smluvní vztahy ostatní

číslo smlouvy

název smlouvy

předmět smlouvy

název smluvní strany

datum uzavření

datum ukončení

odbor

dokument

0018/12/0002

Smlouva o zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Liberecká IS, a.s.

4.5.2012

Doba neurčitá

Odbor informatiky a řízení procesů

Smluvní vztahy a ostatní

04/12/0231

Rámcová smlouva o provádění exekucí

Vymáhání pohledávek vzniklých z užívání bytů nebo nebytových prostorů, sepisování exekutorských zápisů, provádění exekuce vyklizením nemovitosti

Soudní exekutor, Mgr. Martin Svoboda

21.5.2012

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou

Humanitní odbor

Smlouva o poskytování elektronických online zdrojů

Online zdroje

Národní knihovna České republiky

24.5.2012

uzavřeno na dobu neurčitou

Sportu a cestovního ruchu

Humanitní odbor

7/12/0032

Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce

Výpůjčka pozemku

Pionýrská skupina Františkov

24.5. 2012

31.12. 2015

SR

3/12/0014

Smlouva o souhlasu s provedením stavby nebo opatření

Odkanalizování novostavby RD - ČOV

Tomáš
Vinter

21.6.2012

---------

Odbor právní a veřejných zakázek

11/12/0090 Smlouva o spolu-práci při realizaci koncertů Dvořákova festivalu a zprostředkování uměleckého výkonu Spolupráce při realizaci koncertu Dvořákova festivalu, zajištění dramaturgie popř. režie, promotion, propagace a logistiky festivalu, zprostředkování provedení uměleckého výkonu v rámci akce Dvořákův festival pod záštitou primátorky České doteky hudby EM-ART, o. p. s. 11.6.2012 16.6.2012 Odbor školství a kultury
0018/12/0009 Smlouva o dílo Projekt Řídící kontroly - softwarové podpory schvalovacích procesů  Ing. Tomáš Pozner  18.7.2012  30. 9. 2012   Odbor informatiky a řízení procesů
3/12/0016 Smlouva o souhlasu s provedením stavby nebo opatření Stavební úpravy v ulici Dělnická, Liberec – rozšíření chodníku u č.p. 224 Alexandr Kendik JUNIOR, podnikatel Alexandr Kendik 10.8.2012 ---------- Odbor právní a veřejných zakázek
5/12/0014 Smlouva o dílo Zpracování dokumentace k projektu změny ekonomického informačního systému Ing. Tomáš Pozner  27.4.2012 20.6.2012 Odbor ekonomiky a majetku
3/12/0017 Smlouva o zajištění právních služeb a poskytování právní pomoci Liberec – sídliště Rochlice, Dobiášova 886-890, Pazderkova 932-935 – změna zásobování vodou Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec, Mlýnská 611, 460 01 Liberec IV, IČ 00042722 10.8.2012 -------- Odbor právní a veřejných zakázek
3/12/0018 Smlouva o souhlasu s provedením stavby nebo opatření Splašková kanalizační přípojka Římskokatolická farnost – arciděkanství Liberec 17.8.2012 Odbor právní a veřejných zakázek
3/12/0020 Smlouva o souhlasu s provedením stavby nebo opatření Vodovodní přípojka Ing. Eva Sanyová Lubomír Havelka 24.8.2012 Odbor právní a veřejných zakázek
06/10/031 Smlouva o dílo Smlouva o dílo Jan Pikous 16.11.2010 30.11.2012 Koordinátor dotací EU
06/10/031/1 Dodatek ke Smlouvě o dílo Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo Jan Pikous 13.2.2012 30.11.2012 Koordinátor dotací EU
06/10/031/2 Dodatek ke Smlouvě o dílo Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo Jan Pikous 21.6.2012 30.11.2012 Strategického rozvoje a dotací
7/12/0031 Smlouva o dílo Monitoring strategie rozvoje SML 2007-2020 za období 1.1.2008 – 31.31.12.2011              Aktivní život o.p.s. 3.9.2012 30.10.2012 SR   
8/12/0066 Smlouva o dílo Vypracování aktualizované analýzy rizik skládky Zlaté návrší v Liberci, Růžodole Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 16.5.2012 30.6.2012 Odbor správy veřejného majetku
8/12/0080 Smlouva o dílo Kompletní vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství původce odpadů ISES, s.r.o. 16.7.2012 30.8.2012 Odbor správy veřejného majetku
0012/12/0014 Smlouva o kompletaci zásilek a jejich doručení prostřednictvím služby Zásilky s obsahem hlasovacích lístků Zpracování volebních hlasovacích lístků a jejich doručení do schránek Česká pošta, s.p 10.9.2012 31.12.2013 KT
8/12/0098SMKS Dimatex CS spol. s r.o. Poskytnutí daru ve výši 30 000 Kč Dimatex CS spol. s r.o.
IČ: 43224245
11/ 2012
 
