodléhají správnímu poplatku.
11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Podnět není žádostí, a proto se ve vztahu k podateli podnětu vztahuje jen 30 denní lhůta k řádné žádosti o informaci.
12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Okruh účastníků zahajovaných řízení je vymezován v souladu se stavebním zákonem podle zjištění stavebního úřadu v rámci předběžného šetření, nebo i dalších zjištění v průběhu zahájených řízení. Osoba podatele podnětu jenom z titulu oznamovatele porušení zákona není dotčenou osobou ani účastníkem těchto řízení.
13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žádné. V případě potřeby může stavební úřad předvolat kohokoliv, tedy i podatele podnětu, pokud ho zná, k podání vysvětlení.
14. Elektronická služba, kterou lze využít
Datové schránky, e-mail, fax
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 · Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a právní předpisy vydané k jeho provedení
· Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

16. Jaké jsou související předpisy
· zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Podnětem není zahájeno správní řízení, opravné prostředky se proto neuplatňují.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Podatel podnětu nemá v přímé souvislosti s podáním podnětu či související žádosti, žádné specifické povinnosti podléhající sankci.
19. Nejčastější dotazy
Charakteristická podání:
A) Oznamujeme, že pan X.Y. si ve svém bytě provádí nové dveře v příčkách, přestože jsme si na schůzi společenství vlastníků odsouhlasili, že se v bytech nebudou provádět žádné stavební úpravy bez souhlasu ostatních spoluvlastníků. Protože jsme mu žádný souhlas neudělili, nemůže mít stavební povolení, takže žádáme o zákrok stavebního úřadu, aby mu práce zakázal.
B) Soused si staví vedle svého RD novou garáž, přestože jsme nebyli účastníci stavebního řízení a neudělili jsme mu souhlas, takže se musí jednat o černou stavbu.
C) Stavebník pan X.Y. staví rodinný dům vyšší a větší než bylo naprojektováno v dokumentaci ke stavebnímu povolení (ohlášení), ke které jsme se vyjadřovali. Žádáme o prověření.
D) Soused si provedl rekonstrukci střechy na kůlně umístěné na samé hranici s naší zahradou. Po opravě část oplechování střechy a okapní žlab přesahují na náš pozemek a svod ústí rovněž na naši zahradu a vyplavuje nám záhony. Žádáme, aby mu stavební úřad nařídil jejich odstranění.
E) Soused si přestavěl garáž na velkou klempířskou dílnu, kde zámečnická firma se svými zaměstnanci vyrábí XY a hlukem z dílny ruší až do nočních hodin všechny obyvatele naší zahradní čtvrti tak, že není možno spát a nedostatek spánku může negativně ovlivnit zdraví zdejších obyvatel .
20. Další informace
Charakteristická podání jsou modelové příklady.
Podání A) a B) mají těžiště v občanskoprávní (soukromoprávní) rovině, kde se podatelé snaží vyřešit vzájemné spory prostřednictvím správního orgánu (tedy ve veřejnoprávní rovině) Tyto příklady popisují stavební činnosti, které již dnes většinou nevyžadují žádné povolení či jiné opatření stavebního úřadu, což velmi snižuje pravděpodobnost, že došlo k porušení stavebního zákona. Stavební úřad přesto takové podněty prověřuje, avšak v režimu nižší priority tak, aby zbytečně nevázal své omezené kapacity tam, kde skutečné řešení problému není v jeho kompetenci.
Podání C), D) a E) již obsahuje relativně konkrétní skutečnosti s vysokou pravděpodobností porušení stavebních předpisů a takové podněty jsou prověřovány v režimu vyšší priority. Podání E) v sobě skrývá i podnět pro jiný správní orgán (zejména orgán ochrany veřejného zdraví – hygienická stanice, popřípadě živnostenský úřad). V takovém případě je podnět postoupen i dalšímu správnímu orgánu a postup stavebního úřadu je s dalším správním orgánem koordinován.
Podání A), C) a D) obsahují výraz „žádost“, přesto nejsou stavebním úřadem vyřizovány jako žádost podle § 45 správního řádu, ale v souladu s ustanovením § 37 správního řádu je takové podání posouzeno podle skutečného obsahu jako podnět k zahájení řízení z moci úřední podle § 42 správního řádu. Zahájit řízení z moci úřední „na žádost“ správní řád nedovoluje. A protože například zahájení řízení o nepravděpodobném přestupku s jednou osobou jen z důvodu žádosti druhé osoby lze označit za zneužití pravomoci úřední osoby (řízení z moci úřední je v podstatě uplatnění vrchnostenské moci vůči konkrétní osobě), je logické, že stavební úřad musí každý jednotlivý podnět nejdřív alespoň elementárně posoudit a vyhodnotit a teprve následně začít uplatňovat své pravomoci. 

Rozsah tohoto prvotního posouzení je samozřejmě na uvážení stavebního úřadu a je obvykle volen na základě znalosti správního území, zkušeností, zvyklostí ale zejména podle předpokládané míry ohrožení veřejného zájmu chráněného stavebním zákonem, kde nejvyšší prioritou je vždy ohrožení života a zdraví osob. Naproti tomu motivy a požadavky či status podatele podnětu ani označeného subjektu nepatří mezi sledované priority nikdy.

21. Související životní situace a návody, jak je řešit
Jak bylo uvedeno, velmi často je s podnětem na řešení zákonnosti podle stavebního zákona fakticky spojena problematika občanskoprávních sporů (a to jak v oblasti občanského soužití tak i v podnikání). Pomineme-li skutečnost, že nejefektivnějším nástrojem řešení sporů je vzájemná dohoda znesvářených stran, je třeba vědět, že příslušným orgánem veřejné správy v oblasti občanskoprávní je příslušný zejména civilní soud. Z toho vyplývá, že je vhodná a žádoucí součinnost advokátů, nikoliv úředníků stavebního úřadu.
Za správnost návodu odpovídá útvar
Odbor stavební úřad Magistrátu města Liberec – oddělení státního stavebního dozoru
Kontaktní osoba
Ing. Jaroslav Urban
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
12.10.2017
Popis byl naposledy aktualizován

12.10.2017

Datum konce platnosti popisu

 

 

 

 

 

 

 

Nastavení cookies