---------- Odbor správy veřejného majetku
07/12/0058 Smlouva o partnerství bez finanční spoluúčasti Smlouva o partnerství bez finanční spoluúčasti ZŠ Liberec, 5.května
ZŠ Liberec,
U Školy
ZŠ Liberec, Vrchlického
ZŠ Liberec, Aloisina výšina
ZŠ Liberec, Sokolovská
ZŠ a MŠ Liberec, Barvířská
ZŠ Liberec,
U Soudu
2.10.2012 30.6.2014 Strategického rozvoje a dotací
6/010/021 Dodatek č.1 k darovací smlouvě č.j. OLP/1573/2010 Darování nemovitostí Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 15.11.2012 (investice) Strategického rozvoje a dotací
8/12/0099SMKS Darovací smlouva Předmětem darování je opravené oplocení a tribuna na dětském hřišti v ul. Jáchymovská,  p. p. č. 218/1, k. ú. Františkov. Teplárna Liberec, a.s.
Dr. Milady Horákové 641/34a, 460 01, Liberec 4
IČ: 62241672
12.12.2012 Na dobu neurčitou Odbor správy veřejného majetku
11/12/0122 Zástavní smlouva MŠ Čtyřlístek,odl.pracoviště Věkova UNILEASING a.s. 11.9.2012 ---- SKTS
11/12/0122/a Zástavní smlouva  MŠ Čtyřlístek,odl.pracoviště Věkova UNILEASING a.s.  10.12.2012 ---- SKTS 

0018/13/0002

průvodní list

Smlouva o výpůjčce Bezúplatné užívání technického zařízení ČR - Ministerstvo práce a sociálních věcí 29.03.2013 31.12.2013 Odbor informatiky a řízení procesů
14/13/0001 Smlouva o dílo Zpracování lesních hospodářských osnov Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o. 6.5.2013 30.6.2013 Životního prostředí
6/10/031/3 Dodatek ke Smlouvě o dílo Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo Jan Pikous 29.11.2012 15.9.2013 Strategického rozvoje a dotací
08/13/1097 Darovací smlouva z fondu ASEKOL Poskytnutí finanční podpory ve výši 10 000 Kč na projekt SML „Výstavba stání pro umístění stacionárního kontejneru v ul. Aloisina výšina Asekol, s.r.o.,
Praha 4, Československého exilu 2062/8, 143 00
IČ: 27 37 32 31
2. 7. 2013 31. 12. 2013 Odbor správy veřejného majetku
8/13/0020 Smlouva o provedení překládky podzemního vedení a zařízen  veřejné komunikační sítě  Přechod pro pěší v Ještědské ul. – Liberec Telefónica Czech Republic, a.s. 13.3.2013 SM
8/13/0023 Dohoda o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy   Přeložka v ul. Pastýřská  ČEZ Distribuce, a.s.  17.4.2013 SM
8/13/0022 Smlouva o právu k provedení stavby  Bezpečný přechod Liberec – Sokolská  ŘSD ČR  13.3.2013 SM
8/13/0024 Smlouva o budoucí smlouvě darovací  Páteřní cyklotrasa ODRA NISA úsek Machnín – Chrastava  Liberecký kraj  26.3.2013 SM
8/13/0021 Smlouva o právu k provedení stavby Bezpečný přechod Liberec – Zhořelecká ŘSD ČR  13.3.2013
8/13/0001 Smlouva o bud. sml. o realizaci přeložky  Chodník Kubelíkova  ČEZ Distribuce a.s.  27.3.2013 SM
8/13/0009 Smlouva o budoucí zřízení věcného břemene  Cyklo za ČOV Liberec  Povodí Labe. Státní podnik  4.3.2013 SM
8/13/0010 Smlouva o nájmu pozemku  Cyklo za ČOV Liberec Povodí Labe. Státní podnik  4.3.2013 SM
8/13/0008 Smlouva o zřízení věcného břemene  Cyklo Jungmannova  SŽDC  státní organizace  20.2.2013 SM
8/12/0101 Smlouva o bud. Smlouvě o zřízení věcného břemen  Přechod pro pěší  ul. Bánskobystrická  Telofónica Czech Republic, a.s 20.12.2013 SM
8/13/0011 Smlouva o bud. Smlouvě o zřízení věcného břemen  Přechod pro pěší  ul. Bánskobystrická  Magna s.r.o. 17.4.2013 SM
8/12/0128 Smlouva o souhlasu s provedením stavby  Bezbariérová trasa  č. úsek radnice – KNL  Krajská nemocnice Liberec a.s. 10.12.2013 SM
8/12/126 Smlouva o umožnění vstupu na pozemek  Přechod pro pěší  ul. Bánskobystrická  Magna 17.4.2013 SM
8/13/0014 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemen  Novostavba cyklostezky za ČOV Liberec – úsek Odra Nisa  SVS a.s.  4.4.2013 SM
8/13/0036 Smlouva o možnosti provést stavbu  Přechod pro pěší Bánskobystrická, Kubelíkova   FITHAM s.r.o. 21.5.2013 SM 
8/13/0037 Smlouva o souhlasu s provedením stavby  Kunratická  - zřízení chodníku  TESCO Stores ČR a.s. 26.6.2013 SM 
8/13/0038 Smlouva s souhlasu s provedením stavby Kunratická  - zřízení chodníku  Martina Bartoňová, Bartoň   23.4.2013 SM 
8/13/0039 Smlouva s souhlasu s provedením stavby Kunratická  - zřízení chodníku  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  26.4.2013 SM 
8/13/0040 Smlouva s souhlasu s provedením stavby Kunratická  - zřízení chodníku  Milada Poláková 26.4.2013 SM 
8/13/0041 Smlouva s souhlasu s provedením stavby Kunratická  - zřízení chodníku Jiří Polák  26.4.2013 SM 
8/13/0102  Dodatek ke smlouvě o spolupráci   Bezpečný přechod Liberec – Sokolská   ŘSD ČR  16.7.2013  SM  
8/13/0043  Smlouva o spolupráci   Bezpečný přechod Liberec – Sokolská   ŘSD ČR  9.5.2013  SM  
8/13/0103  Dodatek ke smlouvě o spolupráci  Bezpečný přechod Liberec – Zhořelecká  ŘSD ČR  16.7.2013  SM  
8/13/0042  Smlouva o spolupráci  Bezpečný přechod Liberec – Zhořelecká  ŘSD ČR  9.5.2013  SM  
8/13/0047  Smlouva o realizaci překládky distribučního zařízení   Most Josefinino údolí   ČEZ Distribuce   30.4.2013  SM  
8/13/0157 Smlouva o souhlasu s provedením stavby   Rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích  SBD pozemní stavby Liberec  29.7.2013 SM
0012/13/0008 Rámcová smlouva Rámcová smlouva o službách elektronických komunikací a prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství T-Mobile Czech Republic a.s. 14.8.2013 14.8.2015 KT
5/13/0341 Darovací smlouva  p.č. 392,  k.ú. Šimonovice Obec Šimonovice 15.8.2013 -- Odbor ekonomiky a majetku
MP-22-13/13 O nájmu nebytových prostor Nájem nebytových prostor pro účely služebny MP Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Mrštíkova 3 , Liberec III , PSČ 461 71 2.10.2013 31.12.2013 Městská policie Liberec
5/12/0495 Zrušení věcného břemene Zrušení VB na nebyt. jedn. č. 294/25, v budově č.p. 294, ul. Jablonecká, Liberec V a nebyt.jedn. č. 281/12, v budově č.p. 281, ul. Gutenbergova, Liberec V Manželé Ing. Miloš a Helena Řehořkovi 1.10.2013 -- Odbor ekonomiky a majetku
0018/13/0007 Darovací smlouva Bezúplatný převod vlastnického práva k majetku MV ČR na SML Česká republika – Ministerstvo vnitra 07.11.2013 Odbor informatiky a řízení procesů Smluvní vztahy ostatní
8/13/0153 SM Darovací smlouva Přijetí daru - informativní směrové značky, cyklotrasa NC Géčko  Obchodní a společenské centrum Liberec 2.12.2013 Odbor správy veřejného majetku
(usnesení RM     č. 443/2013) Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci při realizaci elektronických aukcí na sdružené dodávky el. energie a zemního plynu SML,
IČ 262978
A-Tender s.r.o.

24299138
26.6.2013 doba neurčitá Odbor
Kancelář primátorky
5/13/0038 Dohoda o narovnání Narovnání a zánik Práv a povinností z Původní transakce Česká spořitelna, a.s. 19.12.2013 16.7.2025 Odbor ekonomiky a majetku
MP-22-13/13
dodatek č. 1
Dodatek č. 1
O nájmu nebytových prostor
Nájem nebytových prostor pro účely služebny MP Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Mrštíkova 3 , Liberec III , PSČ 461 71 12.12.2013 schváleno RM dne 3.12.2013 Městská policie Liberec
8/13/0173 Smlouva o sml. směně Směna pozemků Eva Petrová 14.10.2013 2014 SM
8/13/0181 Smlouva o poskytnutí dotace  Smlouva o poskytnutí dotace  SFDI ČR  31.7.2013 31.12.2013 SM
8/13/0210 Dodatek č.2 ke smlouvě  o spolupráci  Smlouva o spolupráci – Bezpečný přechod Sokolská  ŘSD X SML 18.10.2013 31.12.2013 SM
8/13/0225 Smlouva o souhlasu s provedením stavby   Oprava komunikací Klicperova, Svatoplukova, Pod Branou   IBERUS s.r.o. 22.11.2013 2014 SM
8/13/0226  Smlouva o bud smlouvě  Zřízení věcného břemene RWE Gas Net, s. r.o 25.11.2013 11/2014 SM
8/13/0233 Smlouva o právu provedení stavby  Bezpečný přechod Londýnská  ŘSD ČR  5.12.2013 2014 SM
0012/13/0005 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Vodovodní přípojka ke krytu CO Husova ul. v k.ú. Liberec Liberecký kraj
Statutární město Liberec
Technická univerzita Liberec
15.7.2013 Kancelář tajemníka
DS201400639 Smlouva o kontrole hospodaření Audit Botanické zahrady Liberec za rok 2013 O-CONSULT, s.r.o. 3.3.2014 31.5.2014 Odbor ekonomiky 
DS201400639 Rámcová smlouva o provádění exekucí Exekuce na pohledávky SML Mgr. Zdeněk Pánek – soudní exekutor 24.2.2014 Odbor ekonomiky 
DS201400651 Rámcová smlouva o provádění exekucí Exekuce na pohledávky SML JUDr. Jana Bémová – soudní exekutor 17.3.2014 Odbor ekonomiky  
7/13/0049 Darovací smlouva Dar vodovodního řadu v ul. Radostná Manželé Lochman Roman a Miroslava 19.12.2013 SR
7/14/0005 Kupní smlouva  Prodej vod. a kanal. řadu v ul. Skokanská SVS a.s., Teplice 18.3.2014 SR
7/14/0017 Darovací smlouva  Dar vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Tálinská Továrna, spol. s r.o. 27.3.2014 SR
DS201400958 dodavatelská Smlouva o využívání ochranné známky „Regionální produkt“ Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko 1.4.2014 1.4.2015 Odbor sportu a cestovního ruchu
0012/10/0033 Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982407/1673/2010 Bezhotovostní úhrada poštovného Česká pošta, s.p. 1.1.2011 31.12.2011 Odbor kancelář tajemníka
DS201400014 Dodatek č. 3 k Dohodě o bezho-tovostní úhradě cen poštovních služeb č. 982407/1673/2010 Bezhotovostní úhrada poštovného Česká pošta, s.p. 9.12.2013 31.12.2016 Odbor kancelář tajemníka
8/14/0017 Smlouva darovací Bezúplatný převod nemovitého majetku tvořeného kabelovými komorami a-net Liberec, s.r.o. 2.4.2014 SM
8/14/0016
Smlouva darovací Bezúplatný převod nemovitého majetku tvořeného ochrannými optotrubkmi VYDIS a.s. 2.4.2014 SM
DS 201401227
CJ MML 137435/14
Smlouva o poskytnutí spolupráce Smlouva o poskytnutí spolupráce s neziskovou organizací Tobit, o.s., k zajištění některých pohřbů Tobit, o. s. 30. 6. 2014 Odbor péče o občany
OS201401482 Darovací smlouva  Dar vodovodního řadu a kanalizačního řadu v ul. Kavkazská Rodinné domy Kavkazská s.r.o. 24.7.2014 SR
OS201401487 Darovací smlouva  Dar vodovodního řadu v ul. Strakonická Ing. Jan Rubáček 26.8.2014 SR
DS201401548 Smlouva o výpůjčce Smlouva o výpůjčce k projektu „Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská“ Sportovní klub stolního tenisu Liberec a Sport Aerobic Liberec o.s. 1. 10. 2014 30. 9. 2039 Strategického rozvoje a dotací
OS 201401560 Darovací smlouva Dar vodovodního řadu v ul. U Střediska Daniel Bažant 21.10.2014 SR
DS201401741 Dodavatelská Smlouva o výpůjčce panoramatické kamery Sportovní areál Ještěd, Jablonecká 41, 460 01 Liberec 21.11.2014 31.12.2025 Odbor sportu a cestovního ruchu
8/14/0063 Smlouva
o výpůjčce
Smlouva o výpůjčce na p. č. 1, Zapomenuté dějiny města Liberce Komunitní středisko KONTAKT 30.6.2014  neurčito Správy veřejného majetku
8/14/0105 Darovací smlouva Darovací smlouva č.j. OLP/1544/2014 Liberecký kraj 17.9.2014 neurčito Správy veřejného majetku 
8/14/0121 Smlouva
o výpůjčce
Smlouva o výpůjčce na pozemek p. č. 878/1 Komunitní středisko KONTAKT 31.12.2017 neurčito Správy veřejného majetku 
CJ MML 209366/14 směnná pozemek p.č.631/1, k.ú. Dolní Hanychov za p.č. 2087/3, 1728/2, 2068/76,
2072/4 2072/8,2074/8,
2074/9,2087/1,
2282
Ruprechtice
Ing. Jaroslav a Ing. Zuzana Balatkovi, Ing. Ivo a Jaroslava Barkovi, Ing. Ladislav Jenček, Petr Salaba 19.1.2015 -- Odbor majetkové správy
OSV201401245/1 Smlouva o vypořádání práv a povinností stavba I/35 Liberec Londýnská, rampa Turnov ŘSD 04/2015 31.5.2015 Odbor správy veřejného majetku
MP-22-2/15 Nájemní  smlouva Nájem nebytových prostor pro služebnu MP

Plochá dráha, s.r.o.
Statutární město Liberec - městská policie

27.4. 2015 30.4.2020 MP Liberec
OS201500265 Smlouva o spolupráci při výkonu činností souvisejících s přípravou a realizací Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou úprava vzájemných vztahů participujících měst při přípravě
a realizaci
 
Statutární město Liberec, Statutární město Jablonec nad Nisou 13.5.2015 -- Odbor strategického rozvoje a dotací
7/15/0028 Dohoda o úhradě újmy a o vypořádání časově rozlišeného nájemného Úhrada újmy společnosti TSML a.s. a vypořádání časově rozlišeného nájemného Technické služby města Liberec a.s.
IČ 25007017
15.6.2015 31.12.2015 Odbor správy veřejného majetku
MP-22-4/15 Smlouva o souhlasu s instalací a provozem MKDS Instalace kabelu Městského kamerového dohlížecího systému v Liberci

REALITY LB s.r.o.

Statutární město Liberec

25.6.2015  Městská policie Liberec
DS201500240 Dodavatelská Smlouva o využívání ochranné známky „Regionální produkt Jizerských hor“ Jizerské hory – Turistický region Liberec, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko, Janov nad Nisou 520, 46811 Janov nad Nisou 5.6.2015 Doba určitá Odbor cestovního ruchu a sportu
MP-22-6/15 Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací

Úřad práce České republiky

Statutární město Liberec

17.6.2015  Městská policie Liberec
7/15/0036 Dohoda o spolupráci Zajištění BESIP v Liberci SDH Vesec 08/2015 - Odbor správy veřejného majetku
7/15/0037 Dohoda o spolupráci  Zajištění BESIP v Liberci SDH Růžodol 08/2015  - Odbor správy veřejného majetku
7/15/0038 Dohoda o spolupráci  Zajištění BESIP v Liberci SDH Pilínkov 08/2015  - Odbor správy veřejného majetku
7/15/0039 Dohoda o spolupráci  Zajištění BESIP v Liberci SDH Machnín 08/2015  - Odbor správy veřejného majetku
7/15/0040 Dohoda o spolupráci  Zajištění BESIP v Liberci SDH Krásná Studánka 08/2015  - Odbor správy veřejného majetku
7/15/0041 Dohoda o spolupráci  Zajištění BESIP v Liberci SDH Karlinky 08/2015  - Odbor správy veřejného majetku
7/15/0042 Dohoda o spolupráci  Zajištění BESIP v Liberci SDH H. Hanychov 08/2015  - Odbor správy veřejného majetku
7/15/0043
Dohoda o narovnání dle SOD, mezi SML a ELTODO –Citelum,s.r.o. Předmětem dohody o narovnání je úplné narovnání práv, povinností a právních vztahů mezi stranami souvisejících se smlouvou ELTODO –Citelum, s.r.o.  22.7.2015 r. 2021 SM
 DS201500527 Smlouva o spolupráci Zajištění spolupráce a úprava práv a povinností smluvních stran týkající se zařazení partnera do slevového systému EUROBEDS, provozovaného Klubem českých turistů Klub českých turistů, Revoluční 1056/8a, 110 05 Praha – Nové Město, IČ: 00505609 17.9.2015 31.12.2016 Odbor cestovního ruchu a sportu
MP-22-8/15
Smlouva o souhlasu s instalací a provozem kamerového bodu Souhlas s bezúplatnou instalací a provozem MKDS Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Liberci
Statutární město Liberec 
23.10.2015 Městská policie Liberec
CJ MML 137170/15 směnná pozemek p.č. 1136/3 za pozemky p.č. 1189/3, 1190/3, vše v k. ú. Starý |Harcov MVDr. Jan Minárik
Statutární město Liberec
6. 10. 2015 -- Odbor majetkové správy
CJ MML 084601/15 směnná pozemek p.č. 1940, k. ú. Liberec za pozemky p.č. 11/3, 111/4, 111/5, 111/1, vše v k. ú. Horní Hanychov

statutární město Liberec
a
Česká republika – Lesy České republiky, s.p.

27. 10. 2015 Odbor majetkové správy
MP-22-11/15 Smlouva o souhlasu s instalací a provozem kamerového bodu Souhlas s bezplatnou instalací a provozem MKDS

Alexandr Kendik JUNIOR


Statutární město Liberec 

19.11.2015 Městská policie Liberec
OS201500413
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce k projektu „Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská“ Sportovní klub stolního tenisu Liberec a Sport Aerobic Liberec o.s. 3. 8. 2015 30. 9. 2039 Strategického rozvoje a dotací
7/15/0019 smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení     Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Dobiášova - okružní křižovatka Dobiášova-Krejčího     RWE Distribuční služby, s.r.o. 27.5.2015     31.10.2015 Odbor správy veřejného majetku
7/15/0021 smlouva o úpravě infrastruktury Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Pazderkova,Haškova O2 Czech Republic, a.s.   18.5.2015 - Odbor správy veřejného majetku
7/15/0022 dohoda o provedení archeologického dohledu Revitalizace Rochlice - lokalita Žitná, SO 101 Potůčku, cyklostezka při komunikace Vratislavická Severočeské muzeum v Liberci, přísp.org. 1.6.2015   31.7.2015 Odbor správy veřejného majetku
7/15/0050 smlouva o realizaci překládky SEK  Revitalizace Rochlice - úprava komunikace Dobiášova - úsek Vratislavická-Krejčího CETIN a.s.  17.9.2015   30.9.2015 Odbor správy veřejného majetku
7/15/0077 nájemní smlouva - dod.č.3 Rekonstrukce přístupové komunikace k horskému hotelu Ještěd - část Výpřež-Ještědka     LČR, s.p.   25.11.2015     30.11.2020 Odbor správy veřejného majetku
7/15/0078 nájemní smlouva - dod.č.3  Rekonstrukce přístupové komunikace k horskému hotelu  Ještěd - část Ještědka-Ještěd   LČR, s.p.    25.11.2015   30.11.2020 Odbor správy veřejného majetku
MP-22-9/15 Smlouva o souhlasu s instalací a provozem kamerového bodu Souhlas s bezplatnou instalací a provozem MKDS Společenství vlastníků ul. Železná
Statutární město Liberec 
14.12.2015 Městská policie Liberec
CJ MML 113306/15 směnná pozemky p.č. 1356/2, 1356/3, 1356/5, 1356/6, 1356/7, 1356/8, 1356/9 vše v k. ú. Vesec u Liberce za pozemky p.č. 1354/5, 1354/11, 1354/17, 1354/29, 1354/34, vše v k. ú. Vesec u Liberce SML
Brzáková Iva Studánecká 66, Stráž nad Nisou, Jareš Bohuslav
Česká 78, Liberec 25, Jareš Pavel Hůlkova 278, Liberec 23, Jarešová Eva
Hůlkova 278, Liberec 23, Stejskalová Anna
Česká 78, Liberec 25, Martínek Milan
Borový vrch 207/45, Liberec 13 
23.11.2015 -- Odbor majetkové správy
DS201600001 Memorandum o podpoře ČEZ Jizerské 50 Memorandum o podpoře závodu v roce 2016 SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA, z. s., Sportovní areál Ještěd, a. s., Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.  10. 1. 2016 -- Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
7110/15/0011 Dohoda o společném postupu Dohoda o společném postupu vkladu infrastruktury do majetku společnosti Teplárna Liberec, a.s. Teplárna Li-berec, a.s.
Dr. Milady Horákové, Liberec 460 01
16.12.2015 Odbor hlavního architekta
7110/15/23 Věcný záměr GreenNet Řešení systému centrálního zásobování teplem na území Statutárního města Liberec Teplárna Liberec, a.s.
Dr. Milady Horákové, Liberec 460 01
19.11.2015 Odbor hlavního architekta 
7110/16/01 Smlouva o dodávce tepelné energie 896 J Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele dodávat tepelnou energii ze zařízení dodavatele do odběrného místa odběratele v souladu s touto smlouvou a závazek odběratele zaplatit za dodanou a odebranou tepelnou energii cenu za podmínek uvedených ve smlouvě Teplárna Liberec, a.s.
Dr. Milady Horákové, Liberec 460 01
 
23.12.2015 Odbor hlavního architekta  
7110/16/02 Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky Předmětem centralizovaného zadávání je veřejná zakázka „Nákup tepelné energie pro objekty SML včetně objektů, které využívají příspěvkové organizace a společnosti města. Teplárna Liberec, a.s.
Dr. Milady Horákové, Liberec 460 01
1.12.2015 31.12.2020 Odbor hlavního architekta   
7110/16/03 Dodatek č. 378/D003 ke smlouvě na dodávku tepelné energie a s ní spojených služeb Teplárna Liberec, a.s.
Dr. Milady Horákové, Liberec 460 01
23.12.2015 31.12.2020 Odbor hlavního architekta    
7110/16/04 Smlouva o dodávce tepelné energie 600J Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele dodávat tepelnou energii ze zařízení dodavatele do odběrného místa odběratele v souladu s touto smlouvou a závazek odběratele zaplatit za dodanou a odebranou tepelnou energii cenu za podmínek uvedených ve smlouvě Teplárna Liberec, a.s.
Dr. Milady Horákové, Liberec 460 01
 
23.12.2015 Odbor hlavního architekta     
09/15/0001 Darovací smlouva Převedení herních prvků – Plachetnice a Zeměkoule Moravská galerie Brno, Husova 18, 662 26, Brno
IČ: 00094871
20.4.2015 Odbor ekologie a veřejného protoru
09/15/0154 Darovací smlouva Převedení 9 herních prvků – prolézačky a kolotoč Moravská galerie Brno, Husova 18, 662 26, Brno
IČ: 00094871
28.7.2015 Odbor ekologie a veřejného protoru 
OS 201600773 Darovací smlouva  Dar vodohospodářských
staveb v k.ú. Staré Pavlovice
Nové bydlení Pavlovice, družstvo 14.03.2016 SR
DS201600155 Smlouva o dílo Posouzení dluhopisu ČSOB Advi-sory, a. s. 10.3.2016 23.3.2016 Odbor ekonomiky 
7/15/0035 Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku Lávka Nad Údolím  L. Čívrný 03/2016 Odbor správy veřejného majetku
7/15/0047 Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku Lávka Nad Údolím  L. Málková 03/2016 Odbor správy veřejného majetku
7/16/0006 SOBS o zřízení služebnosti Bezbariérová trasa Husova - Zvolenská Liberecký kraj 03/2016 Odbor správy veřejného majetku
7/16/0008 SOBS o zřízení služebnosti Kunratická - zřízení chodníku Liberecký kraj  03/2016 Odbor správy veřejného majetku
7/16/0012 Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku Zvýšení bezpečnosti v Liberci – lokalita Svobody Technická univerzita v Liberci 03/2016 Odbor správy veřejného majetku
7/16/0013 Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku  Kunratická - zřízení chodníku  M. Rybář 04/2016 Odbor správy veřejného majetku 
7/16/0011 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Kunratická - zřízení světelné signalizace Liberecký kraj 04/2016  Odbor správy veřejného majetku 
230 465/15 Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce výpůjčka prostor Zapomenuté dějiny města Liberce Komunitní středisko KONTAKT Liberec 23.12.205 4.1.2016 cestovního ruchu, kultury a sportu
024 773/16 Příkazní zajišťování provozu Skateparku Liberec Sportovní areál Ještěd, a.s. 11.3.2016 30.11.2018 cestovního ruchu, kultury a sportu
DS201600166 Smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši 11.000.000 Kč Sportovní areál Ještěd, a. s., Jablonecká 41, 460 01 Liberec, IČ: 25437941 15. 4. 2016 -- cestovního ruchu, kultury a sportu
DS201600176 Smlouva o využívání SIM karet pro komunikaci na PCO MP Liberec Zapůjčení 1 ks SIM karty pro přenos dat mezi HZ Vratislavice a PCO MP Liberec Kelcom International Liberec, s.r.o. 31.03.2016 Doba neurčitá Kancelář tajemníka
7/16/0015 Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku Oprava ulice Oblačná po vlastních inženýrských sítí, Liberec Občanské sdružení D.R.A.K. 04/2016 Odbor správy veřejného majetku 
7/16/0016 Smlouva o možnosti provést stavbu na cizím pozemku Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – přechod pro chodce Zhořelecká – dopravní hřiště a Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – přechod pro chodce Zhořelecká - Krajinská Ředitelství silnic a dálnic ČR 04/2016 -- Odbor správy veřejného majetku 
OS201600838 Darovací smlouva  Peněžitý dar SML na podporu kultury v centru města Liberce STILLKING FILMS, s.r.o., Kříženeckého náměstí 322, 152 53 Praha 31.3.2016 Doba určitá Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
DS201600168 Dodavatelská  Smlouva o spolupráci Pension Skalka, K Bucharce 109, 460 08 Liberec 19, IČ 04856198 21.4.2016 Doba neurčitou Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
DS201600205 Dodatek č. 1  ke Smlouvěo využívání SIM karet pro komunikaci na PCO MP Liberec Zapůjčení 1 ks SIM karty pro přenos dat mezi HZ Vratislavice a PCO MP Liberec Kelcom International Liberec, s.r.o. 5.5.2016 Doba
neurčitá
Kancelář tajemníka
OS201600015 Dodatek č. 2 ke smlouvě o partnerství Sportovní klub stolního tenisu Liberec a Sport Aerobic Liberec 22. 12. 2015 SR
DS201600245 Darovací smlouva Bezúplatný převod osobního automobilu Renault Kangoo Hasič-ský záchranný sbor LK
a SML
30.5.2016 neurčitá KTKR
7/16/0023 Smlouva o nájmu pozemku Bezbariérová trasa č. 2 v Liberci - úsek Hrubínova Povodí Labe s.p. 06/2016 -- Odbor správy veřejného majetku
OS 2016 01126 darovací Darování 18 ks medailí a 1 kusu trofeje o celkové hodnotě 10.660,- Kč vč. DPH Nadace PRECIOSA 9.6. 2016 -- Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
OS201601133 Darovací smlouva 8 ks tabletů Lenovo pro JSDH města Hasičský záchranný sbor LK
a SML
21.6.2016 neurčitá KTKR
MP-22-14/16 Kupní smlouva Motorové vozidlo Škoda Octavia Combi  Radek Nešněra
Statutární město Liberec 
6.6.2015 Městská policie Liberec
OS201601207 Smlouva o výpůjčce Výpůjčky sochy V-Myšlení Michal Trpák, Doubravická 1a, 370 02 České Budějovice 30. 6. 2016 30. 6. 2017 Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
DS201600321 Smlouva o využívání ochranné známky „Regionální produkt Jizerské hory“ Závazek MAS Frýdlantsko, z. s., jako vlastníka registrované ochranné známky, umožnit využívat logo „Regionální produkt Jizerské hory“ za účelem uvedeným ve smlouvě. MAS Frýdlantsko, Děkanská 74, 464 01 Frýdlant
IČ: 26982773

A TRJH, Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou, IČ 75057760
29.6.2016 29.6.2018 Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
DS201600246 Příkazní smlouva Předmětem příkazní smlouvy je zajištění prodeje vstupenek na akce pořádané Příkazcem na prodejních místech Příkazníka prostřednictvím Městského rezervačního systému eVstupenka. ELSET, s.r.o., Masarykova 455/34, 460 01 Liberec, IČ 25421727, DIČ: CZ25421727 10.6.2016 neurčitá Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
7/16/0025 Smlouva o smlouvě budoucí Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – ul. Uralská Povodí Labe s.p. 06/2016 Odbor správy veřejného majetku
110616/2016 Smlouva o právu provedení stavby Definitivní opatření deformované ocelové konstrukce Ještěd. České dráhy, a.s. 28.7.2016 Odbor majetkové správy

 

 

 

 

Nastavení cookies